• Català
 • Castellano
 • English

Declaració d'interès general

Declaració d'interès general

Qui ho pot sol·licitar?
- Qualsevol interessat.
- La persona que legalment representa l'anterior interessat.

Quan es pot sol·licitar?
Tot l'any.

Legislació aplicable:
Art. 26 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears

Documentació que s'ha d'aportar:

 • Instància
 • Còpia del NIF del sol·licitant
 • Projecte o avantprojecte de la instal·lació proposada realitzat per tècnic competent, en el qual, a més de la documentació pròpia de tal tipus de projectes, es contengui:
  • Pla de situació a escala 1: 10.000 en el que es grafiïn correctament la parcel·la i l'emplaçament de l'actuació a autoritzar, en format paper i digital.
  • Pla topogràfic, a escala 1: 200 i amb corbes de nivell cada metre, del terreny que pateixi modificacions en el seu estat inicial, on es reflectiran els elements característics del terreny i de la vegetació existent.
  • Pla final resultant de la mateixa zona, a la mateixa escala, que es reflecteixi la implantació i característiques de l'edificació o construcció, tractaments d'exteriors, nivells finals i vegetació o enjardinament a realitzar. S'acompanyarà de les seccions necessàries per a explicar la intervenció a realitzar, en les que es grafiarà el perfil del terreny natural inicial.
  • Simulació del resultat final de l'actuació mitjançant perspectiva del conjunt, muntatge fotogràfic, representació virtual o altres sistemes adequats a la dita finalitat.
 • En el cas d'activitats d'interès general, Memòria justificativa de l'oportunitat de tal declaració
 • Mapa dels usos del sòl de la parcel·la on se situarà l'edificació o instal·lació
 • Fotografia aèria a escala 1: 20.000, o més detallada, en la qual aparegui grafiat tot l'àmbit d'actuació que es vincularà a l'edificació, així com les edificacions previstes en el projecte. Pot tractar-se de fotocòpia a color. S'indicarà la procedència de la fotografia aèria (any del vol, passada, número, empresa que l'ha realitzat).
 • Coordenades geogràfiques UTM del punt central de les edificacions i/o instal·lacions projectades.
 • Còpia digital del projecte o avantprojecte (CD).
 • Liquidació de la taxa corresponent (300,00€).
 • Certificat del Registre de la Propietat de l’historial de la parcel·la.
 • Fitxa descriptiva i gràfica de les dades cadastrals.

(ATENCIÓ: En cas de no presentar tota la documentació requerida inicialment es cobrarà una taxa de 30 euros per document no presentat)


Preu:
Consulteu tarifa vigent.