• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Tenders History
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 C10_2020 Parc infantil a Sant Ferran, TM Formentera 22772
2 C9_2020 Remodelació de l'avinguda Miramar i carrer Punta Prima es Pujols (25/06/2020) 23164
3 C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019) 27851
4 Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019) 28293
5 2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris 29393
6 C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1) 36134
7 C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera 41295
8 C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins 38630
9 C04/2018 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2018 i 2019 a l’illa de Formentera 39441
10 C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents 39282
11 C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera 38408
12 C10/2017 “Restauració i adequació de la planta baixa i exteriors del Far de la Mola com a equipament públic cultural. Formentera” 42237
13 C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”. 39351
14 C03/2013 Explotació serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020, temporada estiu 2017 50829
15 Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera” 39660
16 Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera 40127
17 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 38776
18 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 41553
19 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 41849
20 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 42361
21 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 47201
22 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 56530
23 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 48610
24 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 46070
25 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 46318
26 Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)” 66305
27 Projecte Urbanització UA-POL 03 46822
28 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 46108
29 Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera 47137
30 C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes 46583
31 C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)” 46101
32 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 47762
33 C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera 47625
34 C02/2016 Servei de redacció del Pla Director Insular de Formentera 47042
35 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 47094
36 C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a l’illa de Formentera 43165
37 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 47346
38 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 48443
39 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 46984
40 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 48094
41 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 43698
42 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 46389
43 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 48692
44 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 49091
45 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 53050
46 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 48645
47 C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera 47465
48 Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera 50823
49 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 52301
50 C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina" 44556
51 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 50794
52 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 48978
53 Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)” 46683
54 Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II 48133
55 Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera) 49072
56 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 53190
57 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 48630
58 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 50857
59 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 48844
60 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 48704
61 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 49044
62 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 50446
63 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 53696
64 C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera". 45667
65 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 48061
66 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 51330
67 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 50789
68 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 54451
69 Projecte Remodelació voreres de la Savina 54658
70 Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)" 48427
71 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 52701
72 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 51295
73 C01-2013 Casal Social i dependències del Consell Insular de Formentera a la Mola" 48310
74 Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera 51802
75 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 49444
76 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 48255
77 Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals 51051
78 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 82044
79 MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i Plaça Europa as Pujols" 54319
80 C05B/2012 "Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i maquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments ubicades en el mateix" 47768
81 MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i manteniment de zones verdes 52191
82 C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase 70225
83 C7/2012 Variant Sant Ferran oest 55995
84 C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera 47583
85 Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol (21-09-2012) 52365
86 Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol 47277
87 C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012. 54519
88 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran 54647
89 C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera 51335
90 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 Sant Ferran, Formentera 50954
91 C2/2012 Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de vela 50386
92 C3/2012 "Contractació d'una mútua, per accident laboral i no laboral i malaltia comú o professional 49867
93 C1/2012 "Servei de manteniment de transmissió sense fils i xarxa Formentera Wi-fi 55102
94 Projecte "Variant Sant Ferran oest" 51775
95 C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial 70676
96 Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera" 56052
97 C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" 64969
98 C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera 63427
99 C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús " 47067
100 C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local 47051

Page 1 of 2

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1