• Català
  • Castellano
  • English

Normativa urbanística i d'Ordenació Territorial

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Instrucció Tècnica del règim aplicable a les obres subjectes a llicència urbanística municipal prèvia i a les obres subjectes a comunicació prèvia, fins l’aprovació de la modificació del Planejament o del Reglament que desenvolupi la Llei 766
2 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del CIF en sessió de data 22 de febrer de 2019 d’Aprovació Inicial dels estudis de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran 1777
3 Incoació d’expedient de conveni urbanístic amb propietaris afectats per les obres del projecte de reforma de l’Avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, TM Formentera 3054
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d' Interés General 2017/5 3013
5 Aprovació definitiva d'Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera 3143
6 Publicació de l'acord del Ple del CIF d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers 3219
7 Publicació de l'acord del Ple del CIF en sessió de data 22 de març de 2018, d'aprovació definitiva de projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA POL-04 3519
8 Anunci pla d'inspecció turística 2018 3754
9 Anunci pla d'inspecció d'activitats 2018 3738
10 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/554 3824
11 Expedient d’obres a sòl rústic núm.Llicències obres 2017/346 3662
12 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2017/7 3548
13 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'Interès General 2017/9 3577
14 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/542 3678
15 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/411 3972
16 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/394 3955
17 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/364 3939
18 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/516 3743
19 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/333 3733
20 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/544 4064
21 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/538 3972
22 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2016/537 3967
23 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/316 3894
24 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/298 3836
25 Acord de la Comissió de Govern celebrada el 26/01/2018 d’aprovació inicial del projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-04, situada a la zona industrial, polígon 7, parcel·la 43 3966
26 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/8 4119
27 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2017 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 d'Es Pujols 4111
28 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2017/476 4958
29 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/2 4936
30 Expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2016/5 5134
31 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys destinats a sistemes generals d’espais lliures públics i viari per a vianants que s’emmarca dins la Unitat d’Actuació as Pujols anomenada UA EPJ-09 5241
32 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys amb la finalitat que es pugui executar l’actuació relacionada amb la Unitat d’Actuació as Pujols UA EPJ-11 5352
33 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 desetembre de 2017 d’Aprovació Inicial d'Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitatd’Actuació anomenada UA EPJ-19 emplaçada as Pujols 5220
34 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC06 de Sant Francesc 5907
35 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/284 5787
36 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/283 5786
37 Publicació Informació pública exp. 266/2017 de llicència d'obres a sòl rústic. 6056
38 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/69 5738
39 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la CTA d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consellinsular de Formentera 5955
40 Publicació BOIB Aprovació definitiva modificació pormenoritzada ús detallat parcel·la on s'instal·larà el futur Tanatori 5957
41 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2017/313 5762
42 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2017 d’aprovació definitivade reordenació de volums a la parcel·la qualificada com ET 01-EPJ de la UA EPJ-06, as Pujols, TMFormentera 5801
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/150 5745
44 Exp 112-2016 Habitatge a sòl rústic 6299
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/87 6731
46 Publicació d’Acord del Ple del CIF de 28 d’octubre de 2016 d’aprovació inicial de modificació d’ús detallat de la parcel·la 74 del polígon 7 del TM Formentera, per tal de possibilitar la ubicació del futur Tanatori Municipal 7200
47 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2016 aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-08, es Pujols, TM Formentera 7593
48 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’agost de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall per la modificació del pla dereferencia a un solar situat a l’Av. Mediterrània núm. 53 de la Savina, TM Formentera 7434
49 Anunci Declaració Interès General exp 3-2016 7494
50 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió celebrada el 24 de juny de2016 d’aprovació inicial d’Estudi Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària amb la finalitat dedesenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-08 7664
51 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 des Pujols, TM Formentera 7451
52 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403 7576
53 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402 7644
54 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02 7443
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48 7380
56 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249 7139
57 Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries 7236
58 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 27 de maig de 2016, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 03 7058
59 Publicació d’Acord del Ple en sessió celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall, situat a l’Av. Mediterrània núm. 53, La Savina TM Formentera 7403
60 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/486 7051
61 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/485 7087
62 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/462 7009
63 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel•lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 7190
64 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 des Pujols 7010
65 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 des Pujols 6973
66 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/247 7400
67 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 7210
68 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 7326
69 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 7307
70 Publicació del text definitiu signat de l’Addenda al conveni urbanístic de data 11-11-2013, concretament referent a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, TM Formentera 7508
71 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-01, (Exp. núm. 38/2014 llicències obres majors) 7601
72 Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall parcel·la grafiada com VE 03-LSV de la Unitat d’Actuació UA LSV-SFR (Exp. núm. 258/2014 llicències obres majors) 7509
73 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 27 d’abril de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall de la parcel·la amb calificació ED EPJ-01, situada as Pujols, TM Formentera (Exp. núm. 252/2014 llicències obres 7555
74 Publicació de l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de març de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la nova formalització de les façanes de les edificacions situades a la VE02-LSV. Exp. núm 197/2013 7659
75 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall. Carrer de la Roca Plana número 31 d’es Pujols, calificada com ED EPJ-01, TM Formentera 7754
76 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall, unitat d’actuació anomenada UA EPJ-01, emplazada a Es Pujols, TM Formentera 7664
77 Correcció d’error en la publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentra de dia 31 d’octubre de 2012, d’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la unitat d’actuació anomenada LSV-SFR, situada part a La Savina i part a Sant Ferrran, TM 7856
78 Publicació de l’acord UA EPJ-04 Exp. núm. 386/2013 llicències obres majors 8656
79 Publicació de l’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 17 d’octubre de 2014 d’aprovació d’instrucció tècnica interpretativa de l’article 75.2.a de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Formentera 8113
80 Publicació de l’Acord d’aprovació de Dictamen sobre l’aclariment del règim que ha de regular les sol·licituds per establir nous establiments d’agroturisme a l’illa de Formentera 8560
81 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 26 de setembre de 2014, d'incoació d’expedient sobre aprovació de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys. Actuació anomenada UA EPJ-03 8172
82 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'obres 2014/305 9016
83 Aprovació definitiva de l’estudi de detall per per reordenació de volums per a les parcel·les on es situaran els Centres de Transformació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-01, de la zona Industrial, TM Formentera 7960
84 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de juny de 2014, (Exp. núm. 91/2014 llicències obres majors) 7831
85 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/02 9181
86 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de reordenar la façana de les parcel·les situades a la VE02-LSV Passeig de la Marina, La Savina, TM Formentera 8004
87 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de desenvolupar la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-04 situada a Es Pujols, TM Formentera 7977
88 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una edificació (Exp. núm. 221/2013 llicències obres majors) 8211
89 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per de reordenació volumètrica d’una parcel•la ubicada al C/del Carme, núm. 1, de la Savina, TM Formentera 8011
90 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per desenvolupar la Unitat d’Actuació anomenada UA SBT-04, situada a ses Bardetes, TM Formentera 7898
91 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 30 de gener de 2014, de correcció d’errors detectats a la modificació puntual núm. 1 de les Normes subsidiàries (NS) de planejament del municipi de Formentera 8366
92 Publicació del Conveni Urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC -01 i AA SFC-03 de Sant Francesc Xavier 8444
93 Publicació de l'acord de Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 22 de novembre de 2013 d'aprovació d'instrucció tècnica interpretativa de l'article 79 de la Revissió de les NNSS de Planejament de Formentera 8337
94 Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JMM) 8534
95 Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JFT) 8275
96 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una parcel·la situada al carrer Antoni Blanc 8414
97 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una parcel·la situada a la travesia del C/Joan Castelló i Guasch 8238
98 Publicació dels acords de la Comissió de Govern de data 3 de maig de 2013 i 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 01 8460
99 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 9252
100 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 26 de maig de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica a edificació situada al C/sa Ferreria núm. 1, Sant Francesc, TM Formentera 8581

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1