• Català
  • Castellano
  • English

Normativa urbanística i d'Ordenació Territorial

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2019/4 150
2 Expedient d’obres a sòl rústic. Llicències obres 2018/249 150
3 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2019/2 143
4 Informació pública expedient d’obres a sòl rústic. Llicències obres 2018/260 266
5 Informació pública expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2018/238 268
6 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm, declaració d'interès general2018/4 1350
7 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2014/316 1742
8 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2019/7 1741
9 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2007/283 1797
10 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’abril de 2019 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel.lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran 3350
11 Instrucció Tècnica del règim aplicable a les obres subjectes a llicència urbanística municipal prèvia i a les obres subjectes a comunicació prèvia, fins l’aprovació de la modificació del Planejament o del Reglament que desenvolupi la Llei 4245
12 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del CIF en sessió de data 22 de febrer de 2019 d’Aprovació Inicial dels estudis de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran 5120
13 Incoació d’expedient de conveni urbanístic amb propietaris afectats per les obres del projecte de reforma de l’Avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, TM Formentera 6444
14 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d' Interés General 2017/5 6422
15 Aprovació definitiva d'Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera 6554
16 Publicació de l'acord del Ple del CIF d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers 6508
17 Publicació de l'acord del Ple del CIF en sessió de data 22 de març de 2018, d'aprovació definitiva de projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA POL-04 6876
18 Anunci pla d'inspecció turística 2018 6903
19 Anunci pla d'inspecció d'activitats 2018 6800
20 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/554 6648
21 Expedient d’obres a sòl rústic núm.Llicències obres 2017/346 6304
22 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2017/7 6309
23 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'Interès General 2017/9 6247
24 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/542 6370
25 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/411 6729
26 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/394 6750
27 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/364 6784
28 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/516 6454
29 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/333 6531
30 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/544 6888
31 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/538 6783
32 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2016/537 6787
33 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/316 6645
34 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/298 6537
35 Acord de la Comissió de Govern celebrada el 26/01/2018 d’aprovació inicial del projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-04, situada a la zona industrial, polígon 7, parcel·la 43 6623
36 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/8 6827
37 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2017 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 d'Es Pujols 6878
38 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2017/476 7788
39 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/2 7757
40 Expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2016/5 7882
41 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys destinats a sistemes generals d’espais lliures públics i viari per a vianants que s’emmarca dins la Unitat d’Actuació as Pujols anomenada UA EPJ-09 7962
42 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys amb la finalitat que es pugui executar l’actuació relacionada amb la Unitat d’Actuació as Pujols UA EPJ-11 8059
43 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 desetembre de 2017 d’Aprovació Inicial d'Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitatd’Actuació anomenada UA EPJ-19 emplaçada as Pujols 7969
44 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC06 de Sant Francesc 8643
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/284 8502
46 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/283 8390
47 Publicació Informació pública exp. 266/2017 de llicència d'obres a sòl rústic. 8899
48 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/69 8402
49 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la CTA d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consellinsular de Formentera 8775
50 Publicació BOIB Aprovació definitiva modificació pormenoritzada ús detallat parcel·la on s'instal·larà el futur Tanatori 8620
51 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2017/313 8414
52 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2017 d’aprovació definitivade reordenació de volums a la parcel·la qualificada com ET 01-EPJ de la UA EPJ-06, as Pujols, TMFormentera 8483
53 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/150 8384
54 Exp 112-2016 Habitatge a sòl rústic 8910
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/87 9331
56 Publicació d’Acord del Ple del CIF de 28 d’octubre de 2016 d’aprovació inicial de modificació d’ús detallat de la parcel·la 74 del polígon 7 del TM Formentera, per tal de possibilitar la ubicació del futur Tanatori Municipal 9685
57 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2016 aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-08, es Pujols, TM Formentera 9999
58 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’agost de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall per la modificació del pla dereferencia a un solar situat a l’Av. Mediterrània núm. 53 de la Savina, TM Formentera 9915
59 Anunci Declaració Interès General exp 3-2016 9841
60 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió celebrada el 24 de juny de2016 d’aprovació inicial d’Estudi Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària amb la finalitat dedesenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-08 10086
61 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 des Pujols, TM Formentera 9973
62 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403 10059
63 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402 10054
64 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02 9871
65 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48 9848
66 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249 9621
67 Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries 9704
68 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 27 de maig de 2016, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 03 9536
69 Publicació d’Acord del Ple en sessió celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall, situat a l’Av. Mediterrània núm. 53, La Savina TM Formentera 9904
70 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/486 9431
71 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/485 9466
72 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/462 9398
73 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel•lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 9523
74 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 des Pujols 9401
75 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de gener de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 des Pujols 9348
76 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/247 9777
77 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-23 9546
78 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-20 9713
79 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària, corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 9667
80 Publicació del text definitiu signat de l’Addenda al conveni urbanístic de data 11-11-2013, concretament referent a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, TM Formentera 9899
81 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-01, (Exp. núm. 38/2014 llicències obres majors) 10004
82 Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall parcel·la grafiada com VE 03-LSV de la Unitat d’Actuació UA LSV-SFR (Exp. núm. 258/2014 llicències obres majors) 9993
83 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 27 d’abril de 2015, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall de la parcel·la amb calificació ED EPJ-01, situada as Pujols, TM Formentera (Exp. núm. 252/2014 llicències obres 9946
84 Publicació de l'acord de Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de març de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la nova formalització de les façanes de les edificacions situades a la VE02-LSV. Exp. núm 197/2013 10050
85 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall. Carrer de la Roca Plana número 31 d’es Pujols, calificada com ED EPJ-01, TM Formentera 10127
86 Publicació d’Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 30 de gener de 2015 d’aprovació inicial d’Estudi Detall, unitat d’actuació anomenada UA EPJ-01, emplazada a Es Pujols, TM Formentera 10002
87 Correcció d’error en la publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentra de dia 31 d’octubre de 2012, d’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la unitat d’actuació anomenada LSV-SFR, situada part a La Savina i part a Sant Ferrran, TM 10324
88 Publicació de l’acord UA EPJ-04 Exp. núm. 386/2013 llicències obres majors 11119
89 Publicació de l’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 17 d’octubre de 2014 d’aprovació d’instrucció tècnica interpretativa de l’article 75.2.a de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Formentera 10540
90 Publicació de l’Acord d’aprovació de Dictamen sobre l’aclariment del règim que ha de regular les sol·licituds per establir nous establiments d’agroturisme a l’illa de Formentera 11196
91 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 26 de setembre de 2014, d'incoació d’expedient sobre aprovació de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys. Actuació anomenada UA EPJ-03 10683
92 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'obres 2014/305 11468
93 Aprovació definitiva de l’estudi de detall per per reordenació de volums per a les parcel·les on es situaran els Centres de Transformació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-01, de la zona Industrial, TM Formentera 10409
94 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 27 de juny de 2014, (Exp. núm. 91/2014 llicències obres majors) 10170
95 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/02 11578
96 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de reordenar la façana de les parcel·les situades a la VE02-LSV Passeig de la Marina, La Savina, TM Formentera 10347
97 Publicació de l'Acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el 29 de maig de 2014 d'aprovació inicial d'Estudi Detall amb la finalitat de desenvolupar la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-04 situada a Es Pujols, TM Formentera 10312
98 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per la reordenació volumètrica d’una edificació (Exp. núm. 221/2013 llicències obres majors) 10555
99 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per de reordenació volumètrica d’una parcel•la ubicada al C/del Carme, núm. 1, de la Savina, TM Formentera 10387
100 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 28 de març de 2014, d'aprovació definitiva de l’estudi de detall per desenvolupar la Unitat d’Actuació anomenada UA SBT-04, situada a ses Bardetes, TM Formentera 10274

Page 1 of 2

Start
Prev
1