• Català
  • Castellano
  • English

Resultats 91 - 100 de 3023

Telèfons i informació d'interès/Mercats
Avinguda de la Mola horari: el dimecres i el diumenge, de 16 a 21.30 h Obert de maig a octubre
Dimecres, 24 Març 2010 | 9375 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Telèfons i informació d'interès/Mercats
Carrer de Jaume I de Sant Francesc de Formentera horari: tots els dies, de 10 a 14 h Obert de maig a octubre
Dimecres, 24 Març 2010 | 8908 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Telèfons i informació d'interès/Mercats
Passeig de la Marina horari: tots els dies, d'11 a 14 h. i de 17 a 24 h Obert juliol i agost
Dimecres, 24 Març 2010 | 9222 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Recursos Humans/Benvinguts
El Consell Insular de Formentera convoca ocasionalment oferta pública d'ocupació, destinada a cobrir les places vacants de la seua organització. Tanmateix, de forma extraordinària, altres convocatòries per cobrir, de forma urgent i per necessitats dels serveis, altres places vacants. La selecció del personal al servei de l'administració pública s'ha de fer d'acord amb l'oferta pública d'ocupació i mitjançant el sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure, en el qual es garanteixin, en qualsevol cas, els principis contitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, com també el de publicitat. AVÍS: Recursos humans no accepta cap sol·licitud de treball ni currículum fora de convocatòria.
Dimecres, 24 Març 2010 | 49904 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Economia i Hisenda/Intervenció
Funcions bàsiques: Control i fiscalització (a) S'exerciran en les Entitats locals amb l'extensió i els efectes que es determinen en els articles següents de control intern respecte a la gestió econòmica d'aquestes, dels Organismes Autònoms i de les Societats Mercantils dependents d'elles en la seua triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia. (b) La funció interventora tendrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les Entitats locals i dels seus Organismes Autònoms que donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que es derivin d'aquells i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics administrats amb la finalitat que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en cada cas. L'exercici de l'esmentada funció comprendrà: La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons de valors. La intervenció formal de l'ordenació del pagament. La intervenció material del pagament. La intervenció i comprovació material de les inversions i de l'aplicació de les subvencions. (c) En l'exercici de la funció interventora l'òrgan interventor haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de l'adopció de l'acord o resolució si es manifestàs en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats. (d) El control financer tendrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte economic i financer dels Serveis de les Entitats locals, dels seus Organismes Autònoms i de les Societats Mercantils depenents d'elles. (e) Aquest control tendrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. (f) El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del Sector Públic. (g) Com a resultat del control efectuat s'haurà d'emetre informe escrit en el qual es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen. (h) El control d'eficàcia tendrà per objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis o inversions.
Dijous, 08 Juliol 2010 | 14810 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Noves Tecnologies i Comunicació/Telecentre
Què és un telecentre? Un telecentre és un punt públic d’accés a Internet amb tasques de divulgació i formació per a minimitzar el risc de fractura digital. Té com a objectiu principal divulgar i donar accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, oferint les eines i el suport necessari al ciutadà/ana. Per definició, un telecentre és un espai habilitat per acollir PC, programari i perifèrics i que compta amb la figura d’un dinamitzador/ora que dóna accés a Internet a la ciutadania, i realitza tasques d’orientació, formació i suport. És un espai d’accés a les noves tecnologies, de caire públic. És un lloc de treball comú on els usuaris i usuàries disposen d’infraestructura i persones que els donaran suport en els àmbits formatius, professionals i personals. El telecentre ha d’estar dotat de la infraestructura necessària per allotjar a tots els usuaris i usuàries que el visitin. El telecentre dins de la XarxaBit La finalitat de la XarxaBit es la creació d'una xarxa de punts públics d'accés a Internet amb l'objectiu de minimitzar el risc de fractura digital i garantir l'equilibri territorial i la cohesió social en la nova Societat del Coneixement. Instalacions: Mobiliari i equipament informàtic necessari per a cobrir 8 estacions de treball, vuit per usuaris i una pel dinamitzador, consistent en: - 9 ordinadors PC - 9 monitors - 9 webcams - 9 teclats - 9 ratolins - 1 impressora multi funcional (impressora/escànner) A4 - 1 impressora color A4 - 1 Modem-Router inalàmbric Activitats que es realitzen al Telecentre - Acces públic a Internet i noves tecnologies en general. - Disponibilitat de impresoras blanc/negre i color. - Es realitzen diversos cursos al matí, cursos d'educació a distància oficials. En la actualitat es realitzen cursos d'introducció a la Informatica (RED.ES) i uns altres de XarxaBit, als matins, en hores dedicades exclusivament a fer Cursos.
Dijous, 25 Març 2010 | 6874 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Turisme
Formentera ha estat escollida com a Destinació SICTED, amb l’objectiu d’implantar un sistema de qualitat a tota l’illa en un període de 2 anys El Tribunal avaluador del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació, format per l’Institut d’Estratègia Turística (INESTUR), la conselleria de Turisme de Formentera i una consultora externa, s’ha reunit a Formentera per a seleccionar les empreses turistiques que han superat totes les proves d’aquest sistema de qualitat. Recordem que Formentera ha estat escollida per a participar en aquest programa per disposar d’uns paràmetres turístics idonis per a la instal·lació d’un sistema de qualitat d'aquestes característiques i implantar, d’aquesta manera, una veritable acreditació per a tota l'illa. De les 29 empreses inscrites en un principi, i després de les reunions mantingudes, només 9 d’elles decidiren continuar amb els tràmits. Finalment, com a resultat del tribunal qualificador, seran 7 les empreses que disposaran de l’acreditació de qualitat a l’entrada dels seus comerços. Aquestes 7 empreses, compleixen amb els requisits marcats per la consultora externa, que ha elaborat un manual de bones pràctiques on estan detallats tots els paràmetres que s’han de complir. Les empreses que han obtingut l’acreditació a Formentera, són les següents: Autocares Paya Hostal Bahia Hostal Rosales Hostal Sa Volta Pimeef Formentera Policia Local Viatges Es Freus Tot i que cadascuna de les empreses seleccionades tenen un manual adaptat als serveis que ofereixen (allotjament, restaurants, agències de viatge, associacions empresarials, etc), hi ha una sèrie de requisits comuns per a formar part del Sistema de Qualitat Turística. Aquests requisits van referits als recursos materials i proveedors, al personal, a la organització, a les instal.lacions i els equipaments, a la comercialització del producte, a la satisfacció del client i a la gestió mediambiental, entre d’altres. Una Comissió Avaluadora farà un seguiment annual per a assegurar que les diferents empreses continuen complint amb els requisits predeterminats per a ser una destinació SICTED. Els primers dos anys del programa seran supervisats per aquesta comissió, que vetllarà pel seu compliment, i que assessorarà a les empreses a garantir la qualitat turística als seus establiments. Aquest Sistema ofereix solucions per a la rentabilitat del negoci, la certificació de l’establiment i la seva projecció comercial. Això permetrà augmentar i millorar la percepció de fiabilitat i seguretat del servei per part del client i posicionar Formentera com a una destinació turística de qualitat. L’objectiu d’aquest programa la implantació de models de qualitat turística a diferents destinacions, amb la finalitat de que arribi a tota la destinació en el seu conjunt, en aquest cas a tota la illa de Formentera. Com a objectiu a curt plaç, s’espera que de cara a l’any que ve, s’amplii la llista d’adherits i Formentera sigui en la seva totalitat una destinació SICTED.
Dijous, 05 Novembre 2009 | 8571 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Mobilitat
Un taxi passa a cobrir la línia circular que rodeja l’Estany Pudent, amb un cost de 1’50 euros per als usuaris i gratuït per als jubilats El conseller de Turisme i Mobilitat del Consell de Formentera, Josep Mayans, ha presentat aquest matí les noves mesures per incentivar el transport públic a l’illa, i aconseguir així, la implantació d’un transport públic flexible i eficient. Des d’ara i fins el proper 1 de Maig, en què començarà a aplicar-se l’horari d’estiu, s’han millorat els serveis de transport públic en dos sentits. Per un costat, s’ha incrementat el Servei a la Demanda dirigit als jubilats, que ara cobrirà la totalitat de l’illa, i per l’altre banda, el servei de la línia 1 d’autobusos passa a ser a la demanda, amb un taxi que realitzarà la ruta que rodeja l’Estany Pudent, mitjançant trucada telefònica. Pel que fa al servei a la demanda per jubilats passarà a ser operatiu per tota l’illa a partir del pròxim 8 de Febrer. Els usuaris només hauran de trucar al telèfon 971322342 per a obtenir aquest servei gratuït. Així mateix, a partir de l’octubre, els jubilats i pensionistes podran adquirir abonaments de 15 i 20 desplaçaments. Respecte la línia 1 de transport públic (Es Pujols -Sant Ferran -Sant Francesc -La Savina -Es Pujols), els usuaris podran sol·licitar el servei trucant al telèfon mòbil 680110760, amb el requisit d’estar empadronats a Formentera i tenir a disposició el carnet de servei a la demanda, que es pot tramitar des d’avui mateix a la conselleria de turisme i mobilitat de Formentera. El preu d’aquest servei serà gratuït per als jubilats i costarà 1’50 euros per a la resta d’usuaris. L’horari del servei a la demanda serà de 10:00-14:00 hores i de 16:00-20:00 hores de Dilluns a Dissabte i de 16:00 a 21:00 hores els Diumenges. Recordem, que des de l’inici de la legislatura al 2007, s’han realitzat molts esforços per a potenciar el transport públic a Formentera. Segons els últims estudis de viabilitat, en els darrers dos anys s’ha incrementat l’ús del transport públic en un 87%. Ja des de l’estiu passar es varen dur a terme diverses mesures, com l’ampliació de la línia nocturna, amb arribada fins a Sant Francesc, l’ampliació d’una nova línia d’autobús entre Cala Saona i Sant Francesc, la reducció de la freqüència d’autobusos al Parc Natural de ses Salines i la creació d’itineraris de recomanació turístics. L’objectiu d’aquestes mesures és aportar flexibilitat al servei i acostar el transport públic a la ciutadania. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a un conveni entre la conselleria de Mobilitat del Govern Balear i la conselleria de Turisme i Mobilitat del Consell de Formentera. El pressupost total és de 69800 euros, sufragats un 75% per part del GB i un 25% pel CIF. Així mateix, cal destacar que Formentera forma part del projecte europeu de mobilitat sostenible Flipper, gràcies a la iniciativa implantada l’any passat amb el servei a la demanda per a jubilats. La adhesió a aquest projecte europeu permet fomentar l’ús del transport públic i finançar projectes de viabilitat per a la posada en funcionament de projectes de flexibilització i sostenibilitat del transport.
