• Català
  • Castellano
  • English

Llicència de segregació de finques amb edificacions (Desvinculació de finques)

Llicència de segregació de finques amb edificacions (Desvinculació de finques)

Qui ho pot sol·licitar?
- Qualsevol interessat.
- La persona que legalment representa l'anterior interessat.

Quan es pot sol·licitar?
Tot l'any.

Documentació que s'ha d'aportar:
- Sol·licitud
- Justificant del pagament de la taxa corresponent a l’autorització de desvinculació de finques.
- Justificant de pagament de la taxa corresponent a llicènica de segregació.
- Indicació de l’expedient de sòl rústic autoritzat del qual deriva la desvinculació, o si no n’hi ha, aportar documentació descriptiva i gràfica de la parcel·la cadastral.
- Memòria explicativa.
- Certificació registral de la parcel·la en la qual es vol fer la desvinculació, amb una antiguitat màxima de tres mesos.
- Mapes de situació a escala 1:5.000 i 1:10.000 i fotografia aèria sobre la qual es grafiï la delimitació de la parcel·la.
- Plànol de la parcel·la de la qual se’n vol desvincular una altra. escala 1:500. amb indicació de la seva superfície i partions. haurà d’incorporar els límits de les categories de sól rústic de les normatives urbanístiques vigents (PTI, planejament municipal, etc.)
- Plànol de la parcel·la que es vol desvincular. Escala 1:500. Amb indicació de la seva superfície i partions.
- Els mapes de situació i els plànols s’hauran de presentar també en format digital (en arxius d’extensió .dxf, .dwg o .dgn) i georeferenciats al mapa topogràfic balear.
- Fitxa urbanística detallada relativa a cadascuna de les edificacions que hi hagi sobre la parcel·la matriu (degudament visades).
- Reportatge fotogràfic de totes les edificacions que hi hagi a la parcel·la matriu (degudament visada).
- Llicències urbanístiques de les edificacions que hi ha a la parcel·la matriu matriu o, en el seu defecte, acreditació de la seva antiguitat.
- La documentació esmentada en els punts 2, 4, 5 i 6 haurà d’estar degudament visada.

Preu:
Consulteu tarifa vigent.