• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
61 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’agost de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall per la modificació del pla dereferencia a un solar situat a l’Av. Mediterrània núm. 53 de la Savina, TM Formentera
62 Anunci Declaració Interès General exp 3-2016
63 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió celebrada el 24 de juny de2016 d’aprovació inicial d’Estudi Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària amb la finalitat dedesenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-08
64 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 des Pujols, TM Formentera
65 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403
66 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402
67 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02
68 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48
69 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249
70 Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries

Pàgina 7 de 13

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1