Dimarts, 02 Febrer 2010 | 9069 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Mobilitat
La conselleria de Mobilitat va interposar l’any passat una denúncia al Tribunal de la Competència per a vetllar pel trànsit marítim entre les Pitiüses El conseller de Turisme i Mobilitat del Consell Insular de Formentera, Josep Mayans, ha informat avui en roda de premsa del desinterès mostrat pel Ministeri de Foment d’incloure la línia Formentera–Dénia /València dins la declaració d’interès general. A la reunió del passat divendres entre la directora general de la Marina Mercant del Ministeri de Foment, la directora general de Transport Aeri i Marítim del Govern Balear i els consellers insulars de Mobilitat, es va fer un anàlisi de la situació i de les actuacions dutes a terme, on el Consell de Formentera va mostrar la seva preocupació per la manca de compromís del Ministeri de Foment. Recordem que el Consell de Formentera treballa intensament per aconseguir una connexió directe de Formentera amb la Península des de l’inici de la legislatura al 2007, i que a les últimes reunions amb la Marina Mercant, aquesta es va comprometre a la reforma del decret 1516/2007 de 16 de novembre per a la inclusió de Formentera en les obligacions de servei públic abans del 2011, data en què finalitza el contracte amb l’empresa encarregada d’oferir les connexions de servei públic a les Balears. Recordem que la conselleria de Mobilitat de Formentera va interposar una denúncia davant el Tribunal de la Competència, exigint el compliment del dictamen d’un informe que va sortir d’aquest tribunal a l’abril del 2004. Aquest informe es referia a la concentració d’empreses de transport marítim entre les Pitiüses, i la conseqüent situació de monopoli. En aquest expedient s’aportaven una sèrie de mesures que 6 anys després no han millorat en res la situació. Així mateix, el conseller de Turisme i Mobilitat ha destacat la bona predisposició i sensibilitat del Govern Balear en aquesta matèria i ha anunciat que ja estan treballant de cara a possibles solucions més immediates per a pal·liar aquest deute històric per Formentera.
Dimarts, 09 Març 2010 | 6886 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Turisme
El passat dimecres 3 de Març, la conselleria de Turisme de Formentera va assistir a la trobada professional organitzada a Barcelona, amb l’assistència de 211 agents d’un total de 84 agències de viatge. Tal com ha definit el cap de promoció turística de Formentera, Carlos Bernús, “ha estat una trobada molt fructuosa, on s’ha esgotat tot el material promocional, ja que el mercat català, tot i ser un turisme més consolidat a l’illa, és un turisme en alça en els darrers anys”. Aquesta trobada professional forma part de la promoció programada per la conselleria de Turisme per donar a conèixer Formentera de cara a potenciar el turisme per la temporada turística. L’objectiu és formar agències de viatge, que després d'aquests període formatiu tindran en possessió una acreditació d'agència especialitzada en Formentera. Aquesta iniciativa va sorgir arran la necessitat de dotar els agents turístics dels coneixements necessaris per a vendre la destinació i trobar la millor opció d'allotjament, ja sigui per mitjà de touroperadors o per mitjà d’altres canals de venda. La línia marcada és la de presentar les característiques particulars de l'illa, amb els seus atractius turístics com són l'oferta de sol i platja, la varietat de modalitats esportives, i, a partir d'enguany, un servei d'àudio-guies, que orientaran els turistes en el seu recorregut pels béns patrimonials i culturals més destacats de la història de Formentera. A banda de la formació, els agents reben tot tipus de material promocional i marxandatge, i gràcies al diploma acreditatiu, s'estableix una relació recíproca per atendre qualsevol qüestió sobre Formentera. El mes d’Abril, es traslladaran a les ciutats espanyoles de Múrcia, Alacant, València, Lleida, San Sebastián, Bilbao, Santander i Madrid, portant a terme el mateix tipus de formació, ja que la captació del mercat espanyol és una de les prioritats marcades per l’àrea turística. Després de les presentacions inicials, es convida a tots els agents turístics a Formentera, en el què es coneixen com a viatges de familiarització, i que els hi proporciona la part pràctica necessària per conèixer el tipus de destinació que és Formentera. El proper 15 d’Abril assistiran al Saló Internacional de Turisme de Catalunya.
Divendres, 05 Març 2010 | 6565 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report

Pàgina 10 de 303


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved