• Català
  • Castellano
  • English

Normativa urbanística i d'Ordenació Territorial

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2014/316 296
2 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2019/7 304
3 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2007/283 406
4 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’abril de 2019 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel.lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran 1951
5 Instrucció Tècnica del règim aplicable a les obres subjectes a llicència urbanística municipal prèvia i a les obres subjectes a comunicació prèvia, fins l’aprovació de la modificació del Planejament o del Reglament que desenvolupi la Llei 2832
6 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del CIF en sessió de data 22 de febrer de 2019 d’Aprovació Inicial dels estudis de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran 3719
7 Incoació d’expedient de conveni urbanístic amb propietaris afectats per les obres del projecte de reforma de l’Avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, TM Formentera 5058
8 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d' Interés General 2017/5 5050
9 Aprovació definitiva d'Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera 5157
10 Publicació de l'acord del Ple del CIF d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers 5255
11 Publicació de l'acord del Ple del CIF en sessió de data 22 de març de 2018, d'aprovació definitiva de projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA POL-04 5573
12 Anunci pla d'inspecció turística 2018 5703
13 Anunci pla d'inspecció d'activitats 2018 5584
14 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/554 5464
15 Expedient d’obres a sòl rústic núm.Llicències obres 2017/346 5157
16 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2017/7 5158
17 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'Interès General 2017/9 5105
18 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/542 5230
19 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/411 5543
20 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/394 5560
21 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/364 5583
22 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/516 5285
23 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/333 5366
24 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/544 5666
25 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/538 5579
26 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2016/537 5562
27 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/316 5458
28 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/298 5335
29 Acord de la Comissió de Govern celebrada el 26/01/2018 d’aprovació inicial del projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-04, situada a la zona industrial, polígon 7, parcel·la 43 5456
30 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/8 5638
31 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2017 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 d'Es Pujols 5689
32 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2017/476 6552
33 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/2 6527
34 Expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2016/5 6697
35 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys destinats a sistemes generals d’espais lliures públics i viari per a vianants que s’emmarca dins la Unitat d’Actuació as Pujols anomenada UA EPJ-09 6772
36 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys amb la finalitat que es pugui executar l’actuació relacionada amb la Unitat d’Actuació as Pujols UA EPJ-11 6863
37 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 desetembre de 2017 d’Aprovació Inicial d'Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitatd’Actuació anomenada UA EPJ-19 emplaçada as Pujols 6759
38 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC06 de Sant Francesc 7464
39 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/284 7334
40 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/283 7263
41 Publicació Informació pública exp. 266/2017 de llicència d'obres a sòl rústic. 7690
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/69 7236
43 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la CTA d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consellinsular de Formentera 7569
44 Publicació BOIB Aprovació definitiva modificació pormenoritzada ús detallat parcel·la on s'instal·larà el futur Tanatori 7451
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2017/313 7215
46 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2017 d’aprovació definitivade reordenació de volums a la parcel·la qualificada com ET 01-EPJ de la UA EPJ-06, as Pujols, TMFormentera 7282
47 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/150 7203
48 Exp 112-2016 Habitatge a sòl rústic 7772
49 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/87 8159
50 Publicació d’Acord del Ple del CIF de 28 d’octubre de 2016 d’aprovació inicial de modificació d’ús detallat de la parcel·la 74 del polígon 7 del TM Formentera, per tal de possibilitar la ubicació del futur Tanatori Municipal 8564
51 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2016 aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-08, es Pujols, TM Formentera 8883
52 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’agost de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall per la modificació del pla dereferencia a un solar situat a l’Av. Mediterrània núm. 53 de la Savina, TM Formentera 8750
53 Anunci Declaració Interès General exp 3-2016 8721
54 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió celebrada el 24 de juny de2016 d’aprovació inicial d’Estudi Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària amb la finalitat dedesenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-08 8953
55 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 des Pujols, TM Formentera 8795
56 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403 8888
57 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402 8941
58 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02 8735
59 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48 8696
60 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249 8474
61 Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries 8562
62 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 27 de maig de 2016, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 03 8404
63 Publicació d’Acord del Ple en sessió celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall, situat a l’Av. Mediterrània núm. 53, La Savina TM Formentera 8748
64 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/486 8320
65 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/485 8362
66 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/462 8282
67 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel•lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 8401
68 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 des Pujols 8256
69 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 des Pujols 8245
70 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/247 8656
71 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 8435
72 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 8607
73 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 8559
74 Publicació del text definitiu signat de l’Addenda al conveni urbanístic de data 11-11-2013, concretament referent a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, TM Formentera 8752
75 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-01, (Exp. núm. 38/2014 llicències obres majors) 8862
76 Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall parcel·la grafiada com VE 03-LSV de la Unitat d’Actuació UA LSV-SFR (Exp. núm. 258/2014 llicències obres majors) 8832
77 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 27 d’abril de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall de la parcel·la amb calificació ED EPJ-01, situada as Pujols, TM Formentera (Exp. núm. 252/2014 llicències obres 8805
78 Publicació de l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de març de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la nova formalització de les façanes de les edificacions situades a la VE02-LSV. Exp. núm 197/2013 8905
79 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall. Carrer de la Roca Plana número 31 d’es Pujols, calificada com ED EPJ-01, TM Formentera 9010
80 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall, unitat d’actuació anomenada UA EPJ-01, emplazada a Es Pujols, TM Formentera 8883
81 Correcció d’error en la publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentra de dia 31 d’octubre de 2012, d’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la unitat d’actuació anomenada LSV-SFR, situada part a La Savina i part a Sant Ferrran, TM 9169
82 Publicació de l’acord UA EPJ-04 Exp. núm. 386/2013 llicències obres majors 9961
83 Publicació de l’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 17 d’octubre de 2014 d’aprovació d’instrucció tècnica interpretativa de l’article 75.2.a de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Formentera 9400
84 Publicació de l’Acord d’aprovació de Dictamen sobre l’aclariment del règim que ha de regular les sol·licituds per establir nous establiments d’agroturisme a l’illa de Formentera 9909
85 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 26 de setembre de 2014, d'incoació d’expedient sobre aprovació de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys. Actuació anomenada UA EPJ-03 9484
86 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'obres 2014/305 10308
87 Aprovació definitiva de l’estudi de detall per per reordenació de volums per a les parcel·les on es situaran els Centres de Transformació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-01, de la zona Industrial, TM Formentera 9261
88 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de juny de 2014, (Exp. núm. 91/2014 llicències obres majors) 9045
89 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/02 10424
90 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de reordenar la façana de les parcel·les situades a la VE02-LSV Passeig de la Marina, La Savina, TM Formentera 9220
91 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de desenvolupar la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-04 situada a Es Pujols, TM Formentera 9200
92 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una edificació (Exp. núm. 221/2013 llicències obres majors) 9431
93 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per de reordenació volumètrica d’una parcel•la ubicada al C/del Carme, núm. 1, de la Savina, TM Formentera 9258
94 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per desenvolupar la Unitat d’Actuació anomenada UA SBT-04, situada a ses Bardetes, TM Formentera 9147
95 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 30 de gener de 2014, de correcció d’errors detectats a la modificació puntual núm. 1 de les Normes subsidiàries (NS) de planejament del municipi de Formentera 9650
96 Publicació del Conveni Urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC -01 i AA SFC-03 de Sant Francesc Xavier 9658
97 Publicació de l'acord de Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 22 de novembre de 2013 d'aprovació d'instrucció tècnica interpretativa de l'article 79 de la Revissió de les NNSS de Planejament de Formentera 9584
98 Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JMM) 9838
99 Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JFT) 9500
100 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una parcel·la situada al carrer Antoni Blanc 9741

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1