• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency El ple de Formentera aprova per unanimitat les al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental dels projectes de prospeccions petrolieres a les Balears

El ple de Formentera aprova per unanimitat les al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental dels projectes de prospeccions petrolieres a les Balears

ple 30012014webLa sessió plenària del Consell Insular de Formentera celebrada avui ha aprovat qüestions com la proposta sobre l’ús oficial dels símbols institucionals del Consell Insular de Formentera, la proposta d’acord relativa a l’ús públic i manteniment de la finca i Centre d’Interpretació de Can Marroig, la revisió de la legislació sobre la salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, així com la presentació d’al·legacions contra l’Estudi d’Impacte Ambiental dels dos projectes de prospeccions petrolieres al Golg de València i al Mar Balear.

En primer lloc i pel que fa a la part resolutiva, s’ha aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció del Partit Popular i del Grup Independent, la proposta de delegació de la competència per declarar obres d’especial interès i la conseqüent bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. De la mateixa manera, la proposta relativa a la correcció d’errors detectats a la Modificació Puntual núm. 1 de les Normes subsidiàries de planejament, també s’ha aprovat per majoria absoluta, amb el vot en contra del GUIF.

El punt núm. 3 relatiu a la renovació de membres a la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats, ha estat aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció dels dos partits de la oposició.

La proposta d’acord relativa al l’ús oficial dels símbols institucionals del Consell de Formentera, s’ha aprovat per majoria absoluta, amb el vot en contra dels populars. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions, son un elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, son elements vertebradors de la nostra identitat. L’article 6 de l’Estatut d’Autonomia estableix que cada illa podrà tenir la seva bandera, el seu dia de celebració i els seus símbols distintius propis, per acord dels consells insulars respectius.

Recordem que el Ple del Consell Insular de Formentera en data 31 de març de 2010, va aprovar per unanimitat els símbols propis de la institució: la bandera, l’escut i la diada, d’acord amb allò determinat a l’informe tècnic de l’Obra Cultural Balear. Així mateix, el 21 de juliol del mateix any va aprovar el Reglament per a la concessió de distincions honorífiques.

Pel que fa a la proposta núm. 5 relativa a l’ús públic i manteniment de la finca i Centre d’Interpretació de Can Marroig, s’ha aprovat per unanimitat, instar a la conselleria de Medi Ambient del Govern Balear a convocar el Patronat del Parc de ses Salines i presentar les memòries d’execució d’accions i inversions econòmiques i materials als parcs relatives als anys 2012 i 2013, així com el programa anual d’execució i pressupost per al 2014. Cal destacar que el Patronat del Parc no s’ha convocat des del mes de juny de 2012.

Així mateix, la proposta aprovada insta a la conselleria a iniciar les accions necessàries per a la posada en valor i recuperació de l’activitat agrària a la finca de Can Marroig tot afavorint la participació i coordinació de les associacions agrícoles i ramaderes de Formentera, així com a destinar fons i ajuts per a executar la restauració dels pous, sínies, aljubs, molins i altres que es troben catalogats a la finca. Recordem que l’antiga casa de Can Marroig fou restaurada i adaptada per albergar el Centre d’Interpretació del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera i obrí les seves portes el mes de maig de 2011 per oferir la possibilitat de conèixer els valors ambientals, paisatgístics i etnològics del parc natural i de la pròpia finca.

Pel que fa a la proposta d’acord sobre el projecte de revisió de la legislació sobre la salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, s’ha aprovat per majoria absoluta amb l’abstenció del PP. El plenari de Formentera ha aprovat instar a que sigui retirat immediatament i no procedeixi amb la tramitació, l’avantprojecte de Llei Orgànica, amb el qual es pretén revisar la legislació sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. L’actual legislació recull la garantia dels drets fonamentals en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, alhora que regula les condicions de la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les corresponents obligacions dels poders públics. L’avantprojecte proposat pel Govern Central suposa anar cap enrere pel que fa als drets aconseguits per les dones en els darrers 30 anys. A la sessió hi han assistit dos representants de l’associació Espai Dones Formentera, que han manifestat la seva posició en contra d’aquest avantprojecte que retalla la llibertat de les dones de decidir.

El punt núm. 7 sobre una transacció judicial amb l’entitat AGEDI per emissions de Ràdio Illa, s’ha aprovat per unanimitat, de la mateixa manera que les darrers dos propostes de l’ordre del dia, relatives al decret de presidència d’al·legacions contra l’Estudi d’Impate Ambiental del projecte Campanya d’Adquisició Sísmica 3D al Golf de València, i el mateix tipus de projecte d’adquisició sísmica 2D al mar Balear.

Les al·legacions a l’estudi presentat per l’empresa, que consta de més de 800 pàgines, es centren en el fet que l’empresa ha sol·licitat l’estudi d’impacte ambiental d’una part del projecte per facilitar l’obtenció de les autoritzacions mediambientals, així com per les afeccions greus a les aus i espècies mamífers marines, les afeccions a hàbitats protegits per la Directiva europea i les afeccions greus a l’equilibri socioeconòmic de l’illa de Formentera i, en general, de les Pitiüses.

Per acabar, la consellera de Medi Ambient i Tecnologies de la Informació del Consell Insular de Formentera, Sílvia Tur, ha dut a terme la seva compareixença, on ha explicat la feina feta a les seves àrees durant el darrer any i les propostes de futur en les matèries sota la seva responsabilitat.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat