• Català
  • Castellano
  • English

Llicència de segregació de finques

Llicència de segregació de finques

Qui ho pot sol·licitar?
- Qualsevol interessat.
- La persona que legalment representa l'anterior interessat.

Quan es pot sol·licitar?
Tot l'any.

Documentació que s'ha d'aportar:
1- Instància
2- Taxa
3- Fotocòpia DNI/CIF
4- Memòria justificativa que inclogui:
       -Objecte de la segregació, indicant el destí de les parcel·les resultants. (*)
       - Descripció de la finca matriu, propietat actual, usos, límits de la parcel·la, superfície, referències cadastrals, servituds i càrregues, o en el seu cas Nota Simple Registral.
       - Finques resultants de la segregació, amb la descripció per cada una d’elles que inclogui, com a mínim, la superfície i la destinació (ús i propietat).
       - D’haver-n’hi, es descriuran cada una de les edificacions existents sobre la finca matriu, especificant els seus usos actuals i superfícies, a més a més de justificar-ne la situació legal (Llicència Municipal d’Obres, Fitxa Cadastral, Certificat d’Antiguitat, etc.). (**)
5- Plànol de situació de la finca objecte de la segregació a escala E 1:1.000 ó 1:5.000
6- Plànol de la finca matriu a escala E 1:500 o 1:1.000, acotat i superficiat, assenyalant els límits de parcel·la i elements constructius existents, i la superfície de les diferents calificacions, segons les Normes Subsidiàries de Planejament i el PTI.
7- Plànol de les finques resultants a escala E 1:500 o 1:1.000, acotat i superficiat assenyalant els elements constructius existents i la superfície de les diferents calificacions existents en cada parcel·la, segons les Normes Subsidiàries de Planejament i el PTI.
8- Certificat històric registral complet de la finca matriu i de les de procedència.

LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA EN ELS PUNTS 4, 5, 6 I 7 HAURÀ D’ESTAR SIGNADA PEL PERSONAL TÈCNIC COMPETENT I DEGUDAMENT VISADA. LA TOTALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ HA DE SER ORIGINAL O DEGUDAMENT COTEJADA.

* En cas de segregació per motius hereditaris, donació de pares a fills, i demés opcions contemplades al punt 16.7 del PTI, s’haurà d’aportar la suficient documentació que acrediti els esmentats fets. Testament: escriptura d’acceptació i/o partició d’herència; No testament: declaració d’hereus abintestato; Donació: llibre de família, etc.

** En el cas que l’edificació existent sigui un habitatge unifamiliar, s’haurà de tramitar el corresponent Expedient de Desvinculació, segons la Norma 16.6 del PTI.


Preu:
Consulteu tarifa vigent.