• Català
  • Castellano
  • English

Informació pública d'àmbit general

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 31
2 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 804
3 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 1142
4 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 1121
5 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 1130
6 Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela 1583
7 Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola 1630
8 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019 1617
9 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de 30 de novembre de 2018 sobre l’aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2019 del Consell Insular de Formentera 1936
10 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2019 1895
11 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Sociedad Pitiusa de Actividades Submarinas per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018 2002
12 Ajudes de l’any 2018, per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d’habitatges o habitatges unifamiliars, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 2229
13 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2018 3284
14 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 3240
15 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 3515
16 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 3100
17 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 3017
18 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 3201
19 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 3967
20 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 6002
21 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 4884
22 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 4847
23 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 5232
24 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 5372
25 Exposició compte general 2016 5400
26 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 5425
27 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 5198
28 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 5219
29 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 5263
30 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 6215
31 Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014 6974
32 Acord i contingut de les bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 7276
33 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 7184
34 Decret de substitució puntual del President del 31 d'agost al 6 de setembre de 2016 8361
35 Objectes perduts: 1/2016 OP 8567
36 Decret de substitució puntual del President dia 21 de juny de 2016 8863
37 Decret de substitució puntual del President dia 16 de juny de 2016 9114
38 Relació de locals oficials i llocs públics d'us gratuït reservats pels Ajuntaments per la celebració d'actes de campanya electoral, per les pròximes Eleccions a Corts Generals a celebrar el pròxim dia 26 de juny de 2016. 9047
39 Publicación de la relación de secciones, locales y mesas electorales para las Elecciones a Cortes Generales 2016 8782
40 Decret de substitució del President del 24 al 28 de març de 2016 8935
41 Decret de substitució puntual del president per la Vicepresidenta primera, Sra. Susana Labrador Manchado, pels dies 5 a 10 de gener de 2016 9124
42 Decret de substitució del president dies 21, 22 i 23 de desembre de 2015 9247
43 Complement a les instruccions de declaracions pel registre d'interessos de càrrecs electes i personal directiu del Consell Insular de Formentera 9181
44 Modificació de l'estructura organitzativa del Consell Insular de Formentera, per al mandat 2015/2019 9378
45 Estructura Consell Insular 2015/2019 10374
46 Decret de dol oficial de tres dies per l'enfonsament del veler Be Happy a es Caló 9990
47 Convocatòria en sessió ordinària del Ple del Consell Insular de Formentera per al proper dia 26 de febrer de 2015 a les 09.00 h 9554
48 Objectes perduts: expedient 2-2015 10488
49 Objectes perduts: expedient 1-2015 10423
50 Substitució puntual del President del Consell Insular de Formentera pels dies 7 a 17 d'agost 10613
51 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2013 i 2014, aprovat per acord de la comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 9713
52 Notificació de requeriment de documentació 11584
53 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 17 de gener de 2014 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les parcel•les on es situaran els Centres de Transformació de la Unitat d’Actua 9363
54 Anunci de proposta de l’instructor de l’expedient Sancionador 2/2013 11543
55 Anunci de resolució de Presidència de incoació de procediment sancionador 42/2013 11005
56 Resolució de Presidència de resposta a al·legacions expedient sancionador 4/2013 11627
57 Substitució puntual del President del Consell Insular de Formentera 4,5,6,10,11 i 12 de febrer 10855
58 Exposició pública del projecte d'obres anomenat "Carretera es Cap (Formentera)" BOIB 16 GENER 2014 11597
59 Anunci de resolució de Presidència de incoació d’expedient 68/2013 de Restabliment de la Legalitat Urbanística 10699
60 Enquesta grau de satisfacció dels usuaris 11904
61 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de l'Escoleta del Consell Insular de Formentera 8930
62 Anunci exposició compte general 2011 10552
63 Anunci exposició compte general 2010 10184
64 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística 8865
65 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per a l'any 2013 9116
66 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de La Savina, per a l'any 2013 9077
67 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran per a l'any 2013 9343
68 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'ONG Formenterers Solidaris per a l'any 2013 10181
69 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tenis Illa de Formentera per fomentar, promocionar, organitzar i executar el tennis al municipi de Formentera 8917
70 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per publicitat dinàmica en vehicles d'autotaxi del Consell Insular de Formentera 9080
71 Anunci de Resolució de Presidència d'incoació d'expedient sancionador núm. 21/2013 10600
72 Anunci delegació de competències del Ple del Consell Insular de Formentera en la Comissió de Govern en el contracte “Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 9195
73 Anunci conveni de col·laboracio entre el Consell Insular de Formentera i el Bar Can Xona 10927
74 Publicació del conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general amb la Fundació Respiralia 10995
75 Aprovació inicial del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears 10687
76 Conveni de col · laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per a l'obertura del Molí Vell de la Mola 9689
77 Decret de convocatoria Ple Extraordinari urgent 24 de maig de 2013 11037
78 Anunci de Ressolució de Presidència de incoació d'expedient sancionador Núm. 17/2013 10641
79 Aprovació inical del pla Territorial d'emergències de l'Illa de Formentera (PLATERFOR) 10706