• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència El tema de l’habitatge centra la segona sessió del debat de l’estat de Formentera

El tema de l’habitatge centra la segona sessió del debat de l’estat de Formentera

Foto votacio unanimitatAvui s’ha celebrat la segona sessió del debat de l’estat de Formentera. El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat, una proposició de Gent per Formentera, amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció dels socialistes per “instar al Govern de les Illes Balears a accelerar les negociacions i accions administratives que permetin avançar en la tramitació parlamentària de la futura llei d'habitatge, tot prenent en consideració les al·legacions presentades per part del Consell Insular de Formentera”.

Aquesta proposta ha estat defensada per la consellera de Territori, Alejandra Ferrer, que també ha presentat altra proposta relacionada amb l’habitatge, i aprovada per unanimitat, per “instar al Govern de les Illes Balears a incrementar l'atenció personalitzada i presencial de l'oficina de l'IBAVI a l'illa de Formentera amb cobertura de dilluns a divendres per tal d'oferir els serveis d'informació i ajuts que li són propis, i, en col·laboració amb el Consell, la gestió d'una borsa d'habitatge de lloguer per a tot l'any així com també assessorament legal, entre d'altres”.

I sense deixar el tema de l’habitatge, el plenari també ha aprovat amb el vist i plau de tots els grups polítics una proposta transaccional per instar al Consell a que en la mesura de les seves possibilitat posi sòl públic a disposició de l’IBAVI per a la construcció d’habitatge protegit destinat al mercat de lloguer social, sempre que el Govern garanteixi una partida pressupostària necessària per a la seva construcció.

Restricció d’accés de vehicles
El Ple del Consell Insular de Formentera també ha donat suport unànime a una proposta de Gent per Formentera per “instar al Govern de les Illes Balears a la cessió de l'ús al Consell de Formentera de la finca de Sa Tanca d'allà dins per restringir l'accés de vehicles de motor”. D’aquesta manera es pretén “protegir aquesta zona d’alt valor ecològic, perquè la gent pugui continuar gaudint d'aquest lloc incomparable de manera sostenible i tranquil·la”, segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, ja que l’atractiu turístic del Far d’Es Cap fa que rebi una gran afluència de visitants. L’objectiu “permetre només l’entrada de persones caminant o amb bicicleta durant la temporada estiuenca”, segons ha detallat.

Sant Ferran centre cultural
El Ple del Consell Insular de Formentera, ha aprovat una proposta de Gent per Formentera, amb el suport de l’equip de Govern i el rebuig de la resta de partits per “instar al Consell a traslladar l'àrea d'Educació, Cultura i Patrimoni del Consell a Sant Ferran de Ses Roques per potenciar aquest nucli com a principal centre cultural de l'illa.

Promoció turística
A la sessió plenària, tots els grups polítics han donat suport a la proposta de Gent per Formentera per “instar al Govern de les Illes Balears a que,
dins l'any 2017, culmini el traspàs íntegre de les competències en matèria de
promoció turística, amb una dotació pressupostària justa i suficient que millori substancialment la proposta rebuda durant la legislatura anterior”.

D’altra banda, també ha obtingut el suport de tot el ple, la proposta de Gent per Formentera per “instar al Consell a contractar proveïdors d'energia renovable per al subministrament propi de la institució”.

Senador propi
El Ple del Consell també ha aprovat per unanimitat una proposició del Grup Socialista per instar al Consell a proposar una iniciativa legislativa al Parlament de les Illes Balears sol·liciti la modificació de la Constitució Espanyola i dels textos legals necessaris per Formentera compti amb un senador propi.

Control del fondeig
A la sessió plenària ha sortit endavant amb suport de tots els grups, una proposició socialista per “instar al Consell a seguir treballant amb el Govern balear perquè s’ampliï el control de fondeig a tot el nostre litoral”. La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha afegit que, després de conèixer que l’assistència al fondeig i vigilància no començarà fins al juny, demanem al Govern que posi uns mitjans mínims de vigilància almenys des de principi de maig, tal i com venim reclamant fa anys.

La consellera ha afegit que aquest servei a més de controlar el fondeig té altres funcions importants “com són vigilar que no hi hagi vessaments a la mar ni party boats i donar un suport informatiu”.

Així mateix, també s’ha donat suport unànime a la proposta del PSOE de Formentera per “instar al Consell a dotar de partida pressupostària, específica i suficient, al Pla de Joventut en el pressupost de 2018”.

D’altra banda, el plenari ha aprovat una proposta transacional del PP per “instar a Autoritat Portuària a no realitzar les obres dins l’àmbit portuàri de Formentera entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, excepte en casos d’excepcional urgència”.

Una proposta dels populars que ha estat transaccionada, per l’equip de Govern, i aprovada per tots els grups, ha estat la de “instar al Consell de Formentera a seguir consensuant amb els grups de l’oposició la regularització del lloguer turístic”. A la proposició la consellera de Turisme ha afegit el terme “seguir” perquè és un consens que ja es ve produint en les polítiques turístiques, segons ha assegurat.

El ple del Consell ha donat suport unànime a la proposta de Compromís transaccionada per l’equip de Govern per “instar al Govern a impulsar un estudi de races autòctones d’animals de granja de Formentera”.

Tots els grups polítics han recolzat la proposició del grup Compromís per “instar a la demarcació de costes a fer un informe de l’estat general del nostre sistema dunar i de la dinàmica del litoral per corregir possibles mancances de protecció”, una proposició transaccionada per l’equip de Govern per completar la informació. I també s’ha donat suport de tots els partits, a la proposició del mateix grup per instar a al Consell a recuperar la gala de l’esport de Formentera.

En total s’han aprovat 15 proposicions de les 29 presentades, és a dir el 52%.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1