• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
11 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 1526
12 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears 1465
13 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 1538
14 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 1538
15 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 1643
16 Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola 1504
17 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2020 1775
18 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran, Formentera” 1936
19 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 1898
20 Anunci exposició compte general 2018 2035

Page 2 of 11

2

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1