• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Presidència Unanimitat dels grups polítics en la prohibició dels party boats al litoral formenterer

Unanimitat dels grups polítics en la prohibició dels party boats al litoral formenterer

PLEabril2014 webLa sessió plenària del Consell Insular de Formentera celebrada avui, ha aprovat qüestions com l'aprovació inicial de l'Ordenança del servei d'utilització de bústies a dependències d'ús públic, la creació d'una llicència d'autotaxi adaptat o la proposta de millora de finançament del programa de tecnificació de windsurf i la construcció de la nova escola de Sant Ferran.

En primer lloc, s'ha donat compte de la Resolució de Presidència contestant les objeccions de Capricorn Spain Ltd, en relació al projecte del Golf de Valèncial. Així mateix, s'ha donat compte de la Sentència 852/2013 del TSJIB sobre les Normes Subsidiàries.

Pel que fa a la part resolutiva, s’ha aprovat per majoria absoluta, amb l'abstenció del Partit Popular i del Grup Independent, la proposta d'autorització de la subcontractació de les obres de construcció de la Deixalleria. Aquesta instal·lació, que s’ubicarà al polígon industrial de Formentera, permetrà una recollida de les fraccions de residus voluminosos, perillosos i/o especials d’origen municipal per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. La nova deixalleria tendrà una superfície de 3.800 m2 i farà a la vegada les funcions de base d’operacions de la contracta del servei de recollida i neteja municipal. Aquest equipament serà gestionat per l’empresa concessionària del servei de neteja i recollida municipal de residus urbans. El servei serà gratuït per a la ciutadania.

Pel que fa a la proposta nº2 relativa a l’aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del servei d'utilització de bústies instal·lades a dependències d'ús públic per a habitatges fora del nucli urbà de la Mola, s'ha aprovat per unanimitat. El Consell de Formentera, conscient de la problemàtica existent amb el servei de repartiment del correu postal pels habitatges en disseminat, ha cregut convenient dur a terme totes les passes necessàries per la instal·lació de bústies al nucli de la Mola i aquesta nova ordenança permetra ampliar el servei postal al nucli des Cap.

Així mateix, les propostes nº 3 i 4 relatives a la reforma i ampliació de potència de la central elèctrica GESA i sobre la creació d'una llicència d'autotaxi, aprovació dels plecs i convocatòria de la licitació per concurs públic, també han estat aprovades per unanimitat. Pel que fa a l'ampliació de potència, arran d'una reunió aquest mes d'abril amb representants de GESA, en la qual el Consell de Formentera va ser informat de la necessitat de comptar amb una resolució de compatibilitat aprovada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, s'ha aprovat instar al Govern Balear a que segueixi reclamant la tramitació urgent d'autorització d'aquest projecte davant l'òrgan competent.

Recordem que el mes d'agost de 2013 la Direcció general d'Indústria i Energia va informar favorablement de la obtenció de les autoritzacions ambientals definitives per a la reforma i ampliació de potència de l'estació elèctrica amb que compta Formentera.

Un cop obtingudes les autoritzacions, la central des Ca marí ampliarà la seva potència de 14 a 19,5 MW de capacitat mitjançant la substitució de les actuals turbines per tres de noves de gas que permetran prescindir de la posada en marxa de grups d'electrògens complementaris, els quals es connecten cada estiu per garantir les puntes de demanda de la nostra illa. La reforma prevista per part de ENDESA permetrà garantir el subministrament elnergètic de Formentera en cas de possible fallida de les interconnexions amb Eivissa i en aquells casos de consum punta al llarg de la temporada turística.

Pel que fa a la creació d'una llicència de taxi adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, serà adjudicada per concurs públic. L'objectiu és facilitar l'accessibilitat en el transport públic, atès que és un dels elements bàsics que afavoreixen la integració social. El termini pel qual es concedirà la llicència és de 50 anys. Els interessats podran consultar tots els requisits a la pàgina web del Consell Insular de Formentera www.consellinsulardeformentera.cat.

La proposta nº5 sobre millora de finançament per al programa de tecnificació del windsurf i la construcció del Centre d'Esports Nàutics, s'ha aprovat per majoria absoluta amb l'abstenció del PP. Així s'ha aprovat instar al Govern de les Illes Balears a augmentar els recursos econòmics al programa de tecnificació de windsurf de Formentera, així com a saldar el deute amb el Consorci Formentera Desenvolupament per poder fer realitat la construcció del Centre d'Esports Nàutics de Formentera. Aquesta proposta és fruït de la reducció que ha patit el programa de tecnificació d'aquesta disciplina, passant de 60 mil a 20 mil euros des de l'entrada del PP al Govern Balear l'any 2011.

És competència i voluntat del Consell Insular potenciar l'esport en edat escolar i de lleure en totes les disciplines esportives. L'Escola de Vela de Formentera i la futura construcció d'un Centre d'Esports Nàutics son les peces claus per mantenir i fomentar els importants èxits esportius aconseguits en aquestes disciplines, especialment el windsurf. Fruit de la feina continuada de l'Escola de Vela comptam a l'actualitat amb esportistes a l'èlit mundial del windsurf, que han de disposar de programes específics de tecnificació, competència del Govern Balear.

Per finalitzar la part resolutiva, s'ha aprovat per unanimitat la proposta relativa a la construcció de la nova escola de St. Ferran. El Consell Insular de Formentera ha fet passes fermes per portar aquest projecte endavant. En primer lloc, va posar a disposició de la Conselleria competent del Govern de les illes Balears el terreny per a la construcció de la nova escola de dos línies de Sant Ferran, i va escometre les obres necessàries per dotar de serveis el terreny.

Es tracta d'una demanda consensuada per la comunitat educativa de Formentera, per la qual cosa s'ha instat al Govern Balear a la redacció del projecte i a la seva licitació i inici de les obres. El projecte de l'escola a dos línies respon a una demanda de la ciutadania, donat el creixement demogràfic que ha experimentat Formentera en els darrers anys.

Referent a les proposicions dels grups polítics, el Partit Popular de Formentera ha presentat una proposta relativa a l'Escola de Vela i el centre de tecnificació del windsurf, que ha estat retirada amb 5 vots a favor (PP i GUIF) i 7 en contra (GxF i PSOE). Així mateix, també s'ha retirat, amb 3 vots a favor (PP), 2 abstencions (GUIF) i 7 en contra (GxF i PSOE) l'altre proposició dels populars relativa a donar compliment a la Disposició Transitòria desena de la Llei d'ordenació i ús del sòl. L'equip de govern no comparteix les pretensions populars d'establir una amnistia total per les edificacions il·legals de la nostra illa i es remet a la proposta d'incorporació a l'ordenació de les normes subsidiàries, que prenen com a referència l'aprovació de les primeres normes subsidiàries.

La tercera proposició presentada pel GUIF relativa a la retirada de l'uralita d'edificacions del Consell Insular ha estat acceptada per unanimitat.

Per acabar, el Grup Independent ha formulat 3 preguntes amb resposta oral relatives a les mesures que aplicarà el Consell davant del problema del bestiar a l'illa, els cans amollats per vies i camins i la finalització de les obres del polígon industrial.

Per acabar, la consellera de Medi Ambient, Indústria i Energia del Consell Insular de Formentera, Sílvia Tur ha dut a terme la seva compareixença, on ha explicat la feina feta a les seves àrees durant el darrer any.

A l'apartat de mocions d'urgència, s'ha aprovat per unanimitat la proposta de l'equip de govern, on s'insta a la conselleria de Medi Ambient del Govern Balear a la prohibició de les activitats de party boats a la totalitat de la costa formenterera, on hi ha figures de proteccio medioambiental Lic, que permeten la regulació i prohibició expressa d'aquestes activitats que afecten a la protecció ambiental i a la matge turística de la nostra illa.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat