• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Presidència Unanimitat en l’aprovació del reglament de la Pesca Submarina a les aigües interiors de Formentera

Unanimitat en l’aprovació del reglament de la Pesca Submarina a les aigües interiors de Formentera

ple_webAvui ha tingut lloc la última sessió plenària del Consell de Formentera abans dels comicis electorals del proper 22 de maig, on s’ha respirat un ambient distès entre tots els consellers al plenari. La última de les sessions ha contemplat l’aprovació de qüestions tan importants com l’ordenança reguladora de l’àrea de mercat pagès i artesania del Centre Antoni Tur “Gabrielet”, l’aprovació inicial del reglament Intern del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament (SEIS) o el reglament de Pesca Submarina a les aigües interiors de Formentera.

La primera de les qüestions ha estat l’ordenança reguladora del Centre “Gabrielet”, aprovada per majoria absoluta amb l’abstenció del Partit Popular i el Grup Independent de Formentera. Aquesta ordenança regula els usos de les dos àrees que conformen el centre, mercat pagès i artesania, a més de comptar amb un reglament general que regeix la totalitat del centre.

Pel que fa al mercat pagès, l’objectiu és incorporar un valor afegit de la comercialització dels productes agraris, d’origen animal, pesquers i de les salines de Formentera amb la finalitat de millorar l'estructura agrària, ramadera i pesquera, orientada a obtenir una renda digna per al productor i preus justos per a les persones consumidores.

El mercat pagès obrirà de dilluns a dissabtes de 9 a 13 hores i serà l’òrgan competent l’encarregat d’atorgar les autoritzacions per ocupar el lloc de venedor. Així mateix, s’encarregarà de vetllar per les condicions higienico-sanitàries dels productes que es venen al mercat. Podran ser autoritzats per accedir a un lloc de venda al mercat pagès les persones físiques, jurídiques i cooperatives. Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud entre l’1 de gener i el 30 de març de cada any natural.

Pel que fa a l’àrea d’artesania es defineix com un espai per fomentar, exposar, investigar i difondre l’artesania desenvolupada a Formentera, tant la de tipus creativa com la tradicional, així com per oferir formació relacionada amb la matèria.

L’horari d’obertura al públic serà de dilluns a divendres d’11 a 14 hores. Podran ser persones usuàries de l’àrea d’Artesania els artesans amb carta d’artesà o de mestre artesà, els qui acreditin la titulació del seu ofici, juntament amb material gràfic sobre el producte manufacturat i els artesans d’activitats tradicionals de Formentera.

La Comissió Assessora d’Artesania, com a òrgan consultiu en la matèria, serà l’encarregada de valorar les propostes i informar sobre la conveniència o no de dur-les a terme. Les propostes s’hauran de presentar abans del 31 de març de cada any.  A l’hora de seleccionar les propostes es tendrà en compte l’ordre rigorós d’entrada de les sol·licituds al Registre General d’Entrada del CIF i la diversitat de les activitats que es programin. L’ordenança també regula que, de manera puntual, coincidint amb festivitats o celebracions, es podrà permetre la venda de productes dins l’espai de l’àrea d’artesania.

Pel que fa al Reglament intern del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament (SEIS) s’ha aprovat per majoria absoluta amb l’abstenció del Partit Popular. Aquest reglament té com a objectiu procurar una millora en la coordinació i realització de les tasques pròpies del SEIS per tal de donar una resposta eficaç i efectiva davant les possibles emergències.

El comandament directe del SEIS, l’exercirà el sergent en cap de parc de Bombers, que serà designat per la Presidència del Consell Insular. El sergent en cap serà l’encarregat d’organitzar el servei, elaborar els protocols d'actuació, analitzar els resultats de les intervencions i supervisar la revisió i manteniment dels materials i equips especials, proposar i promoure un pla anual de simulacres i pràctiques i programar un calendari d’accions i feines setmanals.

L’aprovació unànime de la regulació de la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera suposa regular aquesta activitat mitjançant un reglament pel qual s’estableixen mesures complementàries com l’establiment de dies no hàbils i zones de veda, i que ha comptat amb l’acord de confraries de pescadors i administracions públiques. Atès que en els darrers anys, diversos estudis tècnics fets a les Illes Balears han evidenciat el mal estat de conservació de les poblacions de certes espècies objectiu de la pesca submarina es feia necessària aquesta ordenança.

S’estableix la prohibició de la pràctica de la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera els dilluns, dimecres i divendres no festius i en fondàries superiors als 20 metres.  A aquest efecte, es consideren dies festius els d’àmbit estatal, autonòmic i local. S’estableixen tres zones de veda, una entre Punta de sa Gavina i la part sud de Punta Rasa, la segona entre sa cala des Racó i el far de la Mola i la última entre el torrent Fondo i Punta Roja.

El nombre màxim serà de vint llicències anuals per a la pesca submarina a Formentera, i la novetat del nou reglament és la incorporació de 25 llicencies temporals, entre maig i setembre, que tendran dos dies de durada a triar entre dimarts, dijous, dissabte, diumenge i els dies festius d’àmbit estatal, autonòmic i local. Les persones que sol·licitin aquesta llicència només podran fer-ho una vegada a l’any.

Altres qüestions aprovades avui han estat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la ocupació de terreny per majoria absoluta amb l’abstenció dels partits de la oposició o la modificació del finançament del Ministeri de Política Territorial al Pla Insular d’Obres i Serveis 2011, aprovat per unanimitat i que ha passat de  76.219,22 euros a  75.593,17 euros,

Així mateix, s’ha aprovat per unanimitat la modificació del règim de dedicació de la consellera de Benestar Social i Infraestructures Margalida Font, que ocuparà el càrrec de consellera en règim de dedicació no retribuida per la seua dedicació com a senadora per Eivissa i Formentera, des del passat16 de març.

Per acabar, s’han aprovat per majoria absoluta l’expedient  de contractació per a l’adjudicació del contracte del servei “Explotació del centre de descontaminació de vehicles al final de la seva vida útil ” per un termini de deu anys, amb l’abstenció del grup popular i la minuta de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys per a la construcció de la variant d’Es Pujols entre el Consell Insular de Formentera i un particular, amb l’abstenció dels dos partits de la oposició.

Per finalitzar s’ha aprovat per majoria absoluta, amb el vot en contra dels partits de la oposició, la creació de l’Ens de Gestió Audiovisual de Formentera i el seu reglament. Aquest ens actuarà com a òrgan per la gestió directa dels serveis audiovisuals a Formentera per tal de garantir uns serveis audiovisuals independents i de qualitat, seguint els principis d’objectivitat i autonomia, perquè tots puguem tenir coneixement de les notícies i activitats que esdevenen a Formentera.

L’Ens Especial de gestió Audiovisual de Formentera s'estructura en un Consell d’Administració i la Junta de Programació, que tenen com a objectiu establir les directrius bàsiques de l'organització i l'actuació de l’ens i de Ràdio Illa, així com aprovar el Reglament intern de funcionament de tots els mitjans de comunicació de titularitat insular.

Altres funcions són les d’establir les directrius pertinents perquè la programació compleixi la missió de servei públic, aprovar el projecte de les directrius sobre l'emissió de publicitat a Ràdio Illa i altres mitjans de comunicació de titularitat insular, així com proposar les tarifes publicitàries a aplicar. La Junta de Programació comparteix moltes funcions i n’afegeix d’altres com organitzar esdeveniments i connexions en directe, així com tenir una cura especial perquè els continguts de la programació s'adeqüin als drets i deures dels ciutadans i els principis rectors previstos a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i a la Constitució.

Per acabar, el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha dut a terme la última de les compareixences, informant de les àrees de seguretat ciutadana, esports i presidència al llarg dels quatre anys de legislatura.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat