• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Presidència Unanimitat entre els grups polítics a la sessió plenària del Consell de Formentera

Unanimitat entre els grups polítics a la sessió plenària del Consell de Formentera

ple_webAhir tarda va tenir lloc la sessió plenària del Consell de Formentera, que per primera vegada es va celebrar a les 17 hores per tal que la ciutadania tengués més facilitat per assistir a les sessions plenàries. Aquesta sessió ha aprovat, de forma unànime, qüestions tan importants com l’aprovació definitiva del reglament Intern del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament (SEIS), així com el Reglament del Consell de Participació de les Dones. Altres qüestions han estat l’aprovació de la proposta de declaració com a interès general d’una línia elèctrica, la ratificació d’una correcció al plec de clàusules de la licitació del Centre de Descontaminació de Vehicles i les mocions presentades pel Grup Independent de Formentera relatives a incloure un apartat a la web institucional per a ús dels grups polítics, a més de publicar a la web els pressupostos des del 2007 al 2011.

La sessió plenària s’ha iniciat donant compte de la composició de les Comissions Informatives, així com de dos resolucions judicials i les seues respectives sentències. El primer punt de  la part resolutiva va ser l'aprovació definitiva del Reglament d’Extinció d’Incendis, amb la inclusió de les al·legacions presentades per l’entitat PIMEF, les quals fan referència a la necessitat de facilitar dues mudes senceres i a la renovació automàtica de l’uniformitat i dels equips de protecció indivitual (EPIS) en cas de deteriorament pel seu ús.

Aquest reglament té com a objectiu procurar una millora en la coordinació i realització de les tasques pròpies del SEIS per tal de donar una resposta eficaç i efectiva davant les possibles emergències.  El comandament directe del SEIS, l’exercirà el sergent en cap de parc de Bombers, que serà designat per la Presidència del Consell Insular. El sergent en cap serà l’encarregat d’organitzar el servei, elaborar els protocols d'actuació, analitzar els resultats de les intervencions i supervisar la revisió i manteniment dels materials i equips especials, proposar i promoure un pla anual de simulacres i pràctiques i programar un calendari d’accions i feines setmanals.

El segon punt del dia, aprovat per unanimitat, va ser l'aprovació definitiva del Reglament del Consell de Participació de les Dones amb l’objectiu de promoure activament la igualtat entre dones i homes de forma efectiva, amb la participació de la societat civil i amb la finalitat d’aconseguir una societat més justa i igualitària, des dels diferents àmbits de la vida política, cultural, econòmica i social.

El Consell de Participació de les Dones de Formentera és un òrgan col·legiat de naturalesa consultiva, participativa i d’assessorament del Consell Insular de Formentera en matèria d’igualtat entre dones i homes, de conformitat amb les competències pròpies, en matèria d’igualtat, polítiques de gènere i dona, que corresponen a l’administració insular. Aquest òrgan actuarà en aquells àmbits que tenguin una relació directa o indirecta amb la qualitat de vida i el progrés social de les dones, i que contribueixin des de la perspectiva de gènere a aconseguir avenços socials.

Entre els seus objectius destaca la seua mediació davant les administracions públiques de l’illa de Formentera en referència als problemes i les discriminacions que afecten les dones, fomentar l’associacionisme de les dones per tal de promoure la integració dels grups i les associacions de dones de l’illa, defensar els drets i els interessos de les dones i potenciar l’equilibri, la justícia social i la seua qualitat de vida.

Altres  qüestions van ser l’aprovació de la proposta de declaració d’interès general de la línia elèctrica exp. 205/2007 a favor de la Sra. Mª Elena Pérez Alonso per la instal·lació d'una derivació individual per un camí veïnal. Aquest expedient ha comptat amb l’informe favorable de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Historicoartístic i Activitats (CTA).

Finalment, el Grup Independent de Formentera (GUIF) va presentar dos mocions proposant la publicació dels pressupostos anuals des del 2007 fins el 2011 a la pàgina web del Consell Insular de Formentera, així com la liquidació parcial del Pressupost de l’any 2010 fins a 30 de juny.

L’altra moció era relativa a l’habilitació d’un apartat per tots els tràmits dels Grups Polítics en la pàgina web de l'OVAC del Consell Insular de Formentera, així com habilitar dins l’apartat anterior, els tràmits i/o models específics de les diferents gestions dels Consellers i Grups Polítics segons marca el Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera (propostes, proposicions, mocions, esmenes, preguntes, interpel∙lacions, etc.), perquè es puguin presentar de forma telemàtica i poder adjuntar la documentació adient. En aquest respecte, es va acordar habilitar aquest apartat en un període d'un mes.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat