• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency Sessió plenària extraordinària del Consell Insular de Formentera

Sessió plenària extraordinària del Consell Insular de Formentera

pleextraordinari2013 webLa sessió plenària extraordinària del Consell Insular de Formentera celebrada avui, ha aprovat com a únic punt de l'ordre del dia, les fulles de valoració d’expropiació dins del projecte de construcció de la variant Sant Ferran Oest, amb l'abstenció del Grup Independent i el vot en contra del Partit Popular. En segon terme, s'ha aprovat notificar aquest acord als titulars de béns i drets afectats per aquest expedient d'expropiació, concedint-los un termini de 20 dies hàbils per manifestar la seva disconformitat.

Aquest acord implica la declaració d'urgència de la ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació urbanística. El motiu d’aquesta convocatòria extraordinària és degut al fet que s’ha de donar compliment estricte dels terminis fixats al conveni de carreteres.

Recordem que per acord plenari del Consell Insular de Formentera, el 30 de novembre del 2012 es va aprovar inicialment l'expedient d'expropiació forçosa del projecte de construcció de la variant de Sant Ferran, prevista en el conveni per anualitats 2011- 2012 .

Variant de Sant Ferran
Les característiques més importants són el soterrament de tots els serveis urbanístics, que inclou clavegueram, aigua, enllumenat, línia de baixa tensió i l’execució de dos rotondes de regulació del trànsit, una a l’entrada del poble, a l’altura de sa Ferreria, que passarà pel camí de ses Vinyes i que desembocarà a la sortida de Sant Ferran en direcció as Pujols, a l’altura del carrer Major.

Amb dos sentits de circulació i amb dos carrils de 3.5 metres cadascun, aquest vial donarà cabuda a 108 aparcaments en bateria i un passeig per a vianants de 6 metres d’amplada, que incorporarà un carril per bicicletes en contacte amb el sòl rústic, que actua a mode de transició amb el nucli urbà i estirà rematat amb un mur de pedra. El passeig comptarà amb una il·luminació baixa per minimitzar la contaminació lumínica cap a l’entorn rural.

Amb un traçat de 410 metres que circumval·larà Sant Ferran per la zona nord, el nou vial s’ha contemplat amb un impacte visual mínim. Així mateix, també es contempla la connexió amb el ramal que donarà accés a la nova escola a dos línies de Sant Ferran.

La seva finalització permetrà acomplir una reivindicació històrica dels veïns de Sant Ferran, sobretot donant resposta als problemes originats a l’estiu a la cruïlla de la carretera PM-820 en direcció as Pujols, que es col·lapsa habitualment per l’excés de trànsit.

Aquest projecte és fruit del conveni de col·laboració entre el Consell de Formentera i el Ministeri de Foment per al finançament de les inversions i actuacions a desenvolupar a l’illa de Formentera corresponent a les anualitats pressupostàries del 2011 i 2012, que s’han de justificar abans d’acabar l’any 2013.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat