• Català
  • Castellano
  • English
Featured

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2011)

‒ Impost de vehicles tracció mecànica
‒ Impost sobre béns immobles
‒ Impost sobre activitats econòmiques 2010 i 2011
‒ Taxes i preus públics corresponents a l’any 2011 (recollida i tractament de residus segon semestre, entrada vehicles, reserves vies, ocupació via publica i bicis)


Termini i formes de pagament en període voluntari:
Del 4 d’agost al 4 d’octubre els contribuents que hagin rebut l’avís de pagament poden fer el pagament a qualsevol oficina de les entitats bancàries següents: Banca March, Banc de Crèdit Balear, “Sa Nostra” Caixa de Balears, Caixa d’Estalvis i Pensions “la Caixa”, “Colonya” Caixa de Pollença i Caixa Rural de Balears.

Els contribuents que no hagin rebut l’avís de pagament poden obtenir-lo a l’oficina de recaptació situada al carrer de Eivissa, 9, 07860 Sant Francesc de Formentera, com també a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’AgènciaTributària de les Illes Balears (es poden consultar les dades de les oficines a la pàgina web, www.atib.es, en el termini de pagament abans esmentat i en l’horari de dilluns a divendres laborables, de les 8.30 a les 13.30 hores. Així mateix, si teniu certificat digital admès per l’Agència Tributària de les Illes Balears, podeu fer la consulta i fer el pagament a través de l’aplicació de la carpeta fiscal a la pàgina web, www.atib.es.

També podeu fer el pagament de forma telemàtica a través d’Internet a la pàgina web www.atib.es (mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores o amb targeta de crèdit i de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti), o de forma automàtica, mitjançant el codi de barres, per mitjà dels caixers automàtics de “Sa Nostra” Caixa de Balears i als terminals Servicaixa de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”.

Els rebuts domiciliats en una entitat bancària seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents. Es recorda la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de pagament i de gestió d’abonament dels rebuts mitjançant entitats bancàries, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament general de recaptació (articles 25.2 i 38).

Documentació:
- Arxiu adjunt (format PDF)

Més informació:
- Web de l'Agència Tributària. Formentera
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio