• Català
  • Castellano
  • English

Treballadors

MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ DE L'OCUPACIÓ I PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM I DE COMPETITIVITAT DEL SECTOR INDUSTRIAL
RDL 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (BOE núm. 178 de 27 de juny de 2020).

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/index.php
La norma estén els efectes dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTOs) per força major adoptats arran de la COVID-19 fins al pròxim 30 de setembre, i introdueix mesures sobre l'exoneració de quotes, la protecció per desocupació o el cessament d'activitat de treballadors autònoms.


Resolució de 30 d'abril de 2020

Procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social regulat en el Reial decret llei 11/2020 (COVID-19).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf


Resolució d'1 de maig de al 2020 (SEPE)

Procediment per a la tramitació de sol·licituds de el subsidi excepcional per desocupació que regula l'article 33 de Reial decret llei 11/2020 (COVID-19).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf

 

 BOE 112- 22/04/2020

Mesures per a facilitar l'ajust de l'economia i protegir l'ocupació (arts. 13-21 i addicionals)

Mesura extraordinària per a flexibilitzar de manera temporal l'ús del Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives amb la finalitat de pal·liar els efectes del COVID-19 / Mesura extraordinària per a prorrogar el termini previst en l'article 1.2.b) de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals i Participades / Pròrroga de la vigència del que s'estableix en els articles 5 i 6 de de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març i modificació del seu article 6 / Mesures respecte de l'activitat o trànsits mínims establerts en els títols concessionals / Mesures respecte de la taxa d'ocupació.

Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació. (BOE Núm. 112, 22 d'abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

Mesures de protecció dels ciutadans (arts. 22-26 i addicionals): Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral en el període de prova produïda durant la vigència de l'estat d'alarma / Normes sobre disponibilitat excepcional dels plans de pensions en situacions derivades de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 / Pròrroga de diversos termes i terminis de presentació d'informació per les persones i entitats subjectes a la supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació. (BOE Núm. 112, 22 d'abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf


ERTO (ERTE)

Per treballadors per compte aliè, sempre i quan concorrin les causes de força major o productives
https://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/expedient_de_regulacia_temporal_docupacia_erto_/


Permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf


Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

  • Empleades de la llar i treballadors temporals: es crea una prestació per desocupació extraordinària per a les treballadores de la llar equivalent al 70% de la seva base de cotització.
  • Treballadors temporals: s'aprova una ajuda d'uns 440 euros, encara que no tinguin la cotització necessària, el 80% del IPREM.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf