• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Presidència El Consell de Formentera aprova el quadre tarifari per a l’adquisició de places turístiques

El Consell de Formentera aprova el quadre tarifari per a l’adquisició de places turístiques

ple_WEBLa sessió plenària del Consell de Formentera celebrada avui, ha aprovat qüestions tan importants com el quadre tarifari per a l’adquisició de places turístiques, l’ordenança fiscal i reguladora per a la circulació de vehicles quads, així com prorrogar la concessió de transport públic regular.

Pel que fa al primer punt de l’ordre del dia, referent a l’aprovació de les tarifes per l’adquisició de places turístiques a Formentera, s’ha aprovat per majoria absoluta, amb el vot en contra del Partit Popular i el Grup Independent.

El Consell Insular de Formentera ha presentat la seua proposta sobre el preu públic d’aplicació a les operacions d’adjudicació i gestió de places turístiques. Aquests preus públics consisteixen en la contraprestació que han d’abonar els titulars del establiments d’allotjaments turístics per l’adquisició de places turístiques.

Així, el quadre tarifari estableix 2.800 euros per plaça, fins les 5 primeres places per establiment i 3.800 euros a partir de la sexta, aplicant un increment del 1,5% a partir de la desena. Es mantindrà un preu unitari de 2.800 euros per plaça quan els establiments turístics que exerceixin l’activitat d’hotel, hotel apartament i apartament turístic hagin millorat la seva categoria amb posterioritat a l’any 2.007

Aquesta ordenança estableix un quadre tarifari en funció de cada cas. Així l’adquisició de places per ampliació d’establiments existents tendrà un preu de 4.200 euros per als establiments classificats en els grups d’hostals, hostals-residència, pensions, fondes i cases d’hostes. En els grups d’hotels, hotels apartaments i apartaments turístics amb categoria igual o inferior a 2 estels i/o 2 claus i habitatges turístics vacacionals (VTV) el preu serà de 3.800 euros per plaça. I en el cas que aquests estiguin cursant la seva inscripció en el registre de turisme amb categoria igual o superior a tres estels, el preu serà de 2.800 euros per plaça. Es contemplen altres quadres tarifaris en els casos de l’obertura de nous establiments i de  reobertura d’establiments donats de baixa definitivament.

Pel que fa als punts 2 i 3 de l’ordre del dia, relatius a l’aprovació de l’ordenança fiscal i l’ordenança reguladora de la circulació de vehicles quads, s’han debatut conjuntament i les dos han estat aprovades per majoria absoluta amb el vot en contra dels populars i els independents.

L’Ordenança fiscal estableix en 38 euros la taxa per l’expedició de la llicència per a la circulació de quads, buguis, motos d’endur, trial i demés vehicles similars per les carreteres, vies i camins públics municipals.

Aquesta regulació obeeix al fort increment de la circulació de vehicles motoritzats els darrers anys, especialment durant l’època estival, que comporta el deteriorament de forma greu de les vies per les quals circulen, molèsties a la població de Formentera i danys en el patrimoni natural i cultural de la illa.  Per tant, els vehicles inclosos en l’àmbit de la present Ordenança hauran d’obtenir la prèvia llicència municipal per al seu ús en les vies de titularitat municipal.

La modificació del reglament de temps lliure, també s’ha aprovat per majoria absoluta amb el vot en contra del PP i del GUIF. Recordem que en sessió ordinària celebrada en data 26 d’agost de 2011, va tenir lloc l’aprovació definitiva d’aquest reglament per a la regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil en l’àmbit territorial de Formentera. Avui s’ha aprovat la modificació d’alguns articles per tal d’adaptar aquest Reglament a la Llei 12/2010.

L’últim punt contemplat a la part resolutiva referent a l’aprovació de la proposta de pròrroga  de la concessió de transport públic regular, ha estat aprovada per unanimitat.  Aquest punt estableix la possibilitat que l’Administració competent en matèria de mobilitat pugui prorrogar, per raó de l’interès públic, la vigència de les concessions actuals del servei públic de transport regular permanent de viatgers d’ús general per un període que, en cap cas, pot excedir del 31 de desembre de 2018.

Aquesta autorització s’ha concedit en base a una sèrie de millores en el servei de transport públic, entre les que destaquen l’ampliació i millora de trajectes i itineraris, allargar més els horaris d’hivern, incrementar freqüències en els mesos forts d’estiu (almenys de 15 de juny a 31 d’agost de la L1 i la L2), denegar l’augment de tarifes almenys fins a desembre de 2015 i que  la despesa derivada dels horaris, col·locació i manteniment siguin a càrrec de la concessionària.

Ja a la part de proposicions del grups polítics, el Partit Popular ha presentat 1 proposició sobre la rotonda des Pujols que ha estat retirada i a la part de preguntes, tant els independents com els popular han formulat diverses qüestions relatives als cicles formatius, als efectius de la Policia Local, així com sobre la gestió de l’escola municipal de tennis, entre d’altres

La part final de la sessió plenària ha estat a càrrec de la consellera de Medi Ambient, Indústria i Energia, Sílvia Tur, que ha dut a terme la seua compareixença relativa a la feina feta des del seu departament.

 

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat