• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency Aprovació inicial del Pla d'Emergències de Formentera

Aprovació inicial del Pla d'Emergències de Formentera

pleordinari webLa sessió plenària del Consell Insular de Formentera celebrada avui, ha aprovat qüestions tan importants com l'ordenança reguladora d'horaris musicals, l'aprovació inicial del Pla Territorial d'Energències de Formentera o la sol·licitud d'un conveni amb el Govern Balear per fer front a les despeses de demolició de ca ses Castellones.

Pel que fa al primer punt de l'ordre del dia, relatiu a la ratificació del Decret de presidència d'ampliació de la jornada laboral, s'ha aprovat per unanimitat. El segon punt, aprovat per majoria absoluta, amb les abstencions dels membres del Partit Popular i del Grup Independent, ha estat la ratificació dels nomenaments de representants a òrgans d'altres administracions

Pel que fa al punt 3, sobre la proposta de ratificació de membres al Consell d'Entitats, s'ha aprovat per unanimitat. El punt 4, referent a la ratificació dels Estatuts de l'associació Xarxa de municipis del Ramon Llull, s'ha aprovat per majoria absoluta, amb l'abstenció del GUIF i el vot en contra del PP. Les finalitats d'aquesta associació son intensificar l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des de els orígens fins avui, de totes les modalitats i els mitjans d'expressió, fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos que s'hi expressen, vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana i coadjuvar a l'impuls de les actuacions del consorci de l'Institut Ramon Llull que siguin coincidents amb les finalitats de la Fundació.

Els dos punts següents s'han debatut conjuntament, i s'han aprovat per majoria absoluta. El primer, relatiu a l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora d'horaris musicals, ha comptat amb l'abstenció del Grup Independent, i el segon, amb l'abstenció dels dos grups polítics de la oposició, ha estat la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'inici d'activitats i autoritzacions temporals d'establiments.

La nova ordenança ha deixat els mateixos horaris establerts a l’anterior ordenança i ha incorporat la possibilitat de realitzar música en viu als establiments en diferents franges, posant com a requisit que estiguin oberts un mínim de mesos a l’any per fomentar la desestacionalització. Així mateix, s’ha incorporat la possibilitat de sol·licitar llicències per a la celebració de casaments i per a la realització de tancaments i obertures cada inici i final de temporada, sempre que garanteixin una temporada d’estiu llarga. A més, inclou una sèrie d’instal·lacions mínimes de les que han de disposar els establiments, un tema que estava sense regular i que s’ha aprofitat per incorporar.

Aquesta nova regulació és una petició històrica, tant des del sector de bar i restauració com des del col·lectiu de músics, que donada la manca d’establiments que reuneixin les condicions tècniques d’insonorització per la celebració de música en viu, demandaven una regulació més flexible, sobretot per la realització de concerts durant els mesos d’hivern. Des del Consell de Formentera es va mantenir una reunió amb tots ells, per tal de recollir les seves propostes i aprovar una ordenança adaptada a les seves necessitats. El resultat és una ordenança més flexible, però sense ser massa permissiva per no incórrer en competència deslleial amb aquells locals com les discoteques o els cafè concert que disposen de les llicències necessàries.

Pel que fa al Pla Territorial d'Emergències de Formentera i a la sol·licitud de finançament per fer front a les despeses de la demolició de Ca ses castellones, han tengut un suport unànime. El PLATERFOR té com a objectiu identificar i avaluar els riscos potencials existents a l’illa de Formentera, així com elaborar un catàleg de mitjans materials i humans i establir els protocols d’actuació davant cada tipus de contingència, coordinant tots els grups de treball que hagin d’intervenir en cada moment.

Pel que fa al conveni econòmic per finançar la demolició dels tres edificis promoguts per Plaça de Sant Ferran SL, executada a finals del 2012, és una proposta que compta amb un antecedent similar a Mallorca, amb la signatura d’un conveni entre el Govern Balear i l’Ajuntament de Campos pel finançament de la demolició del complex turístic de ses Covetes, que establia l’aportació per part del Govern Autonòmic del 75% del pressupost d’execució del projecte de demolició. El Consell de Formentera ha hagut d’assumir en la seva totalitat el cost de la demolició dels edificis de Ca ses Castellones i tenint en compte aquest antecedent és una responsabilitat de la Comunitat Autònoma vetllar per l’efectiva igualtat de tots els territoris insulars.

La última qüestió de l'ordre del dia ha estat la proposició de llei per la qual s'estableix i regula una xarxa de suport a la dona embarassada, presentada al Parlament de les Illes Balear. Aquesta proposta, amb la unanimitat del plenari, ha aprovat instar al Govern Balear a desenvolupar les polítiques d’igualtat i les lleis ja aprovades, i continuar treballant en la promoció de polítiques que permetin la corresponsabilitat en la vida laboral i familiar d'homes i dones. Així mateix, instar a l’Institut Balear de la Dona a consensuar amb les diferents associacions de dones la idoneïtat d’aquesta llei i l'adaptació de la mateixa a les necessitats reals de les Illes Balears. En últim terme, instar al Govern Balear que doti econòmicament els hospitals i centres de salut, amb la qualitat necessària, a més de mantenir i ampliar els serveis d’atenció i de salut matern infantil de l’Hospital de Formentera, que per la seva singularitat, requereix d’una dotació especial més adaptada a la seves particularitats, d’un servei de salut bàsic i tan transcendental per les dones embarassades de l’illa.

Referent a les proposicions dels grups polítics, el Partit Popular de Formentera ha presentat 1 proposta referent al manteniment i neteja de les instal·lacions de tennis. El plenari ha rebutjat aquesta proposta per majoria absoluta, per tractar-se d'un fet puntual. Així mateix, el Partit Popular ha formulat 4 preguntes relatives a les causes de l'incendi a la zona de l'abocador des Cap, la cobertura de la Policia Local 24 hores, les gestions efectuades per la institució insular en relació a la retirada dels vaixells varats a s'Estany des Peix i l'inici de negociació de la reforma del reglament del Consell Insular. La part final de la sessió plenària ha estat a càrrec de la consellera de Medi Ambient, Indústria i Energia, Sílvia Tur, que ha dut a terme la seua compareixença de la feina feta des del 2012 fins ara.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat