• Català
  • Castellano
  • English

Normativa urbanística i d'Ordenació Territorial

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’abril de 2019 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel.lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran 1180
2 Instrucció Tècnica del règim aplicable a les obres subjectes a llicència urbanística municipal prèvia i a les obres subjectes a comunicació prèvia, fins l’aprovació de la modificació del Planejament o del Reglament que desenvolupi la Llei 2084
3 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del CIF en sessió de data 22 de febrer de 2019 d’Aprovació Inicial dels estudis de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran 2975
4 Incoació d’expedient de conveni urbanístic amb propietaris afectats per les obres del projecte de reforma de l’Avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, TM Formentera 4306
5 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d' Interés General 2017/5 4279
6 Aprovació definitiva d'Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera 4420
7 Publicació de l'acord del Ple del CIF d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers 4504
8 Publicació de l'acord del Ple del CIF en sessió de data 22 de març de 2018, d'aprovació definitiva de projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA POL-04 4794
9 Anunci pla d'inspecció turística 2018 4983
10 Anunci pla d'inspecció d'activitats 2018 4943
11 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/554 4927
12 Expedient d’obres a sòl rústic núm.Llicències obres 2017/346 4649
13 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2017/7 4623
14 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'Interès General 2017/9 4587
15 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/542 4700
16 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/411 4994
17 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/394 4992
18 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/364 4948
19 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/516 4733
20 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/333 4753
21 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/544 5089
22 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/538 4979
23 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2016/537 4933
24 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/316 4868
25 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/298 4768
26 Acord de la Comissió de Govern celebrada el 26/01/2018 d’aprovació inicial del projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-04, situada a la zona industrial, polígon 7, parcel·la 43 4896
27 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/8 5043
28 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2017 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 d'Es Pujols 5063
29 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2017/476 5915
30 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/2 5911
31 Expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2016/5 6105
32 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys destinats a sistemes generals d’espais lliures públics i viari per a vianants que s’emmarca dins la Unitat d’Actuació as Pujols anomenada UA EPJ-09 6168
33 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys amb la finalitat que es pugui executar l’actuació relacionada amb la Unitat d’Actuació as Pujols UA EPJ-11 6252
34 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 desetembre de 2017 d’Aprovació Inicial d'Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitatd’Actuació anomenada UA EPJ-19 emplaçada as Pujols 6135
35 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC06 de Sant Francesc 6827
36 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/284 6714
37 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/283 6682
38 Publicació Informació pública exp. 266/2017 de llicència d'obres a sòl rústic. 7062
39 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/69 6644
40 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la CTA d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consellinsular de Formentera 6903
41 Publicació BOIB Aprovació definitiva modificació pormenoritzada ús detallat parcel·la on s'instal·larà el futur Tanatori 6866
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2017/313 6640
43 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2017 d’aprovació definitivade reordenació de volums a la parcel·la qualificada com ET 01-EPJ de la UA EPJ-06, as Pujols, TMFormentera 6697
44 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/150 6622
45 Exp 112-2016 Habitatge a sòl rústic 7210
46 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/87 7577
47 Publicació d’Acord del Ple del CIF de 28 d’octubre de 2016 d’aprovació inicial de modificació d’ús detallat de la parcel·la 74 del polígon 7 del TM Formentera, per tal de possibilitar la ubicació del futur Tanatori Municipal 8021
48 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2016 aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-08, es Pujols, TM Formentera 8314
49 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’agost de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall per la modificació del pla dereferencia a un solar situat a l’Av. Mediterrània núm. 53 de la Savina, TM Formentera 8175
50 Anunci Declaració Interès General exp 3-2016 8175
51 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió celebrada el 24 de juny de2016 d’aprovació inicial d’Estudi Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària amb la finalitat dedesenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-08 8377
52 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 des Pujols, TM Formentera 8190
53 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403 8302
54 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402 8372
55 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02 8160
56 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48 8118
57 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249 7898
58 Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries 7955
59 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 27 de maig de 2016, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 03 7804
60 Publicació d’Acord del Ple en sessió celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall, situat a l’Av. Mediterrània núm. 53, La Savina TM Formentera 8159
61 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/486 7749
62 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/485 7811
63 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/462 7726
64 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel•lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 7864
65 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 des Pujols 7721
66 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 des Pujols 7671
67 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/247 8110
68 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 7907
69 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 8040
70 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 7993
71 Publicació del text definitiu signat de l’Addenda al conveni urbanístic de data 11-11-2013, concretament referent a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, TM Formentera 8213
72 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-01, (Exp. núm. 38/2014 llicències obres majors) 8301
73 Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall parcel·la grafiada com VE 03-LSV de la Unitat d’Actuació UA LSV-SFR (Exp. núm. 258/2014 llicències obres majors) 8218
74 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 27 d’abril de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall de la parcel·la amb calificació ED EPJ-01, situada as Pujols, TM Formentera (Exp. núm. 252/2014 llicències obres 8246
75 Publicació de l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de març de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la nova formalització de les façanes de les edificacions situades a la VE02-LSV. Exp. núm 197/2013 8357
76 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall. Carrer de la Roca Plana número 31 d’es Pujols, calificada com ED EPJ-01, TM Formentera 8447
77 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall, unitat d’actuació anomenada UA EPJ-01, emplazada a Es Pujols, TM Formentera 8340
78 Correcció d’error en la publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentra de dia 31 d’octubre de 2012, d’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la unitat d’actuació anomenada LSV-SFR, situada part a La Savina i part a Sant Ferrran, TM 8569
79 Publicació de l’acord UA EPJ-04 Exp. núm. 386/2013 llicències obres majors 9358
80 Publicació de l’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 17 d’octubre de 2014 d’aprovació d’instrucció tècnica interpretativa de l’article 75.2.a de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Formentera 8826
81 Publicació de l’Acord d’aprovació de Dictamen sobre l’aclariment del règim que ha de regular les sol·licituds per establir nous establiments d’agroturisme a l’illa de Formentera 9339
82 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 26 de setembre de 2014, d'incoació d’expedient sobre aprovació de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys. Actuació anomenada UA EPJ-03 8900
83 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'obres 2014/305 9730
84 Aprovació definitiva de l’estudi de detall per per reordenació de volums per a les parcel·les on es situaran els Centres de Transformació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-01, de la zona Industrial, TM Formentera 8686
85 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de juny de 2014, (Exp. núm. 91/2014 llicències obres majors) 8517
86 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/02 9882
87 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de reordenar la façana de les parcel·les situades a la VE02-LSV Passeig de la Marina, La Savina, TM Formentera 8673
88 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de desenvolupar la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-04 situada a Es Pujols, TM Formentera 8648
89 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una edificació (Exp. núm. 221/2013 llicències obres majors) 8881
90 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per de reordenació volumètrica d’una parcel•la ubicada al C/del Carme, núm. 1, de la Savina, TM Formentera 8702
91 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per desenvolupar la Unitat d’Actuació anomenada UA SBT-04, situada a ses Bardetes, TM Formentera 8580
92 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 30 de gener de 2014, de correcció d’errors detectats a la modificació puntual núm. 1 de les Normes subsidiàries (NS) de planejament del municipi de Formentera 9072
93 Publicació del Conveni Urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC -01 i AA SFC-03 de Sant Francesc Xavier 9122
94 Publicació de l'acord de Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 22 de novembre de 2013 d'aprovació d'instrucció tècnica interpretativa de l'article 79 de la Revissió de les NNSS de Planejament de Formentera 9028
95 Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JMM) 9234
96 Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JFT) 8965
97 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una parcel·la situada al carrer Antoni Blanc 9125
98 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una parcel·la situada a la travesia del C/Joan Castelló i Guasch 8943
99 Publicació dels acords de la Comissió de Govern de data 3 de maig de 2013 i 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 01 9142
100 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 9940

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1