• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency El plenari aprova per unanimitat les reivindicacions de la Comissió per a la igualtat en el transport i el control de les aigües residuals a la mar

El plenari aprova per unanimitat les reivindicacions de la Comissió per a la igualtat en el transport i el control de les aigües residuals a la mar

aple30set2011_webLa sessió plenària del Consell de Formentera celebrada avui, ha aprovat qüestions tan importants com la moció conjunta sobre abocaments d’aigües residuals a la mar, així com l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal WIFI o l’aprovació inicial de l’ordenança d’obres menors i simples.

Per obrir la sessió plenària s’ha donat compte de l’aprovació definitiva dels reglaments i ordenances, que durant el termini d’exposició pública no han tengut al·legacions, dels quals destaquen el Reglament de règim intern del Centre d’Estades Diürnes de Formentera, aprovat inicialment el 25 de febrer, així com el Reglament d’ús del centre Antoni Tur “Gabrielet”, el  Reglament del Consell de Caça de Formentera, aprovat inicialment el 25 de març o el Reglament de funcionament de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual, aprovat inicialment el 29 d’abril, entre altres.

A la part resolutiva, la primera qüestió de l’ordre del dia, aprovada per majoria absoluta, amb l’abstenció del Partit Popular i el Grup Independent ha estat l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal WIFI, que té per objecte fixar el preu públic del servei d’accés a Internet a través de la xarxa inalàmbrica municipal. L’aprovació d’aquesta ordenança estableix que el cost de l’alta d’usuari serà gratuït, que la quota  mensual per residents serà de 10 euros + IVA i que la quota d’usuari per no residents durant una setmana serà de 15 euros + IVA.

El següent punt de l’ordre del dia ha estat el nomenament de representants del Consell Insular de Formentera als diferents òrgans col·legiats de les Illes Balears. Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat amb la modificació dels representants a la Comissió Insular de Medi Ambient i al Consell d’Administració d’Autoritat Portuària. La proposta ha establert els representants insulars a òrgans com el Patronat de Turisme, la Mesa de l’Habitatge o la Comissió Tècnica Interinsular, entre molts altres organismes.

Seguidament, s’ha aprovat per unanimitat, la modificació de la proposta d’acord relativa a mesures de protecció urgents de les praderies de posidònia, aprovada al ple del passat 26 d’agost. La proposta d’acord ha inclòs que es prenguin mesures per evitar l’abocament d’aigües residuals de les embarcacions al mar pels efectes negatius que provoquen sobre el medi marí, així com també de les aigües residuals de les mateixes, juntament amb les fuites d’hidrocarburs i les aigües procedents dels emissaris.

Aquest fenomen afavoreix l’eutrofització dels ecosistemes marins i la pèrdua de qualitat de les aigües de bany, a través de la reproducció de bactèries, microorganismes i diferents espècies d’algues que poden provocar l’asfixia de les praderies de posidònia afavorint la regressió del seu creixement.

D’aquesta manera, la proposta d’acord aprovada estableix que les administracions competents duguin a terme totes les accions necessàries per agilitzar la legalització de l’emissari principal de l’illa de Formentera així com per estendre la seua longitud a aigües més profundes i allunyades del litoral del Parc Natural. Així mateix, demana que s’apliquin les mesures de control i inspecció sobre els vessaments incontrolats d’aigües residuals a la mar, produïts per les embarcacions, a través de campanyes d’educació ambiental i d’informació sobre els servei de buidat de sentines que existeix a les instal·lacions portuàries i finalment que es dugui a terme una inspecció general sobre el correcte estat de funcionament i manteniment de les diferents plantes de depuració de caràcter públic i privat a l’illa de Formentera.

La moció conjunta relativa a les reivindicacions de la Comissió per a la igualtat en el transport també ha estat aprovada per unanimitat, i aplaudida pels representats de la comissió al plenari.

Així mateix, s’ha aprovat per unanimitat, l’Ordenança d’obres menors i menors simples, que regularà la concessió de llicències d’obra menor, qualificades com a obres menors simples. Aquest tipus d’obra, d’escassa identitat, es podran sol·licitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i seran concedides de forma automàtica, agilitzant els tràmits del departament d’Urbanisme.

Aquesta ordenança esdevé l’instrument adequat per regular la realització de determinades obres qualificades de simples a Formentera. Tal com s’estableix, es consideren obres menors simples els arrebossats, els referits i les pintures, la pavimentació o el canvi de paviment a edificis, i revestiments a interiors d’edifici i a exteriors que no necessitin bastida, la pavimentació o canvi de paviment a interior d’edificis, la reparació de parts no estructurals de cobertes i terrats, excepte quan aquests puguin generar residus perillosos, la reparació o substitució per altres de similar forma i materials, de portes, finestres o persianes, llevat del centre històric o edificis catalogats.

Les obres menors simples que s’ubiquin dins zones de protecció, com ara, domini públic, protecció ambiental XN2000 (zones LIC i ZEPA), Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, conjunt històric, entorns de protecció i elements catalogats patrimonialment, hauran de tramitar-se com a obres menors normals. Al centre històric, llevat dels edificis catalogats, també es consideren com a obra menor simple aquestes modificacions si no hi ha canvi de materials.

Així mateix, tots els partits polítics han votat a favor de la substitució de Raquel Guasch en representació d’Obra Cultural de Formentera per Isidor Torres com a membre titular de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (CTA).

L’últim punt de la part resolutiva ha estat l’aprovació per majoria absoluta, amb l’abstenció dels populars i els independents, de l’adjudicació del condicionament de la carretera PM 820-2 de la Savina a es Pujols a l’empresa Tragsa per un import de 1.931.982,75 euros IVA inclòs.

Ja a la part de proposicions del grups polítics, el Grup Independent de Formentera ha presentat 2 mocions relatives a la modificació d’uns articles del Reglament Orgànic del Consell i a l’habilitació d’accessos a la web per part de tots els membres del ple i s’ha retirat la referent a la designació dels representants del Consell a òrgans col·legiats d’altres administracions. De les dos proposicions dels independents, la primera ha estat rebutjada, amb l’abstenció dels socialistes i el vot en contra de l’equip de govern, mentre que l’altre s’ha deixat damunt la taula.

Pel que fa al Partit Popular i al Partit Socialista de Formentera, han presentat una proposició cadascun, acceptada per unanimitat. Els populars relativa a la modificació del reglament de la Junta Local de Seguretat i els socialistes relativa a la sol·licitud d’estudi tècnic sobre mancances de cobertura en telecomunicacions.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat