• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Presidència Aprovació inicial de la marca Això és mel i del Consell de Caça i les ordres de vedes a la sessió plenària d’avui

Aprovació inicial de la marca Això és mel i del Consell de Caça i les ordres de vedes a la sessió plenària d’avui

priple2503_webAquest matí ha tengut lloc la sessió plenària del Consell de Formentera en el qual s’han aprovat qüestions com l’aprovació inicial de l’ordre de vedes i regulació dels recursos cinegètics de Formentera, així com l’aprovació del Consell de Caça i del reglament de la marca Això és mel. Altres qüestions importants han estat les compareixences de la consellera de Benestar Social, Margalida Font i la d’Agricultura i Ramaderia, Dolors Tamargo.

En primer lloc, s’ha donat compte dels 14 recursos interposats al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, sala del contenciós Administratiu, contra l’aprovació definitiva de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Formentera, i seguidament s’ha passat a la part resolutiva de l’ordre del dia.

Les tres propostes d’aprovació inicial han estat aprovades per unanimitat i constitueixen una passa important pel que fa al sector agrari i ramader de Formentera. L’aprovació de l’ordre de vedes i regulació dels recursos cinegètics atorga a la institució insular, com a competència pròpia, la regulació, les tasques de vigilància i l’aprofitament dels recursos cinegètics, per tal d’establir les limitacions generals en benefici de la fauna i les mesures preventives de control aplicables a la caça.

L’aplicació de l’Ordre de vedes determina, com a mínim, els períodes i els dies hàbils de caça per a les diferents espècies de les Illes Balears, i les distintes modalitats de caça. Pot fixar igualment el nombre màxim de captures permeses per caçador i dia o per temporada.

Així mateix, l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Caça i Pesca de Formentera ha redactat el reglament del Consell de Caça de Formentera, havent escoltat tot el sector relacionat amb matèria de caça de l’illa de Formentera i que s’ha aprovat inicialment de manera unànime.

Aquest òrgan té com a finalitat assegurar la participació de les entitats relacionades amb aquest esport i amb la conservació dels recursos cinegètics. Es constitueix el Consell de Caça de Formentera com a òrgan de consulta, participació i assessorament del Consell Insular Formentera.

Entre les obligacions del Consell de Caça està la de promoure la participació ciutadana i dels agents socials en l’elaboració d’un programa bàsic d’actuacions que comprengui i doni coherència a les propostes que es presentin des de les institucions i entitats que participen en el CCF, així com assessorar el conseller a qui correspongui la gestió de les competències en matèria agrícola i ramadera, elaborar els estudis, informes i dictàmens en relació amb els assumptes d’especial interès, servir d’òrgan d'informació sobre la situació dels recursos cinegètics així com sobre els resultats de la política desenvolupada per l’àrea corresponent. En definitiva, formular qualsevol tipus d’iniciativa o suggerir mesures per a la millora de la caça i la perdurabilitat dels recursos cinegètics.

Pel que fa a la creació i registre de la marca de garantia Això és Mel de la mel de l’illa de Formentera, s’ha aprovat el reglament d’ús d’aquesta marca de garantia, tal i com estableix la Llei 17/2001 de marques, als efectes d’inscriure aquesta marca a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

L’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça  va presentar la proposta de reglament el passat 16 de juny davant l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma amb l’informe favorable de l’Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) en data 1 de juliol de 2010.

L’objectiu del reglament és regular l’ús, l’autorització, i el control de la marca, que servirà per a diferenciar i certificar l’obtenció de mel segons les condicions de producció, qualitat i comercialització establertes.

Només podran fer ús de la marca, els apicultors i envasadors que ho sol·licitin davant el propietari de la marca i siguin autoritzats a aquest efecte. Per a procedir a l’autorització, es durà a terme una inspecció per comprovar el compliment dels paràmetres i requisits que ha de complir aquesta marca. El titular de la marxa Això és mel hauran d’estar registrats en el Registre d’Apicultors i d’Envasadors.

La part final de la sessió plenària ha estat marcada per una proposició del Partit Popular i del Grup Independent relativa a la dotació del centre de jubilats i pensionistes de la Mola i es Cap de televisió, telèfon i ordinador amb Internet, que no ha estat aprovada ja que els centres de la tercera edat de Formentera estan dotats amb tots els equipaments i les facilitats necessàries i no consta cap reclamació per part d’aquest sector.

Així mateix, el grup popular ha presentat 5 preguntes a l’equip de govern tals com la posada en marxa efectiva del Centre de Dia i del Centre Antoni Tur “Gabrielet”, la quantitat econòmica que paga el Consell de Formentera en concepte de lloguer o les inversions que s’han fet a Formentera amb els 25 milions d’euros compromesos amb el Govern Balear.

Així mateix, les conselleres de Benestar Social de Formentera, Margalida Font i la d’Agricultura, Ramaderia, Caça, Pesca i Joventut, Dolors Tamargo, han dut a terme les seues respectives compareixences, repassant totes les actuacions de les seues àrees al llarg d’aquesta legislatura.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat