• Català
  • Castellano
  • English

Normativa urbanística i d'Ordenació Territorial

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Instrucció Tècnica del règim aplicable a les obres subjectes a llicència urbanística municipal prèvia i a les obres subjectes a comunicació prèvia, fins l’aprovació de la modificació del Planejament o del Reglament que desenvolupi la Llei 563
2 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del CIF en sessió de data 22 de febrer de 2019 d’Aprovació Inicial dels estudis de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran 1599
3 Incoació d’expedient de conveni urbanístic amb propietaris afectats per les obres del projecte de reforma de l’Avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, TM Formentera 2852
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d' Interés General 2017/5 2813
5 Aprovació definitiva d'Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera 2945
6 Publicació de l'acord del Ple del CIF d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers 3031
7 Publicació de l'acord del Ple del CIF en sessió de data 22 de març de 2018, d'aprovació definitiva de projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA POL-04 3326
8 Anunci pla d'inspecció turística 2018 3571
9 Anunci pla d'inspecció d'activitats 2018 3546
10 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/554 3634
11 Expedient d’obres a sòl rústic núm.Llicències obres 2017/346 3510
12 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2017/7 3398
13 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'Interès General 2017/9 3423
14 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/542 3537
15 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/411 3816
16 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/394 3787
17 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/364 3762
18 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/516 3572
19 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/333 3567
20 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/544 3883
21 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/538 3794
22 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2016/537 3799
23 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/316 3718
24 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/298 3678
25 Acord de la Comissió de Govern celebrada el 26/01/2018 d’aprovació inicial del projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-04, situada a la zona industrial, polígon 7, parcel·la 43 3808
26 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/8 3957
27 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2017 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 d'Es Pujols 3951
28 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2017/476 4785
29 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/2 4769
30 Expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2016/5 4967
31 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys destinats a sistemes generals d’espais lliures públics i viari per a vianants que s’emmarca dins la Unitat d’Actuació as Pujols anomenada UA EPJ-09 5078
32 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys amb la finalitat que es pugui executar l’actuació relacionada amb la Unitat d’Actuació as Pujols UA EPJ-11 5189
33 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 desetembre de 2017 d’Aprovació Inicial d'Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitatd’Actuació anomenada UA EPJ-19 emplaçada as Pujols 5060
34 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC06 de Sant Francesc 5748
35 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/284 5610
36 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/283 5629
37 Publicació Informació pública exp. 266/2017 de llicència d'obres a sòl rústic. 5889
38 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/69 5585
39 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la CTA d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consellinsular de Formentera 5789
40 Publicació BOIB Aprovació definitiva modificació pormenoritzada ús detallat parcel·la on s'instal·larà el futur Tanatori 5781
41 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2017/313 5601
42 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2017 d’aprovació definitivade reordenació de volums a la parcel·la qualificada com ET 01-EPJ de la UA EPJ-06, as Pujols, TMFormentera 5635
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/150 5584
44 Exp 112-2016 Habitatge a sòl rústic 6145
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/87 6574
46 Publicació d’Acord del Ple del CIF de 28 d’octubre de 2016 d’aprovació inicial de modificació d’ús detallat de la parcel·la 74 del polígon 7 del TM Formentera, per tal de possibilitar la ubicació del futur Tanatori Municipal 7051
47 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2016 aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-08, es Pujols, TM Formentera 7449
48 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’agost de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall per la modificació del pla dereferencia a un solar situat a l’Av. Mediterrània núm. 53 de la Savina, TM Formentera 7282
49 Anunci Declaració Interès General exp 3-2016 7343
50 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió celebrada el 24 de juny de2016 d’aprovació inicial d’Estudi Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària amb la finalitat dedesenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-08 7520
51 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 des Pujols, TM Formentera 7290
52 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403 7420
53 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402 7495
54 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02 7291
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48 7210
56 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249 6976
57 Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries 7070
58 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 27 de maig de 2016, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 03 6903
59 Publicació d’Acord del Ple en sessió celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall, situat a l’Av. Mediterrània núm. 53, La Savina TM Formentera 7236
60 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/486 6888
61 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/485 6927
62 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/462 6854
63 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel•lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 7049
64 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 des Pujols 6856
65 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 des Pujols 6829
66 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/247 7241
67 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 7053
68 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 7180
69 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 7166
70 Publicació del text definitiu signat de l’Addenda al conveni urbanístic de data 11-11-2013, concretament referent a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, TM Formentera 7359
71 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-01, (Exp. núm. 38/2014 llicències obres majors) 7449
72 Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall parcel·la grafiada com VE 03-LSV de la Unitat d’Actuació UA LSV-SFR (Exp. núm. 258/2014 llicències obres majors) 7372
73 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 27 d’abril de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall de la parcel·la amb calificació ED EPJ-01, situada as Pujols, TM Formentera (Exp. núm. 252/2014 llicències obres 7408
74 Publicació de l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de març de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la nova formalització de les façanes de les edificacions situades a la VE02-LSV. Exp. núm 197/2013 7522
75 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall. Carrer de la Roca Plana número 31 d’es Pujols, calificada com ED EPJ-01, TM Formentera 7605
76 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall, unitat d’actuació anomenada UA EPJ-01, emplazada a Es Pujols, TM Formentera 7515
77 Correcció d’error en la publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentra de dia 31 d’octubre de 2012, d’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la unitat d’actuació anomenada LSV-SFR, situada part a La Savina i part a Sant Ferrran, TM 7704
78 Publicació de l’acord UA EPJ-04 Exp. núm. 386/2013 llicències obres majors 8504
79 Publicació de l’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 17 d’octubre de 2014 d’aprovació d’instrucció tècnica interpretativa de l’article 75.2.a de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Formentera 7968
80 Publicació de l’Acord d’aprovació de Dictamen sobre l’aclariment del règim que ha de regular les sol·licituds per establir nous establiments d’agroturisme a l’illa de Formentera 8397
81 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 26 de setembre de 2014, d'incoació d’expedient sobre aprovació de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys. Actuació anomenada UA EPJ-03 8022
82 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'obres 2014/305 8857
83 Aprovació definitiva de l’estudi de detall per per reordenació de volums per a les parcel·les on es situaran els Centres de Transformació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-01, de la zona Industrial, TM Formentera 7804
84 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de juny de 2014, (Exp. núm. 91/2014 llicències obres majors) 7692
85 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/02 9018
86 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de reordenar la façana de les parcel·les situades a la VE02-LSV Passeig de la Marina, La Savina, TM Formentera 7864
87 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de desenvolupar la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-04 situada a Es Pujols, TM Formentera 7839
88 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una edificació (Exp. núm. 221/2013 llicències obres majors) 8074
89 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per de reordenació volumètrica d’una parcel•la ubicada al C/del Carme, núm. 1, de la Savina, TM Formentera 7870
90 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per desenvolupar la Unitat d’Actuació anomenada UA SBT-04, situada a ses Bardetes, TM Formentera 7752
91 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 30 de gener de 2014, de correcció d’errors detectats a la modificació puntual núm. 1 de les Normes subsidiàries (NS) de planejament del municipi de Formentera 8223
92 Publicació del Conveni Urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC -01 i AA SFC-03 de Sant Francesc Xavier 8304
93 Publicació de l'acord de Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 22 de novembre de 2013 d'aprovació d'instrucció tècnica interpretativa de l'article 79 de la Revissió de les NNSS de Planejament de Formentera 8193
94 Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JMM) 8383
95 Publicació del conveni urbanístic de cessió anticipada al Consell Insular de Formentera de terrenys destinats a sistemes generals viaris corresponents a part de la Unitat d’Actuació anomenada UA SFC-04, situada a Sant Francesc, TM Formentera (JFT) 8128
96 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una parcel·la situada al carrer Antoni Blanc 8266
97 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una parcel·la situada a la travesia del C/Joan Castelló i Guasch 8097
98 Publicació dels acords de la Comissió de Govern de data 3 de maig de 2013 i 27 de setembre de 2013, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 01 8315
99 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 9107
100 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 26 de maig de 2013, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica a edificació situada al C/sa Ferreria núm. 1, Sant Francesc, TM Formentera 8440

Pàgina 1 de 2

Inici
Anterior
1