• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Presidència La Junta Rectora del Consorci Formentera Desenvolupament ha aprovat el pressupost per aquest any 2010

La Junta Rectora del Consorci Formentera Desenvolupament ha aprovat el pressupost per aquest any 2010

Junta Rectora CFD

Aquest matí, s’ha reunit la Junta Rectora del Consorci Formentera Desenvolupament, en una reunió a la què han assistit el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, el conseller d’Economia Bartomeu Escandell i el conseller d’Infraestrucutres, Bartolo Ferrer en representació de la màxima institució de l’illa, així com el conseller d’Habitatge del Govern Balear, Jaume Carbonero i la secretaria general tècnica de la conselleria d’ Habitatge, Teresa Martínez-hueso Ferrer, en representació del Govern Balear, entre altres autoritats.

Aquesta reunió ha tingut com a ordre del dia aprovar la renúncia del gerent del CFD, Hilari Ferrer, així com aprovar el nomenament del nou gerent, José Ramón Mateos i l’aprovació de l’exercici pressupostari del Consorci Formentera Desenvolupament per aquest any 2010.

L’aprovació del pressupost per aquest any és una de les prioritats del CFD, així com aprovar la memòria anual d’activitats o acordar les mesures pertinents per a l’administració dels béns i drets del consorci, com també l’adquisició, la venda, la permuta, l’arrendament, la cessió gratuïta o onerosa i el gravamen d’aquests i, en general, tots els negocis jurídics que siguin convenients per a la realització de les seves finalitats i, sempre que facin referència a actes de disposició del patrimoni del consorci.

Recordem que aquest organisme, depenent de la conselleria d’Obres Públiques del Govern Balear, té entre els seus objectius promoure i finançar l’execució d’infrastructures i equipaments, impulsar la coordinació de les inversions que projectin les administracions publiques amb aquesta finalitat i promoure qualsevol activitat o iniciativa dirigida al desenvolupament de l’illa de Formentera.

Resum pressupost de despeses 2010

1.- Despeses de personal 63.147,00
2.- Despeses en bens corrents i serveis 65.877,23
3.- Despeses financeres 633.000,00
6.- Inversions 0,00
9.- Passius financers 806.000,00

Suma: 1.568.024,23

Resum pressupost d'ingressos 2010

4.- Transferències corrents 737.081,76
5.- Interessos de dipòsits 25.000,00
7.- Transferències de capital 805.942,47

Suma: 1.568.024,23

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat