• Català
  • Castellano
  • English
Formentera acollidora

Formentera acollidora

FORMENTERA ACOLLIDORA
A Formentera hi ha infants i adolescents que viuen en una situació difícil: la seua família no en pot tenir cura i, aleshores, l’Administració ha d'intervenir-hi. Pero és convenient que, mentre la família d’origen d’aquests infants intenta refer-se, hi hagi una altra família que pugui oferir-los un bon entorn per créixer i desenvolupar-se.
D’aquest tipus de família, se’n diu família d’acollida o família acollidora.

QUÈ ÉS L'ACOLLIMENT FAMILIAR?
L’acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que té com a objectiu proporcionar un entorn familiar i tot el que això implica (afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars, etc.) a un infant que ho necessita durant un temps determinat.

Suposa la integració de la nena o el nen com un membre més a la vida de la família que l'acull, que es compromet a tenir-ne cura i educar-lo, i li proporciona un ambient adequat a les seues necessitats personals.

ELEMENTS BÀSICS QUE CARACTERITZEN L’ACOLLIMENT FAMILIAR
• La temporalitat: l’acollida és una situació temporal de durada variable segons cada cas.
• El contacte entre l’infant i la família d’origen: sempre que sigui possible, la família d’origen manté una relació amb l’infant acollit a través de visites i sortides, quan cal supervisades per professionals. Mentrestant, la família d’origen ha de treballar, amb el suport que ofereixen els professionals corresponents, per tal de poder tornar a ocupar-se del seu fill.

QUI POT ACOLLIR?
Qualsevol família o persona disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant. I que, a més, sigui capaç d’ajudar-lo a comprendre i respectar la seua pròpia història personal i familiar, a construir la seua identitat i a conèixer i compartir la seua pròpia cultura.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA
- Oferir a les nenes i els nens l'oportunitat de viure en una família.
- Que les famílies formentereres obrin les portes de casa seua a nenes i nens que, per diverses circumstàncies, no poden viure amb la seua família.
- Promoure l'acolliment familiar, que motivi tant les famílies per al seu oferiment com les institucions per tal de facilitar-lo i donar-li suport.
- Evitar la institucionalització de menors.

A QUI VA DIRIGIT?
- A totes les nenes i els nens que no puguin viure amb la seua família i estiguin en centres d'acolliment  de les Illes Balears i/o pendents d’entrada.
- A les famílies que desitgin iniciar un projecte d'acolliment i siguin seleccionades després de la seva formació i estudi sociofamiliar.

ALGUNES QÜESTIONS QUE CAL CONÈIXER ABANS D’INICIAR UN PROJECTE D’ACOLLIMENT
- Acollir no vol dir adoptar. L'adopció plena està equiparada a la filiació biològica, extingeix els vincles jurídics entre l'adoptat i la seva família d'origen i és irrevocable.
- La nena o nen acollit s'integra plenament a la vida de la família acollidora i pot mantenir la seua família d'origen mitjançant visites.
- El procés d'acolliment i en particular les famílies compten amb el suport i seguiment de professionals especialitzats.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES FAMÍLIES ACOLLIDORES
- Rebre informació sobre la nena i el nen acollit, i guardar respecte i confidencialitat sobre la seua història personal.
- Ser escoltats, com a acollidors, pel servei de protecció abans de prendre qualsevol decisió que afecti de manera important el menor en el desenvolupament de l'acollida.
- Cobrir les necessitats del nen acollit, tot oferint-li una educació adequada, àmplia i favorable per al seu creixement com a persona.
- Acceptar i afavorir les relacions que pogués tenir el nen amb la seua família d'origen, si fos adequat, als espais de trobada que disposarà l'àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera.
- Acceptar i col·laborar en el seguiment de l'acolliment realitzat pel personal tècnic de l'àrea de Benestar Social del Consell.
- La família, pel fet de ser acollidora, podrà gaudir de compensacions de naturalesa diversa.

 

Si voleu descarregar el fulletó informatiu feu click, aquí

cons_aferssocials_1

infodrogues_1

atencio_dependencia_1

apneef 2018

aecc_1