• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera
2 Decret sobre aixecament de l’efecte suspensiu de les obres que es veieren afectades pels efectes de la declaració de l'estat d'alarma ocasionada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, segons l’evolució de la pandèmia a data 8 de maig de 2020.
3 Anunci d'exoneració del compliment del paràgraf 2n de l’article 23.3 de l’Ordenança de remors, durant la vigència de l’estat d’ alarma, pel que fa a la realització d’obres a nuclis urbans o establiments turístics de l’illa de Formentera
4 Publicació de la Resolució de Presidència de 30 d’octubre de 2019 de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell de Formentera - CTA
5 Delegació de competències del Ple a favor de la Presidència per tal de declarar l’especial interès o la utilitat pública de construccions, instal·lacions o obres i poder bonificar així l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
6 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística.
7 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera
8 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8
9 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca)
10 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7
11 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera
12 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera
13 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera.
14 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2
15 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera
16 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
17 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
18 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
19 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
20 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
21 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
22 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
23 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
24 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
25 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
26 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
27 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
28 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
29 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
30 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
31 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
32 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
33 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
34 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
35 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
36 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
37 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
38 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
39 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
40 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
41 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
44 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
46 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
47 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
48 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
49 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
50 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
51 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
52 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
53 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
54 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
56 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
57 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
58 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
59 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
60 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
61 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
62 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
63 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
64 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
65 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
66 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
67 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
68 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
69 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
70 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
71 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
72 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
73 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
74 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
75 Edicto la Nassa SCP
76 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
77 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
78 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
79 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
80 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
81 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
82 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
83 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
84 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
85 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
86 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
87 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
88 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
89 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
90 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
91 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
92 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
93 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
94 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
95 Requeriment per falta de documentació als interessats
96 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
97 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
98 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
99 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
100 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211

Page 1 of 2

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1