• Català
  • Castellano
  • English

Llicència d'ocupació de via pública amb taules, cadires, barraques, etc.

Llicència que otorga el CIF per ocupar la via pública, durant un període de temps i per un espai determinats, amb elements relacionats amb obres, com ara: taules, cadires, casetes de venda, barraques, espectacles o atraccions, venda ambulant, etc.
(amb finalitat lucrativa)

Qui ho pot sol·licitar?
- Qualsevol interessat.
- La persona que legalment representa l'anterior interessat.

Quan es pot sol·licitar?
Tot l'any. I amb un mínim de deu dies abans del primer dia sol·licitat.

Documentació que s'ha d'aportar:
- Instància de sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública.
- Fotocòpia de DNI, CIF o Targeta de Residència.
- Plànol d'emplaçament indicant la situació del lloc d'ocupació.
- Plànol detallat de l'ocupació sol·licitada a escala i acotat, indicant els límits de la façana, accessos al local, elements a situar i tot el mobiliari urbà (i el tipus de material)i els metres, així com passos de vianants, etc.
- Conformitat del titular confrontant, en cas de que s'ocupi davant de la seva façana a menys de 10 metres de distància.
- Fotografies actuals de front i de costat de la zona ón es sol·licita l'ocupació, ón es vegi amb detall la totalitat de la vorera, el seu paviment i la façana del establiment.
- Còpia de llicència d'obertura de l'establiment.
- Referència cadastral.

Preu:
Consulteu tarifa vigent.