• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
1 Ban sobre les actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 159
2 Decret de presidència sobre les mesures adoptades en matèria de transports com a conseqüència del COVID-19. 164
3 Decret de presidència sobre l'organització del treball i dels serveis al Consell Insular de Formentera, com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 164
4 Decret de Presidència sobre actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 221
5 Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Bancaria “la Caixa” per al Desenvolupament dels Projectes del Programa de Gent Major 519
6 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 525
7 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears 547
8 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 546
9 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 704
10 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 881

Page 1 of 10

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1