• Català
  • Castellano
  • English

C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020"

Anunci Licitació

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de Prescripcions Tècniques

Annexe IV

Publicació al BOIB del anunci de licitació

Traducción del Pliego de clausulas administrativas

Full d'aclaracions al Plec  de clàusules administratives particulars

Avís Aclaració al Plec de clàsules administratives Particulars

Anunci nomenament membres mesa de contractació i data de reunió

Acta de constitució de la mesa de contractació per a l'avaluació de la documentació administrativa per a procedir a l'adjudicació del contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020"

Anunci de la segona mesa de contractació

Aclariment termini d'esmena documentació administrativa

Anunci de la tercera mesa de contractació

Anunci de la quarta mesa de contractació

Acta de la segona reunió de la mesa de contractació per a evaluar la documentació continguda al sobre corresponent a la documentació técnica no evaluable mitjançant formules matemàtiques per a l'adjudicació del contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020"

Acta de la tercera reunió de la mesa de contractació de l'expedient C03/2013 "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020"

Anunci sorteig lots 17 i 44

Acta de la quarta reunió de la mesa de contractació de l'expedient C03/2013 "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020"

Acta de la quinta reunió de la mesa de contractació de l'expedient C03/2013 "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020"

Acta de la sexta reunió de la mesa de contractació de l'expedient C03/2013 2Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020"

Dilgencia de rectificación de errores materiales del acta de la segunda reunión de la mesa de contratación para evaluar la la documentación contenida en el sobre correspondiente a la documentación técnica no evaluable mediante formulas matemáticas para la adjudicación del contrato "Explotación por teceros de los servicios de temporada en el litoral del término municipal de Formentera

Dilgencia de rectificación de errores materiales del acta de la cuarta reunión de la mesa de contratación para proceder a la apertura del sobre correspondiente a la propuesta económica y al sobre que contiene la documentación técnica evaluable mediante formulas matemáticas para la adjudicación del contrato "Explotación por teceros de los servicios de temporada en el litoral del término municipal de Formentera

Anunci delegació de competències del Ple del Consell Insular de Formentera, en sessió extraordinària i urgent de 14 de juny de 2013

Pàgina 11 del acta de la segona mesa de contractació

Anunci de l'adjudicació i formalització del contracte

Anunci BOIB de l'adjudicació i formalització del contracte

Anunci emplaçaments a recurs contenciós administratiu procediment ordinari 0000143/2013 i abreujat 0000224/2013, contra l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera, de 14 de juny de 2013, d'adjudicació per lots del contracte d'explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera, període 2013-2020, número d'expedient C03/2013

Anunci emplaçaments a recurs contenciós administratiu procediment ordinari 0000147/2013, contra l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera, de 14 de juny de 2013, d'adjudicació per lots del contracte d'explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera, període 2013-2020, número d'expedient C03/2013

Anunci emplaçaments a recurs contenciós administratiu procediment ordinari 0000148/2013, contra l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera, de 14 de juny de 2013, d'adjudicació per lots del contracte d'explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera, període 2013-2020, número d'expedient C03/2013

Anunci emplaçaments a recurs contenciós administratiu procediment ordinari 0000155/2013, contra l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera, de 14 de juny de 2013, d'adjudicació per lots del contracte d'explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera, període 2013-2020, número d'expedient C03/2013

Anunci emplaçaments a recurs contenciós administratiu procediment ordinari 0000156/2013, contra l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera, de 14 de juny de 2013, d'adjudicació per lots del contracte d'explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera, període 2013-2020, número d'expedient C03-2013

Anunci emplaçaments a recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 0000157/2013, contra l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera, de 14 de juny de 2013, d'adjudicació per lots del contracte d'explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera, període 2013-2020, número d'expedient C03-2013

Anunci emplaçaments a recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 0000159/2013, contra l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera, de 14 de juny de 2013, d'adjudicació per lots del contracte d'explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera, període 2013-2020, número d'expedient C03/2013

Anunci emplaçaments a recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 0000161/2013, contra l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera, de 14 de juny de 2013, d'adjudicació per lots del contracte d'explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera, període 2013-2020, número d'expedient C03/2013

Anunci emplaçaments a recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 0000162/2013, contra l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera, de 14 de juny de 2013, d'adjudicació per lots del contracte d'explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera, període 2013-2020, número d'expedient C03/2013

Anunci emplaçaments a recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 10/2014 i procediment abreujat 31/2014, contra l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera, de 14 de juny de 2013, d'adjudicació per lots del contracte d'explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera, període 2013-2020, número d'expedient C03/2013

Adjudicación y formalización del contrato - Invierno 2016/2017

Exp. cont (núm. 3/2013): retroaccio de l'adjudicació del servei "Explotació serveis de temporada a les platges del tm formentera, període 2013-2020" lots 27 i 29