• Català
  • Castellano
  • English

Llicència per activitat secundària de música

Sol·licitud de llicència per activitat secundària de música.
(amenització musical complementària).

Què és una activitat d’amenització musical complementària?
- L’activitat que es realitza a locals, recintes o espais en general mitjançant emissió de sorolls produïts per receptors de ràdio, televisors o fil musical quan el nivell d’emissió sonora és superior a 70dBA en recintes tancats o major de 65dBA en recintes oberts.
- L’activitat que es realitza mitjançant l’emissió de sorolls produïts per medis tècnics i/o audiovisuals de reproducció i/o amplificació o música en viu.

 Què activitats han de sol·licitar aquesta llicència prèviament a la seva realització?
- Els establiments de l’oferta turística complementària de restauració (bars, restaurants, cafeteries i similars).
- Societats, associacions recreatives, culturals o socials, en el seus establiments en els quals es serveixin begudes al públic o als socis.
- Activitats anàlogues

 Exempcions:
- Discoteques, sales de ball, cafè-concerts, sales de festa, cinemes, teatres i bingos, ja que la llicència d’activitat que posseeixen porta implícita l’autorització pel funcionament dels equipaments de sorolls.
- Les activitats que autoritzi la batllia amb motiu de festes tradicionals, actes d’especial projecció social, cultural o de qualsevol altra naturalesa sense ànim de lucre.
-  Les activitats que es puguin desenvolupar en circs, teatres i cinemes ambulants o l’aire lliure.

Qui ho pot sol·licitar?
- Qualsevol persona interessada.
- La persona que legalment representa l'anterior interessat.

Quan es pot sol·licitar?
Tot l'any.

Documentació que s'ha d'aportar:
- Instància
- Fotocòpia de la Llicència d’Obertura i Funcionament
- Permís de la Societat General d’autors
- Relació de veïns immediats (als costats i en pisos superiors), nom i direcció.
- Justificant del pagament de taxes.
- Estudi realitzat per tècnic competent
- Certificat d’instal·lació del limitador acústic en el qual s’ha de detallar:
   - Nom de l’empresa instal·ladora
   - Marca i model
   - Nom i direcció exacta de l’establiment en el qual s’instal·la
   - El certificat ha d’assegurar que el limitador compleix els requisits establerts a l’Ordenança Municipal per la protecció del medi ambient contra la contaminació per sorolls i vibracions, i que como medi de control, garanteixi que el nivell d’emissió intern màxim està limitat de manera que els nivells de soroll transmeses a l’exterior o a recintes colindants no sobrepassen els límits màxims establerts a la citada Ordenança i, que així ha sigut instal·lat i constatat. El nivell d’emissió en el qual s’ha fixat el limitador haurà de quedar reflectit al certificat.

Legislació Aplicable:
- Ordenança Municipal per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per sorolls i vibracions, aprovada per acord plenari de 21 de gener de 2002 (BOIB 73 de 18 de Juny de 2002).

Preu:
Consulteu tarifa vigent.

Descàrrega de sol·licitud, feu click aquí.