• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Publicació de la Resolució de Presidència de 30 d’octubre de 2019 de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell de Formentera - CTA
2 Delegació de competències del Ple a favor de la Presidència per tal de declarar l’especial interès o la utilitat pública de construccions, instal·lacions o obres i poder bonificar així l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
3 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística.
4 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera
5 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8
6 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca)
7 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7
8 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera
9 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera
10 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera.
11 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2
12 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera
13 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
14 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
15 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
16 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
17 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
18 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
19 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
20 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
21 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
22 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
23 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
24 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
25 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
26 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
27 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
28 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
29 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
30 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
31 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
32 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
33 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
34 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
35 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
36 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
37 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
38 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
39 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
40 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
41 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
43 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
44 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
45 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
46 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
47 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
48 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
49 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
50 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
51 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
52 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
53 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
54 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
56 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
57 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
58 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
59 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
60 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
61 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
62 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
63 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
64 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
65 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
66 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
67 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
68 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
69 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
70 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
71 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
72 Edicto la Nassa SCP
73 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
74 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
75 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
76 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
77 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
78 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
79 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
81 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
82 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
83 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
84 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
85 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
86 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
87 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
88 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
89 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
90 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
91 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
92 Requeriment per falta de documentació als interessats
93 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
94 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
95 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
96 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
97 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
98 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
99 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1