• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contratante Histórico de licitaciones
Consell Insular de Formentera
Up

Histórico de licitaciones

C19/2010 Proyecto de la obra “Peatonalitzación e instalaciones de la calle Rocaplana y Plaza Europa"

C22/2010 Proyecto de la obra "Peatonalización y mejora de las infraestructuras de la Av. de Portossalè"

C22-2010 Anunci Adjudicació definitiva "Peatonalització i millora d'infraestructures Av. Portosalè"

C7/2011 Anunci de formalització de contracte "Construcció d'un trafo pel Poliesportiu de Formentera"

CFd1/2011 Licitació del contracte de l'obra "Soterrament de línies al Camí de Dalt de Porto Salé"

Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera"

C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial

C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012.

C1/2012 "Servei de manteniment de transmissió sense fils i xarxa Formentera Wi-fi

C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran

C06/2012 Instalación y soterramiento de contenedores 2ª fase

C7/2012 Variant Sant Ferran oest

MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i manteniment de zones verdes

MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i Plaça Europa as Pujols"

C10/2017 “Restauració i adequació de la planta baixa i exteriors del Far de la Mola com a equipament públic cultural. Formentera”

C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 Sant Ferran, Formentera

C3/2012 "Contractació d'una mútua, per accident laboral i no laboral i malaltia comú o professional

Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol (21-09-2012)

C05B/2012 "Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i maquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments ubicades en el mateix"

C14 / 2014 Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de un sistema integrado de control y gestión centralizado con parquímetros para la zona de aparcamiento regulado de la Savina, Formentera

C2/2012 Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de vela

C03/2013 Explotació serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020, temporada estiu 2017

C01-2013 Casal Social i dependències del Consell Insular de Formentera a la Mola"

Anunci gestió temporal Casal de l'Esport

C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera

C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra.

C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera

C07-2013 Comunicaciones de voz y datos del Consell Insular de Formentera

C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina

C01-2014 Póliza de seguro de Responsabilidad civil y patromonial general, patronal y profesional del Consell Insular de Formentera

Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap

C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra

C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera

Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014

Acta de constitución de la mesa de contratación para la adjudicación de una licencia municipal de vehículo de autotaxi adaptado para personas con movilidad reducida (PMR)

Acta de Comprobación de la documentación administrativa presentada para el expediente de adjudicación de cinco licencias estacionales de taxi en la isla de Formentera

Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera

Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic

Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera

Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals

C07/2014 Suministro de un vehículo con destino Policia Local

C10/2014 Negociado Equipamiento informático para servícios críticos

C13/2014 Rehabilitación de la torre des Pí des Català

C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera

C09/2014 Suministro de equipo de proyección de cine digital 2k para el Cine Municipal de Formentera

C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera

C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera

C05 / 2015 Explotación por terceros de los servicios de temporada de los lotes 2 y 63 en el litoral del TM de Formentera, periodo desde 2015 hasta 2020

C06/2015 Explotación del Bar Cafeteria del Polideportivo Antoni Blanc de Formentera y máquinas expendedoras de bebidas no alcohólicas y alimentos

C08/2015 Redacción del inventario valorado de todos los bienes y derechos del Consell Insular

C09/2015 Suministro de una trituradora de restos vegetales

C10/2015 Suministro recolectadora de cereales para el Consell Insular de Formentera

C11/2015 Suministro de equipamiento y maquinaria agrícola destinado al Consell Insular de Formentera

Remodelación de la calle Aigua Dolça al núcleo urbano de es Pujols

C02/2016 Redacción del Plan Director Insular de residus urbans de Formentera

C04/2016 Explotación por terceros de los servicios de temporada de los lotes 2 y 63 en el litoral del TM de Formentera periodo 2016-2020

C09/2016 Plan de actuación en materia de transporte público

C01/2016 Negociado Gestor expedientes actos y acuerdos

C12/2016 Licitación y exposición pliego cláusulas administrativas para la adjudicación de la obra "Renovación del pavimenta y servicios diversos de infraestructuras en Es Pujols (Formentera)".

Anuncio licitación para la adjudicación del contrato "Explotación por terceros de los servicios de temporada en el litoral del TM de Formentera periodo 2017-2020" Lote 33

C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020"

C04/2015 Explotación de los servicios de temporada que se relacionan en el anexo III en el litoral del TM Formentera, periodo 2015-2020

Exposición pública del proyecto "Tanatorio Municipal"

C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local

C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera

C07/2017 Proyecto básico y de ejecución "Reforma y adecuación de las calles Guillem de Montgrí i València (Formentera)"

C11/2017 Aprobación inicio expediente "Suministro, transporte, puesta en funcionamiento, conectividad y mantenimiento de un sistema de control y gestión centralizada con parquímetros en las zonas de estacionamiento regulado de los núcleos urbanos de la isla de Formentera"

C01/2018 Balizamiento de playas al TM de Formentera

C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents

C04/2018 Plan de Actuación en Materia de Transporte Público de Viajeros en Vehículo Turismo para los años 2018 y 2019 en la isla de Formentera

C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins

Anuncio exposición proyecto "Variante zona escolar Sant Francesc"

Anunci exposició projecte Instal·lació de contenidors soterrats 2ª fase

Anuncio Proyecto urbanización "Circunvalación Es Pujols, Formentera"

Projecte de millora del tancament, ampliació i control d'accessos a l'abocador.

Projecte "Variant Sant Ferran oest"

C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera

Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals

Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera

Proyecto de obras llamado "Carretera Es Cap (Formentera)"

Proyecto de remodelación aceras de la Savina

Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera)

Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II

Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)”

C06/2014 Remodelación aceras lado este de la avenida Mediterrània en la Savina. Acta de Constitución de la mesa de contratación para la adjudicación de la obra "Remodelación de aceras lado este de la avenida Mediterrània en la Savina"

Proyecto Nave para la Cooperativa del Campo en Formentera

C06/2016 Balizamiento de las playas del TM de Formentera

C03/2016_Aprobación del expediente y encargo de gestión a TRAGSA del servicio “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)”

C07/2016 Negociado sin publicidad del Suministro de las placas de señalización de las rutas verdes

Proyecto de Remodelación del tramo norte de la calle Fonoll Marí del núcleo urbano de es Pujols en la isla de Formentera

Proyecto Urbanización UA-POL 03

Exposición pública del proyecto de obras “Renovación del pavimento y servicios diversos de infrastructuras en Es Pujols (Formentera)”

Exposición pública de proyecto ejecutivo Rehabilitación y cambio de uso como equipamiento público cultural de la planta baja del Far de la Mola, Formentera

Anuncio exposición pública del proyecto de obras llamado “Reubicación de la Escuela de Vela de Formentera”

C12/2018 Proyecto de reforma de la avenida Joan Castelló i Guasch de San Fernando (fase 1)

2019/6301 MOD01/2019 Proyecto modificiado de reforma de la Avenida Joan Castelló Guasch en Sant Ferran Fase I actas de precios contradictorios

Proyecto básico y de ejecución de implantación de diversos usos deportivos al aire libre en Sant Francesc Xavier (10/10/2019)

C20_2019 Acceso a la nueva zona escolar de Sant Ferran de Formentera (25/11/2019)

C9_2020 Remodelación de la avenia Miramar y calle Punta Prima es Pujols (25/06/2020)

Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol

C10_2020 Parque infantil en Sant Ferran, TM Formentera

C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera

C12/2015 Proyecto de remodelación del tramo norte de la calle Fonoll Marí del núcleo de es Pujols en la isla de Formentera

C15/2011 Licitación "Mejora de pavimento e infraestructuras de la C/Tarragona"

C08/2017 Proyecto básico y de ejecución "Adecuación de local para actividad administrativa a C/ Mallorca, Sant Ferran

C21/2010 Memoria I.E.S. Marc Ferrer"

Anuncio exposicion proyecto rehabilitacion firme la Savina- Es Pujols

Correció del Projecte acondicionament ferm PM 820-2 entre La Savina i Es Pujols

Correció anunci exposició "Projecte Rehabilitació ferm PM 820-2 La Savina-Es Pujols"

C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2"

C21/2010 Anunci adjudicació "Ampliació IES Marc Ferrer de Formentera

C03/2011 Anunci adjudicació subministrament "D'un Tractor i una trituradora de Pedra"

C5/2011 Licitació del subministramnet "Compra de maquinària esportiva pel poliesportiu de Formentera"

C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local

C6-2011 Contrato del servicio "Explotación del centro de descontaminación de vehiculos"

C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús "

CFd2/2011 Anuncio licitación "Subministrament de clorur d'octadecyltrimethylammonium"

C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera".

C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera

Anuncio Exposición Pública Proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud para la construcción de pistas de tenis y padel anexas al campo de futbol de Formentera

C11-2011 Anuncio exposición proyecto "Construción de edificaciones anexas pistas de tenis y pàdel"

C11/2011 Anunci licitació "Construcció d'edificacions annexes a les pistes de tennis i pàdel"

C10/2011 Construcció de pistes de tennis i pàdel annexes al camp de futbol de Formentera

P1/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en l'àmbit nacional

P3/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en mitjans electrònics

P2/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en l'àmbit europeu

Anunci adjudicació del contracte del "Subministrament d'equipament per a educació vial"

C18/2010 Anunci exposició pública del projecte de l'obra "Completació d'infraestructura del carrer de Sant Antoni al nucli urbà de Sant Francesc"

C13/2010 Anunci exposició pública del projecte de "Clausura de s'abocador de residus no perillosos des cap de Barberia"

C12/2010 Anunci exposició pública del projecte de l'obra "Construcción de centro de descontaminación de vehículos fuera de uso"

C20/2010 Anunci licitació definitiva per a la "Redacció del projecte de regulació de fondejos i direcció del'obra"

C25/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de contracte de l'obra "Peatonalització i millora d'infraestructures dels carrers Passeig Llaud verd, Arxiduc Lluis Salvador, C. Eivissa i C. Isidor Macabich"

C11/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Instalación de placas solares térmicas en la piscina municipal de Formentera"

C13/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Clausura de l'abocador de residus no perillosos de l'abocador de es Cap de Barberia"

C24/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Dotació d'infraestructures al nucli urbà del Pilar de la Mola"

C14/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Redacció projecte bàsic i d'execució per a la millora d'infraestructures al nucli urbà de La Savina"

C10/2009 Anunci adjudicació definitiva "Explotació per tercers dels serveis de temporada en el litoral del terme municipal de Formentera, període 2009-2012"

C12/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcción de Centre de descontaminació de vehícles fora d'ús"

CFD2/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Pavimentació i soterrament de línies d'electricitat i telefonia del Camí de Can Vicent Costa"

C16/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Compra d'un local polivalent al nucli urbà del Pilar de la Mola"

C6/2010 Anunci adjudicació definitiva del servei "Redacció del projecte de peatonalització i instal·lacions al carrer Rocaplana i plaça Europa"

CFD1/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Pavimentació i Soterrament de linies Camí Ophiusa-Can Simonet"

C19/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Subministrament de tres vehícles per a la Policia Local"

C16/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de servei "Servei Públic de gestió dels accessos i zones d'estacionament a una part del Parc Natural de Ses Saliens, mitjançant procediment negociat sense publicitat"

P01/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte del servei per a "L'organització, planificació i execució de la I Volta a Formentera en Kayac"

C39/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del servei "Redacció projecte europeu Flipper"

C05/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Execució de reductors de velocitat a l'illa de Formentera"

C03/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte del subministrament d'una "embarcació pneumàtica semirrígida"

C20/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de "Subministrament d'un camió grua per a la retirada de vehicles"

P2/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Organització, planificació i execució de la I Volta a Formentera en BTT"

Anunci d'adjudicació definitiva "Rehabilitació del ferm de carreteres, 4 lots"

C12/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de la "Campanya de promoció en mitjans de ràdio i televisió nacionals"

C13/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de la "Campanya de publicitat per a la promoció de Formentera en mitjans de televisió de Catalunya"

C08/2009 Anunci de l'adjudicació definitiva del contracte de subministrament de "Quatre lots de maquinària nova/seminova per a la reparació de camins"

C10/2009 Anunci adjudicació definitiva, Lot 62 "Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del terme municipal de formentera, període 2009-2012"

Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de serveis "Implantació del projecte Formentera Modernitza d'adequació a la llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics"

Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de subministrament d'un camió amb grua i elevador

C09/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del "subministrament d'una màquina biotrituradora"

C2/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de serveis per a la "Creació del catàleg de patrimoni Cultural de l'illa de Formentera"

C5/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Substitució de canalitzacions d'aigua al carrer de Sant Joan de Sant Francesc"

C1/2010_Anunci d’adjudicació definitiva del contracte de servei Redacció del Projecte Flipper 2ª fase

C4/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Substitució de canalitzacions d'aigua al Camí de Dalt de Porto Salè"

C15/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Execució d'infraestructures elèctriques"

C18/2010 Anunci d'Adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Complementació d'infraestructures al carrer Sant Antoni de Sant Francesc"

C40/2009 Anunci adjudicacio definitiva del servei "Direcció d'obra de la construcció d'un aparcamant soterrat a la plaça Europa d'es Pujols

C7/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Rehabilitació del ferm del Camí Vell de la Mola"

C29/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Dotació d'infraestructures de canalitzacions al nucli urbà des Caló"

C30/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'aparcament soterrat a la Plaça Europa, Es Pujols"

C10/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte del subministrament "Adquisición de un punto limpio móvil"

C22/2009 Anunci Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'una pista d'atletisme al recinte del camp municipal de futbol"

P1/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte del servei "Promoció turística de l'illa de Formentera en l'àmbit estatal"

C26/2009 Anunci Adjudicacio Definitiva del contracte de l'obra "Reforma del centre artesà i cultural polivalent, Antoni Tur Gabrielet"

C41/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Subministrament i instal·lació de mobiliari d'arxiu"

C38/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l' obra "Construcció d'accés a l'hospital de Formentera des de la carretera PM-820"

C27/2009 Anunci d'Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Ampliació de l'escoleta infantil Sa Miranda en Sant Francesc, Formentera"

C6/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del Contracte de l'Obra "Substitució del tram de la xarxa de clavegueram a l'Avinguda Mediterrània, a la Savina (Formentera)"

C31/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Millora de paviment i infraestructures dels carrers Sant Jaume i Salou"

C11/2009 Anunci de l'adjudicació definitiva del contracte de “Subministrament, instal·lació i manteniment de catorze marquesines, així com la concessió de la seva explotació publicitària”

P03-2010 Anunci d'Adjudicació Definitiva del contracte del servei per "L'organització, planificació i execució de la III Setmana de Fotografia Submarina de Formentera"

P2/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Promoció de l'illa turística de Formentera en l'àmbit europeu"

C23/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'edificacions annexes al recinte del camp de futbol"

C21/2009 Anunci Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Adequació de l'edifici destinat a Parc de Bombers"

C28/2009 Anunci Adjudicació definitiva del contracte del servei "Redacció Projecte bàsic i d'execució de l'obra soterrament de contenidors, 2n fase"