• Català
  • Castellano
  • English

Normativa urbanística i d'Ordenació Territorial

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Instrucció Tècnica del règim aplicable a les obres subjectes a llicència urbanística municipal prèvia i a les obres subjectes a comunicació prèvia, fins l’aprovació de la modificació del Planejament o del Reglament que desenvolupi la Llei 278
2 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del CIF en sessió de data 22 de febrer de 2019 d’Aprovació Inicial dels estudis de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran 1356
3 Incoació d’expedient de conveni urbanístic amb propietaris afectats per les obres del projecte de reforma de l’Avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, TM Formentera 2597
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d' Interés General 2017/5 2570
5 Aprovació definitiva d'Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera 2693
6 Publicació de l'acord del Ple del CIF d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers 2771
7 Publicació de l'acord del Ple del CIF en sessió de data 22 de març de 2018, d'aprovació definitiva de projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA POL-04 3075
8 Anunci pla d'inspecció turística 2018 3320
9 Anunci pla d'inspecció d'activitats 2018 3309
10 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/554 3394
11 Expedient d’obres a sòl rústic núm.Llicències obres 2017/346 3316
12 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2017/7 3218
13 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'Interès General 2017/9 3228
14 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/542 3334
15 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/411 3610
16 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/394 3569
17 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/364 3549
18 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/516 3368
19 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/333 3357
20 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/544 3658
21 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/538 3584
22 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2016/537 3581
23 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/316 3512
24 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/298 3454
25 Acord de la Comissió de Govern celebrada el 26/01/2018 d’aprovació inicial del projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-04, situada a la zona industrial, polígon 7, parcel·la 43 3596
26 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/8 3746
27 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2017 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 d'Es Pujols 3737
28 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2017/476 4572
29 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/2 4556
30 Expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2016/5 4756
31 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys destinats a sistemes generals d’espais lliures públics i viari per a vianants que s’emmarca dins la Unitat d’Actuació as Pujols anomenada UA EPJ-09 4880
32 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys amb la finalitat que es pugui executar l’actuació relacionada amb la Unitat d’Actuació as Pujols UA EPJ-11 4976
33 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 desetembre de 2017 d’Aprovació Inicial d'Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitatd’Actuació anomenada UA EPJ-19 emplaçada as Pujols 4847
34 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC06 de Sant Francesc 5523
35 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/284 5393
36 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/283 5408
37 Publicació Informació pública exp. 266/2017 de llicència d'obres a sòl rústic. 5664
38 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/69 5366
39 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la CTA d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consellinsular de Formentera 5561
40 Publicació BOIB Aprovació definitiva modificació pormenoritzada ús detallat parcel·la on s'instal·larà el futur Tanatori 5560
41 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2017/313 5377
42 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2017 d’aprovació definitivade reordenació de volums a la parcel·la qualificada com ET 01-EPJ de la UA EPJ-06, as Pujols, TMFormentera 5424
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/150 5372
44 Exp 112-2016 Habitatge a sòl rústic 5922
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/87 6351
46 Publicació d’Acord del Ple del CIF de 28 d’octubre de 2016 d’aprovació inicial de modificació d’ús detallat de la parcel·la 74 del polígon 7 del TM Formentera, per tal de possibilitar la ubicació del futur Tanatori Municipal 6852
47 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2016 aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-08, es Pujols, TM Formentera 7233
48 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’agost de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall per la modificació del pla dereferencia a un solar situat a l’Av. Mediterrània núm. 53 de la Savina, TM Formentera 7055
49 Anunci Declaració Interès General exp 3-2016 7133
50 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió celebrada el 24 de juny de2016 d’aprovació inicial d’Estudi Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària amb la finalitat dedesenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-08 7296
51 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 des Pujols, TM Formentera 7068
52 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403 7194
53 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402 7287
54 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02 7081
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48 6993
56 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249 6757
57 Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries 6844
58 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 27 de maig de 2016, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 03 6695
59 Publicació d’Acord del Ple en sessió celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall, situat a l’Av. Mediterrània núm. 53, La Savina TM Formentera 7018
60 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/486 6680
61 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/485 6715
62 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/462 6627
63 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel•lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 6834
64 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 des Pujols 6641
65 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 des Pujols 6604
66 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/247 7033
67 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 6850
68 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 6964
69 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 6958
70 Publicació del text definitiu signat de l’Addenda al conveni urbanístic de data 11-11-2013, concretament referent a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, TM Formentera 7143
71 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-01, (Exp. núm. 38/2014 llicències obres majors) 7239
72 Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall parcel·la grafiada com VE 03-LSV de la Unitat d’Actuació UA LSV-SFR (Exp. núm. 258/2014 llicències obres majors) 7158
73 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 27 d’abril de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall de la parcel·la amb calificació ED EPJ-01, situada as Pujols, TM Formentera (Exp. núm. 252/2014 llicències obres 7208
74 Publicació de l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de març de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la nova formalització de les façanes de les edificacions situades a la VE02-LSV. Exp. núm 197/2013 7312
75 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall. Carrer de la Roca Plana número 31 d’es Pujols, calificada com ED EPJ-01, TM Formentera 7407
76 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall, unitat d’actuació anomenada UA EPJ-01, emplazada a Es Pujols, TM Formentera 7308
77 Correcció d’error en la publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentra de dia 31 d’octubre de 2012, d’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la unitat d’actuació anomenada LSV-SFR, situada part a La Savina i part a Sant Ferrran, TM 7485
78 Publicació de l’acord UA EPJ-04 Exp. núm. 386/2013 llicències obres majors 8297
79 Publicació de l’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 17 d’octubre de 2014 d’aprovació d’instrucció tècnica interpretativa de l’article 75.2.a de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Formentera 7765
80 Publicació de l’Acord d’aprovació de Dictamen sobre l’aclariment del règim que ha de regular les sol·licituds per establir nous establiments d’agroturisme a l’illa de Formentera 8182
81 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 26 de setembre de 2014, d'incoació d’expedient sobre aprovació de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys. Actuació anomenada UA EPJ-03 7804
82 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'obres 2014/305 8650
83 Aprovació definitiva de l’estudi de detall per per reordenació de volums per a les parcel·les on es situaran els Centres de Transformació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-01, de la zona Industrial, TM Formentera 7588
84 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de juny de 2014, (Exp. núm. 91/2014 llicències obres majors) 7486
85 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/02 8803
86 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de reordenar la façana de les parcel·les situades a la VE02-LSV Passeig de la Marina, La Savina, TM Formentera 7667
87 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de desenvolupar la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-04 situada a Es Pujols, TM Formentera 7638
88 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una edificació (Exp. núm. 221/2013 llicències obres majors) 7872
89 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per de reordenació volumètrica d’una parcel•la ubicada al C/del Carme, núm. 1, de la Savina, TM Formentera 7648
90 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per desenvolupar la Unitat d’Actuació anomenada UA SBT-04, situada a ses Bardetes, TM Formentera 7541
91 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 30 de gener de 2014, de correcció d’errors detectats a la modificació puntual núm. 1 de les Normes subsidiàries (NS) de planejament del municipi de Formentera 8006
92 Publicació del Conveni Urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC -01 i AA SFC-03 de Sant Francesc Xavier 8105
93 Publicació de l'acord de Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 22 de novembre de 2013 d'aprovació d'instrucció tècnica interpretativa de l'article 79 de la Revissió de les NNSS de Planejament de Formentera 7988
94 Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JMM) 8172
95 Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JFT) 7918
96 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una parcel·la situada al carrer Antoni Blanc 8064
97 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una parcel·la situada a la travesia del C/Joan Castelló i Guasch 7896
98 Publicació dels acords de la Comissió de Govern de data 3 de maig de 2013 i 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 01 8104
99 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 8902
100 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 26 de maig de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica a edificació situada al C/sa Ferreria núm. 1, Sant Francesc, TM Formentera 8232

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1