• Català
  • Castellano
  • English
Història del Consell

El Consell de Formentera, la nova institució

Edifici del Consell Insular de Formentera a la plaça de la Constitució

La trajectòria històrica de les institucions de govern de Formentera és més aviat curta. Tot i això, hem de retrocedir al primer quart del segle XIX per trobar el naixement de l'Ajuntament de Formentera, creat l'agost de 1822 per part de la Diputació Provincial com un més dels ajuntaments rurals de les Pitiüses.

El 1837 es va definir una divisió municipal de les Pitiüses en sis municipis, un dels quals corresponia a tota l'illa de Formentera. Però la precarietat del sistema productiu del segle XIX comportava un important grau de pobresa, agreujat per freqüents sequeres que minvaven encara més les collites. La misèria, sumada a la dispersió de la població arreu del territori, desembocà en la impossibilitat de mantenir una mínima activitat administrativa, de manera que el govern de l'Estat optà per suprimir l'ajuntament formenterer, a instàncies de la Diputació Provincial, el novembre de 1869. D'aquesta manera, l'illa quedà novament sota l'administració municipal d'Eivissa. No va ser fins al mes d'abril de 1888 que es tornà a restituir l'Ajuntament de Formentera.

El naixement del Consell Insular de Formentera pròpiament dit és ben recent, ja que té lloc dins la primera dècada del segle XXI. La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, contemplava la creació d'un consell insular propi per a l'illa. La seua aplicació, per tant, va quedar materialitzada el 10 de juliol de 2007, amb la presa de possessió de la primera corporació sorgida de les eleccions celebrades el juny d'aquell mateix any i la plena assumpció de competències per part de la institució a dia primer de gener de 2008. Des de llavors, el Consell Insular de Formentera ha crescut i l'any 2017 ja va celebrar el seu desè aniversari. L'objectiu principal de la institució és oferir cada dia un servei millor als residents de l'illa i turistes que ens visiten.
 
El Consell Insular de Formentera, integrat pels regidors de l'Ajuntament de Formentera, actua com un ens amb personalitat jurídica única, pròpia i plena, i assumeix íntegrament les competències i les potestats administratives que corresponen l Ajuntament de Formentera. D'aquesta manera, els òrgans de l'Ajuntament de Formentera queden integrats en l'estructura administrativa del Consell Insular de Formentera, que actua també, i simultàniament, com a institució de govern, administració i representació del municipi de Formentera.

Documentació d'interès:
- ROC Consell Insular de Formentera (BOIB)
- Símbols del Consell Insular de Formentera (BOIB)

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE