• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
11 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 1505
12 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears 1444
13 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 1517
14 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 1525
15 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 1633
16 Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola 1480
17 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2020 1763
18 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran, Formentera” 1922
19 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 1886
20 Anunci exposició compte general 2018 2029

Pàgina 2 de 11

2

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1