• Català
  • Castellano
  • English

Informació pública d'àmbit general

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 726
2 Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals 941
3 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 1112
4 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 1763
5 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 2032
6 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 2077
7 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 2049
8 Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela 2538
9 Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola 2621
10 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019 2590
11 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de 30 de novembre de 2018 sobre l’aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2019 del Consell Insular de Formentera 2837
12 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2019 2703
13 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Sociedad Pitiusa de Actividades Submarinas per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018 2831
14 Ajudes de l’any 2018, per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d’habitatges o habitatges unifamiliars, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 3077
15 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2018 4108
16 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 4049
17 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 4355
18 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 3908
19 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 3812
20 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 4013
21 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 4787
22 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 6822
23 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 5666
24 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 5652
25 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 6069
26 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 6204
27 Exposició compte general 2016 6253
28 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 6250
29 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 6019
30 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 6039
31 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 6102
32 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 7064
33 Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014 7850
34 Acord i contingut de les bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 8144
35 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 8044
36 Decret de substitució puntual del President del 31 d'agost al 6 de setembre de 2016 9199
37 Objectes perduts: 1/2016 OP 9502
38 Decret de substitució puntual del President dia 21 de juny de 2016 9760
39 Decret de substitució puntual del President dia 16 de juny de 2016 9980
40 Relació de locals oficials i llocs públics d'us gratuït reservats pels Ajuntaments per la celebració d'actes de campanya electoral, per les pròximes Eleccions a Corts Generals a celebrar el pròxim dia 26 de juny de 2016. 9920
41 Publicación de la relación de secciones, locales y mesas electorales para las Elecciones a Cortes Generales 2016 9641
42 Decret de substitució del President del 24 al 28 de març de 2016 9767
43 Decret de substitució puntual del president per la Vicepresidenta primera, Sra. Susana Labrador Manchado, pels dies 5 a 10 de gener de 2016 9998
44 Decret de substitució del president dies 21, 22 i 23 de desembre de 2015 10064
45 Complement a les instruccions de declaracions pel registre d'interessos de càrrecs electes i personal directiu del Consell Insular de Formentera 10000
46 Modificació de l'estructura organitzativa del Consell Insular de Formentera, per al mandat 2015/2019 10220
47 Estructura Consell Insular 2015/2019 11306
48 Decret de dol oficial de tres dies per l'enfonsament del veler Be Happy a es Caló 10878
49 Convocatòria en sessió ordinària del Ple del Consell Insular de Formentera per al proper dia 26 de febrer de 2015 a les 09.00 h 10428
50 Objectes perduts: expedient 2-2015 11323
51 Objectes perduts: expedient 1-2015 11284
52 Substitució puntual del President del Consell Insular de Formentera pels dies 7 a 17 d'agost 11415
53 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2013 i 2014, aprovat per acord de la comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 10519
54 Notificació de requeriment de documentació 12513
55 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 17 de gener de 2014 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les parcel•les on es situaran els Centres de Transformació de la Unitat d’Actua 10110
56 Anunci de proposta de l’instructor de l’expedient Sancionador 2/2013 12416
57 Anunci de resolució de Presidència de incoació de procediment sancionador 42/2013 11798
58 Resolució de Presidència de resposta a al·legacions expedient sancionador 4/2013 12498
59 Substitució puntual del President del Consell Insular de Formentera 4,5,6,10,11 i 12 de febrer 11631
60 Exposició pública del projecte d'obres anomenat "Carretera es Cap (Formentera)" BOIB 16 GENER 2014 12485
61 Anunci de resolució de Presidència de incoació d’expedient 68/2013 de Restabliment de la Legalitat Urbanística 11484
62 Enquesta grau de satisfacció dels usuaris 12809
63 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de l'Escoleta del Consell Insular de Formentera 9699
64 Anunci exposició compte general 2011 11345
65 Anunci exposició compte general 2010 10979
66 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística 9626
67 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per a l'any 2013 9862
68 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de La Savina, per a l'any 2013 9812
69 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran per a l'any 2013 10104
70 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'ONG Formenterers Solidaris per a l'any 2013 11014
71 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tenis Illa de Formentera per fomentar, promocionar, organitzar i executar el tennis al municipi de Formentera 9705
72 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per publicitat dinàmica en vehicles d'autotaxi del Consell Insular de Formentera 9868
73 Anunci de Resolució de Presidència d'incoació d'expedient sancionador núm. 21/2013 11399
74 Anunci delegació de competències del Ple del Consell Insular de Formentera en la Comissió de Govern en el contracte “Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 9975
75 Anunci conveni de col·laboracio entre el Consell Insular de Formentera i el Bar Can Xona 11698
76 Publicació del conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general amb la Fundació Respiralia 11780
77 Aprovació inicial del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears 11469
78 Conveni de col · laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per a l'obertura del Molí Vell de la Mola 10484
79 Decret de convocatoria Ple Extraordinari urgent 24 de maig de 2013 11850
80 Anunci de Ressolució de Presidència de incoació d'expedient sancionador Núm. 17/2013 11434
81 Aprovació inical del pla Territorial d'emergències de l'Illa de Formentera (PLATERFOR) 11494