• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 195
2 Llista definitiva d’aspirants admesos i modificació dels membres que conformen la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2017 819
3 Llista provisional d’admesos i nomenament de la Comissió Avaluadora la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera 2017 1362
4 Correcció d’error de l’anunci núm. 10919 en la seva versió castellana publicat al BOIB núm. 122 de 5 d’octubre de 2017 1761
5 Instrucció tècnica del Pla Territorial Insular—Normes subsidiàries de Formentera relativa a la tramitació de les intervencions arqueològiques preventives i d’urgència 1813
6 Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2017 2326
7 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació IllesBalears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2017 2589
8 Acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de 2017 de ratificació delDecret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenaciódel Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA 2495
9 Aprovació definitiva del Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural 2017-2019 2538
10 Adjudicació de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2016 2614