• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency El Ple del Consell desestima la reclamació de l’UTE GIREF referent al cost del trasllat dels residus fins a Eivissa

El Ple del Consell desestima la reclamació de l’UTE GIREF referent al cost del trasllat dels residus fins a Eivissa

pleextraordinari_webAvui s’ha celebrat la sessió plenària extraordinària del Consell de Formentera, en la qual s’ha aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció del Partit Popular i el Grup Independent, l’únic punt de l’ordre del dia referent a la reclamació Administrativa de l’UTE GIREF contra l’aprovació del Pressupost General del Consell Insular de Formentera 2012.

Així, s’ha aprovat desestimar la reclamació administrativa per omissió del crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles en base als següents motius:
- Incompliment de l’article 6 del Decret 46/2001 que estableix aprovar una tarifa única per a la gestió dels residus urbans. Aquesta tarifa serà la mateixa independentment de la distància entre el centre productor i el centre de tractament. Exigir exclusivament al Consell de Formentera els costos de la planta de Transferència de residus de l’illa de Formentera a Eivissa incompleix flagrantment l’article 6 del Decret 46/2001 i els criteris aprovats pel Parlament de les Illes Balears l’any 1997 i suposa una diferent aplicació de la mateixa norma per les empreses reclamants a cada una de les illes de la Comunitat Autònoma.

- El Govern de les Illes Balears ostenta la competència per intervenir en assumptes d’índole suprainsular, com és el cas de la prestació del servei de transport de residus entre illes, atès que ens trobam davant d’un servei  que supera l’àmbit insular en un doble sentit geogràfic i competencial. Es tracta de la prestació d’un servei fora de l’illa de Formentera i aquest es troba fora de l’àmbit competencial del Consell Insular de Formentera. L’estatut d’Autonomia atorga un paper al govern de la CAIB als efectes d’intervenir en els assumptes d’índole suprainsular i ha de garantir l’equilibri territorial entre les diferents illes.

- Inexistència d’un vincle contractual entre el Consell Insular de Formentera i la UTE-GIREF en virtut que el primer hagi de fer efectiu el cost del transport entre illes i indeterminació del subjecte passiu del cànon de transferència. A més l’ordenança que suporta la facturació de la UTE-GIREF des del 8/04/2008 és igualment nul·la per falta de competència territorial de l’òrgan que l’aprova, el Consell Insular d’Eivissa, que manca de competència per l’establiment d’una ordenança sobre qualsevol aspecte a l’illa de Formentera i en conseqüència la UTE no disposa de cap títol contractual o normatiu per reclamar el pagament.

Recordem que el sobrecost que suposa la transferència dels residus fins a Eivissa, representa un cost de prop d’un milió d’euros anuals. Aquest cost havia estat assumit per l’anterior executiu autonòmic fins al 31 de desembre de 2010 i des d’aquesta data fins a dia d’avui està pendent de resoldre.

El Consell de Formentera ha expressat la seua preocupació per aquest fet, ja que sota cap concepte ha de ser assumit per la població de Formentera.


 

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat