• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Premsa Hemeroteca Urbanisme i Ordenació del Territori El Consell de Formentera estudiarà sol·licitar els préstecs FOMIT per a executar un Pla d’Excel·lència al nucli urbà des Pujols

El Consell de Formentera estudiarà sol·licitar els préstecs FOMIT per a executar un Pla d’Excel·lència al nucli urbà des Pujols

aplaexcelencia_web2El president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer i el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, s’han reunit aquest matí amb el secretari d’Estat de Turisme, Joan Mesquida, per tal d’avaluar la viabilitat d’obtenir finançament per a executar un Pla d’Excel·lència Turística al nucli urbà des Pujols.

Després d’analitzar diverses alternatives amb el secretari d’Estat de Turisme, els representats del Consell Insular de Formentera s’han compromès a estudiar la possibilitat d’acollir-se a la línia d’ajudes del Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT), per mitjà de la conselleria de Turisme i Esports del Govern Balear, com a entitat competent en la gestió d’aquests tràmits.

Aquesta iniciativa de modernització de destins turístics té per finalitat donar suport econòmic als plans de renovació, modernització i reconversió integral de les esmentades destinacions, desenvolupades per les administracions locals i per les empreses turístiques privades a través dels recursos pressupostaris que provenen de la dotació del FOMIT en els Pressuposts Generals de l’Estat.

Seran finançables aquells projectes de reforma o rehabilitació dels equipaments turístics municipals, així com la construcció, l’ampliació, la renovació o la remodelació d’infraestructures públiques municipals, la instal·lació, substitució o reparació d’equipaments turístics, l’establiment, ampliació o millora de serveis públics municipals o les inversions dirigides a recuperar la qualitat ambiental i paisatgística de les destinacions i a reduir la densitat urbanística de les zones turístiques.

El Consell Insular de Formentera ha redactat una memòria que inclou el Pla de reconversió o modernització integral del nucli des Pujols, requisit per sol·licitar aquest préstec, que podrà assolir un import de fins a 25 milions. La dotació per a aquesta línia de préstecs ascendeix a 295 milions d’euros per a tot l’Estat espanyol, dels quals 100 milions es destinaran a consorcis o entitats constituïdes per executar projectes que es desenvolupin en el marc d’un Pla de Reconversió o Modernització d’un Destí Turístic Madur, i els 195 milions d’euros restants es destinaran a préstecs a entitats locals.

Les sol·licituds de finançament amb càrrec al FOMIT seran avaluades conforme als criteris com la contribució a millorar la sostenibilitat del destí (12%), a la millora de la gestió ambiental a través de l’ús de tecnologies ambientals (12%), a la rehabilitació urbanística del municipi (12%), a la millora de la qualitat dels equipaments i serveis turístics (12%) o a la diversificació de l’oferta i desestacionalització de la demanda turística (12%), entre altres aspectes.

El creixement desestructurat del nucli urbà des Pujols al llarg dels anys ha provocat quantitat de problemes d’aparcament en el vial interior i en conseqüència greus problemes de trànsit i la inexistència d’espais que generin la circulació de vianants. L’opció dels préstecs FORIT es converteix en un instrument de col·laboració entre les administracions i el sector privat per tal d’assegurar la sostenibilitat i competitivitat del sector. El Consell de Formentera disposa fins el 20 de desembre per a presentar la documentació requerida per tal d’executar tot un llistat d’actuacions valorades en 13.630.000 euros.

ACTUACIÓ 1
Recuperació d’espais interiors d’illa i reconversió en recorreguts de vianants públics. Millora dels serveis de subministrament i millora del mobiliari urbà.
Actuacions: Demolició de murs intermedis i paviments existents. Soterrament de línies existents. Formació de xarxes de subministrament. Pavimentació en un sol nivell suprimint barreres arquitectòniques. Col·locació de mobiliari urbà.

ACTUACIÓ 2
Semihabilitació per a vianants dels carrers de s’Espalmador i Miramar per tal de recuperar la totalitat de la secció del carrer i permetre la compatibilitat de l’ús de vianants amb una via de servei per a locals i residencials.
Actuacions: Demolició de voreres i calçada existents. Soterrament de línies existents. Formació de xarxes de subministrament. Pavimentació en un sol nivell suprimint barreres arquitectòniques. Creació de vial de servei mitjançant pilons. Col·locació de mobiliari urbà.

ACTUACIÓ 3
Construcció d’equipaments sense volum construït amb previsió d’aparcaments soterrats
Actuacions: Construcció de soterranis per a aparcaments i serveis. Construcció d’equipaments en superfície.

ACTUACIÓ 4
Construcció d’equipaments amb previsió d’aparcaments soterrats.
Actuacions: Construcció de soterranis per a aparcaments i serveis. Construcció d’equipaments.

ACTUACIÓ 5
Neteja del sotabosc de massa boscosa. Creació de recorreguts de vianants públics. Creació de sistema d’il·luminació de baix impacte i col·locació senyalització i mobiliari.
Actuacions: Neteja de sotabosc. Col·locació de recorreguts de vianants mitjançant passarel·les de fusta sobre el terreny. Col·locació de sistema d’il·luminació de baixa intensitat evitant la contaminació lumínica. Col·locació de senyalització i mobiliari.

 

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat