• Català
  • Castellano
  • English

Autònoms

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d'errades materials observats en l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19.
BOIB núm. 128 de 18 de juliol de 2020.

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11225/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

 

 

Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020 per la qual s' aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts per reiniciar o continuar l' activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19.
BOIB núm. 122 de 11 de juliol de 2020.

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11220/seccio-i-disposicions-generals/471

 

MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ DE L'OCUPACIÓ I PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM I DE COMPETITIVITAT DEL SECTOR INDUSTRIAL
RDL 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (BOE núm. 178 de 27 de juny de 2020).

 https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/index.php
La norma estén els efectes dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTOs) per força major adoptats arran de la COVID-19 fins al pròxim 30 de setembre, i introdueix mesures sobre l'exoneració de quotes, la protecció per desocupació o el cessament d'activitat de treballadors autònoms.

 

Pròrroga durant la FASE 3, del decret de Presidència de 8 de maig de 2020 (BOIB 80, de 12 de maig), de restricció dels horaris d´obertura dels establiments compresos a l'article 19 de l'ordenança reguladora d'horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives (BOIB núm. 17, de 26 gener de 2018)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11201/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics

BOIB

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11199/634777/resolucio-del-conseller-de-transicio-energetica-i-
TRÀMIT
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/4217284


Pròrroga durant la FASE 2, del decret de Presidència de 8 de maig de 2020 (BOIB 80, de 12 de maig),
de restricció dels horaris d´obertura dels establiments compresos a l´article 19 de l´ordenança reguladora d'horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives (BOIB núm 17, de 26 gener de 2018).
Decret de Presidència


Restricció dels horaris d'apertura dels establiments
compresos a l'article 19 de l'ordenança reguladora d'horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives (BOIB nº 17, de 26 gener de 2018).
Decret de Presidència

 

Ampliació controlada de l'autorització d'Ocupació de Via Pública per a terrasses i d'altres instal·lacions durant l'estat d'alarma, a l'illa de Formentera
Decret de Presidència


BOE 112- 22/04/2020

Mesures per a reduir els costos de pimes i autònoms (arts. 1-5 i addicionals): Arrendaments per a ús diferent del d'habitatge amb grans forquilles / Altres arrendaments per a ús diferent del d'habitatge.

Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació. (BOE Núm. 112, 22 d'abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf


Els autònoms poden fer ERTO
si tenen al seu càrrec treballadors per compte aliè, sempre i quan concorrin les causes de força major o productives

https://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/expedient_de_regulacia_temporal_docupacia_erto_0/#


Línia d'avals de fins a 100.000 milions per a facilitar a empreses, Pimes i Autònoms l'accés a la liquiditat que tant necessiten

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf


Prestació extraordinària per cessament d'activitat (treballadors per compte propi o autònoms)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf


Primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 (Característiques)

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4070-consolidado.pdf


Segon tram de la línia d'avals ICO per a pimes i autònoms

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4414-consolidado.pdf


Línia liquiditat extraordinària ISBA: Ajuts a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, derivats Reial decret llei 463/2020

https://www.isbasgr.es/es/productos-covid19
https://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/linies_isba_liquiditat/?mcont=119145


Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

  • Ampliació de la moratòria als autònoms
  • Moratòria en el pagament de cotització a la Seguretat Social.
  • Ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social: fins al 30 de juny.
  • Moratòria pel pagament de les quotes en els dies treballats: el mes de març, sense interessos.
  • Aplaçament de deutes amb Hisenda per a Pimes i Autònoms.
  • Flexibilització en matèria de subministraments per a Pimes i autònoms.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf


Moratòria per a la presentació dels impostos d'autònoms i pimes

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf


Extensió de la moratòria del deute hipotecari al col·lectiu dels autònoms, empresaris i professionals (Reial decret llei 11/2020)


https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/dof/spa/pdf