• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere

Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere

ple25nov_webLa sessió plenària del Consell de Formentera celebrada avui ha estat marcada per la presa de possessió del nou conseller socialista Santiago Juan, que assumirà la cartera d’Infraestructures i Agricultura, Ramaderia, Caça i Pesca, així com per la Declaració institucional al plenari amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Així mateix, en la sessió d’avui s’han aprovat qüestions tan importants com la proposta inicial del Reglament del Consell d’Entitats i del Reglament d’ús d’Instal·lacions Esportives o la proposició d’acord sobre el finançament de Formentera en els pressupostos de la CAIB, entre altres qüestions.

Per obrir la sessió, s’ha donat compte de dos sentències judicials, dels recursos interposats contra l’aprovació definitiva de la revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic, a més de la Resolució de Presidència, que aprova el conveni amb ABAQUA pel subministrament d’aigua potable fins el dia 11 de juny de 2012 amb la finalitat de garantir l’abastament. Així mateix, a partir del 12/12/2011 aquest conveni estableix la revisió de preus del contracte corresponent mitjançant presentació del nou estudi econòmic.

El primer punt de l’ordre del dia, aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció del Partit Popular i el Grup Independent, ha estat el Reglament del Consell d’Entitats, òrgan màxim i únic de coordinació de les diverses entitats de l’illa. Aquest organisme té com a objectiu estimular la participació i la implicació de les entitats socials en els assumptes públics locals, reforçar el compromís institucional en aquests processos i impulsar el Consell d’Entitats com a instrument de participació envers la sostenibilitat i el desenvolupament local, amb la necessitat d’enfortir les iniciatives de caire social dins el teixit econòmic municipal i insular.

Seguidament, s’ha aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció dels independents i els populars, el reglament d’ús d’Instal·lacions Esportives. Aquest reglament s’ha creat com a mesura de control per al correcte desenvolupament de les instal·lacions esportives i és aplicable a tots els usuaris i associacions, clubs, federacions, agrupacions, AMPAS, etc. que facin ús dels pavellons esportius, la piscina climatitzada, el camp de futbol, el poliesportiu i la pista d’atletisme.

L’equip de govern ha presentat dos proposicions d’acord relatives  al finançament de Formentera al projecte de Pressupostos de la CAIB i a la creació de Delegació del Govern Balear a Formentera.

Pel que fa a la moció sobre els pressupostos de la Comunitat Autònoma, ha estat acceptada per majoria absoluta, amb l’abstenció dels partits de la oposició que demanaven una moció transaccional que instés a convocar una reunió de la Comissió Mixta de Seguiment. Aquesta petició s’ha denegat i la proposició d’acord demana al Govern de les Illes Balears que doni compliment als acords de la Comissió Mixta de 5 de març de 2007 per a la formulació de la proposta de transferències al Consell Insular de Formentera i que faci efectiu el cost de mantenir les instal·lacions creades amb el Fons específic de 25 milions d’euros, tal com s’havia acordat.

Recordem que les inversions per a pal·liar el dèficit d’infraestructures a l’illa de Formentera, s’iniciaren a la legislatura passada i atès que el projecte de pressupostos per al 2012 de la CAIB no contempla les partides necessàries destinades a l’increment del cost efectiu anual a transferir al Consell Insular de Formentera, es demana que el Govern de les Illes Balears incrementi el cost efectiu que transferirà al Consell Insular de Formentera, perquè aquest pugui assumir la posada en marxa de les noves infrastructures creades.

Pel que fa a la moció relativa a la creació de la delegació del govern a Formentera ha estat acceptada per majoria absoluta, amb el vot en contra dels independents i els populars, i sol·licita al Govern que reconsideri el Decret de creació de la Delegació del Govern de les Illes Balears a Formentera i col·labori amb el govern de Formentera per tal d’arribar a acords que assegurin acostar l’administració a la ciutadania sense duplicitats ni despeses suplementàries.

La implementació de la delegació a Formentera implicarà la creació d’una nova i innecessària estructura administrativa, amb un cost de 290 mil euros, en un moment en què la crisi econòmica exigeix una optimització de tots els recursos disponibles.

Per acabar, s’ha donat pas a la proposició del Grup Independent de Formentera relativa a la comptabilització individualitzada de les despeses dels consellers. L’equip de govern ha proposat una transaccional que ha estat acceptada per unanimitat i en la que s’ha afegit demanar la comptabilització de qualsevol despesa o retribució feta per tots els consellers representats al plenari o càrrecs de confiança a partir del dia 1 de gener de 2012 per tal de portar millorar aquesta  informació.

Abans de la lectura de la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, aprovada per unanimitat, l’equip de govern ha aprovat una moció d’urgència relativa al finançament en Promoció Turística, que finalment s’ha aprovat per majoria absoluta amb el vot en contra de la oposició.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat