• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency Unanimitat per a sol·licitar l’obertura d’un termini d’un any que permeti la inscripció i comercialització de noves estades turístiques en habitatges

Unanimitat per a sol·licitar l’obertura d’un termini d’un any que permeti la inscripció i comercialització de noves estades turístiques en habitatges

aESSIOPLE28102011_webLa sessió plenària del Consell de Formentera celebrada avui, ha aprovat qüestions tan importants com la moció conjunta relativa a la inscripció i comercialització de noves estades turístiques a habitatges, l’adjudicació de l’obra de la Variant des Pujols o la proposta inicial de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública.

Per obrir la sessió plenària s’ha donat compte de l’entrada en vigor d’ordenances i reglaments, de la liquidació del Pressupost de l’any 2010 i del requeriment del Ministeri d’Economia i Hisenda sobre el Pla de Sanejament del Consell de Formentera  corresponent als exercicis 2009 i 2010.

El primer punt de l’ordre del dia, aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció del Partit Popular i del Grup Independent, ha estat la proposta del Compte General 2009, aprovat sense al·legacions i enviat al Síndic de Greuges. Seguidament, s’ha aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció dels populars i dels independents, l’ordenança reguladora de les entrades de vehicles a través de les voreres i de reserves de via pública. La present ordenança municipal regula tant les reserves de via pública com l’entrada de vehicles a través de les voreres, per atendre les peticions dels veïns en aquest sentit, sense oblidar el dret col·lectiu de tots els ciutadans a gaudir del domini públic, a més de tenir-se en compte les peculiaritats dels nuclis de població de la illa de Formentera.

Un altre dels punts de l’ordre del dia, aprovat per unanimitat, ha estat l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb terrasses. Tradicionalment, i amb major intensitat en els últims anys, els industrials del sector d’hosteleria i també comerciants vénen demandant autorització municipal per instal·lar sobre la via pública, complements de la seva activitat en forma de terrasses i/o expositors.

A Formentera la regulació de l’ocupació de la via pública es troba regulada parcialment en l’Ordenança de Policia i bon govern, sent insuficient puix que en cap cas es fa referència a l’objecte, definició i àmbit, amb expressió de les instal·lacions excloses i règim jurídic i tècnic d’aplicació per a tot tipus d’instal·lacions del ram de restauració amb ocupació de via pública. Amb aquesta ordenança es pretén articular els mecanismes per a la utilització de l’espai viari de forma ordenada, amb garanties de mínima congestió, bona accessibilitat, correcta circulació per als vianants i respecte als drets i béns tant dels usuaris com de les persones i activitats afectades al seu traçat i característiques, així com millorar els elements estètics i la qualitat d’aquestes instal·lacions.

Així mateix, s’ha aprovat per unanimitat, la modificació del Reglament del Servei de Taxi, en el seu article 9, que regula la inserció de publicitat exterior en els vehicles d’autotaxi. Així, s’ha aprovat la possibilitat de comptar amb més d’un anunciant, que serà autoritzat per la institució insular, encarregada dels titulars de les llicències, la contractació i la col·locació d’anuncis publicitaris a l’interior del vehicle, sempre que es conservi l’estètica i no afectin la visibilitat.

A continuació, s’ha aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció del PP i del GUIF, l’Ordenança Reguladora de l’Activitat de Publicitat Dinàmica. L’objectiu d’aquesta ordenança és suprimir els obstacles que puguin restringir de forma desproporcionada o innecessària l’inici d’aquestes activitats. Aquest punt s’ha debatut conjuntament amb l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Publicitat Dinámica, també aprovada en les mateixes condicions.

S’entén per publicitat dinàmica tota forma de comunicació realitzada per persona física o jurídica, pública o privada, en l’exercici d’activitat industrial, comercial, artesanal, professional, de serveis o qualsevol altra de lucrativa o no lucrativa, amb la finalitat de promoure de forma directa o indirecta la contractació de qualsevol tipus de béns, serveis, drets i obligacions, o difondre missatges de naturalesa sociocultural, política o similar, utilitzant per al seu exercici el domini públic municipal o zones privades de concurrència o servitud pública. Constitueixen mitjans de publicitat dinàmica la propaganda manual, el repartiment domiciliari de propaganda, la publicitat mitjançant l’ús de vehicles o la publicitat oral.

El punt més debatut de l’ordre del dia ha estat el nomenament de lletrats en relació a la reclamació patrimonial del complexa turístic de Punta Prima, que s’ha aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció dels partits de la oposició.  Recordem que l’empresa que explota el complex turístic de Punta Prima, Sunway S.L. va interposar una denúncia contra la institució insular, valorada en 27 milions d’euros, per la seua classificació a les noves Normes Subsidiàries de planejament urbanístic.

La proposta d’aprovació inicial de modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, s’ha aprovat per majoria absoluta, amb el vot en contra dels populars i els independents. L’àrea d’Urbanisme està actualitzant totes les ordenances en vigor, i aquesta concretament no s’havia modificat des de l’any 2003. L’actualització ha suposat una pujada del 25% en l’impost de circulació i la concessió de bonificacions d’un 75% pels vehicles elèctrics i els vehicles antics.

En aquest sentit, i amb ànim de facilitar als contribuents el pagament dels tributs en període voluntari de cobrament, s’ha aprovat per unanimitat, l’Ordenança Fiscal Reguladora del Sistema Especial de Pagament, que permetrà el sistema de pagament de forma fraccionada i que constitueix una opció avantatjosa per als contribuents que vulguin acollir-se a  aquesta modalitat de pagament fins el dia 1 de gener de 2012.

Altres punts aprovat han estat la designació per unanimitat dels representants del CIF al Consell de Participació de les Dones i l’aprovació per majoria absoluta, amb l’abstenció del Partit Popular i del Grup Independent de l’expedient d’obra de la Variant des Pujols. Aquest projecte serà executat per l’empresa TRAGSA per un import de 2.848.460,53 euros IVA inclòs.

I seguint la dinàmica de les darrers sessions, tots els partits polítics han consensuat una moció conjunta relativa a inscripció i comercialització de noves estades turístiques a habitatges. Aquesta moció ha aprovat de forma unànime instar al Govern dels Illes Balears a iniciar els tramitis necessaris per obrir un nou termini d’un any que permeti la inscripció i comercialització de noves Estades turístiques en habitatges a l’illa de Formentera.

Per finalitzar, s’ha aprovat per unanimitat la creació d’un Pla Estratègic de Subvencions del Consell insular, i l’equip de govern ha respost a les preguntes dels populars relatives a la regulació dels fondejos a l’estany des peix, el finançament del pla de millores per al nucli urbà des Pujols i  sobre els atacs d’animals a bestiar. El conseller d’Esports, Joventut i Agricultura, Sergio Jiménez, tenia preparada una compareixença per avui, a petició del PP sobre la posada en marxa de les noves instal·lacions esportives, que ha set realitzada pel president com a anterior conseller d’Esports.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat