Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307

Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307