• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Perfil del Contractant Històric de licitacions
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 C10_2020 Parc infantil a Sant Ferran, TM Formentera 34313
2 C9_2020 Remodelació de l'avinguda Miramar i carrer Punta Prima es Pujols (25/06/2020) 34066
3 C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019) 38671
4 Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019) 39314
5 2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris 40733
6 C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1) 46889
7 C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera 55493
8 C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins 49878
9 C04/2018 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2018 i 2019 a l’illa de Formentera 49994
10 C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents 50934
11 C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera 49364
12 C10/2017 “Restauració i adequació de la planta baixa i exteriors del Far de la Mola com a equipament públic cultural. Formentera” 56853
13 C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”. 50034
14 C03/2013 Explotació serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020, temporada estiu 2017 65740
15 Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera” 50350
16 Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera 50649
17 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 49554
18 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 52470
19 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 53025
20 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 53077
21 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 58168
22 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 70680
23 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 60046
24 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 57119
25 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 57449
26 Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)” 85916
27 Projecte Urbanització UA-POL 03 57537
28 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 57070
29 Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera 57922
30 C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes 57440
31 C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)” 57505
32 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 58707
33 C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera 59255
34 C02/2016 Servei de redacció del Pla Director Insular de Formentera 58389
35 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 58161
36 C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a l’illa de Formentera 53502
37 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 58445
38 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 59377
39 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 57594
40 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 59769
41 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 55282
42 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 58331
43 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 63311
44 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 63212
45 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 67924
46 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 62726
47 C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera 61874
48 Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera 61761
49 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 67299
50 C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina" 54305
51 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 63883
52 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 61693
53 Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)” 56901
54 Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II 57580
55 Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera) 59156
56 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 66469
57 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 61606
58 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 64696
59 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 62197
60 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 62251
61 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 62913
62 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 63600
63 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 67791
64 C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera". 56425
65 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 61205
66 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 64576
67 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 65254
68 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 68198
69 Projecte Remodelació voreres de la Savina 64723
70 Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)" 58307
71 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 67066
72 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 65282
73 C01-2013 Casal Social i dependències del Consell Insular de Formentera a la Mola" 62005
74 Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera 61408
75 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 62864
76 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 59723
77 Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals 61785
78 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 97615
79 MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i Plaça Europa as Pujols" 68544
80 C05B/2012 "Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i maquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments ubicades en el mateix" 61455
81 MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i manteniment de zones verdes 65773
82 C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase 86319
83 C7/2012 Variant Sant Ferran oest 69472
84 C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera 57837
85 Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol (21-09-2012) 66321
86 Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol 57897
87 C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012. 68340
88 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran 68365
89 C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera 61651
90 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 Sant Ferran, Formentera 64984
91 C2/2012 Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de vela 64103
92 C3/2012 "Contractació d'una mútua, per accident laboral i no laboral i malaltia comú o professional 63488
93 C1/2012 "Servei de manteniment de transmissió sense fils i xarxa Formentera Wi-fi 68599
94 Projecte "Variant Sant Ferran oest" 61969
95 C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial 86369
96 Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera" 69917
97 C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" 77340
98 C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera 73896
99 C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús " 57154
100 C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local 57131