• Català
  • Castellano
  • English
Comissió Específica d'Arqueologia (CEA)

Comissió Específica d'Arqueologia (CEA)

La importància del patrimoni arqueològic dins el conjunt global del patrimoni cultural queda palesa amb el tractament que rep dins la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (mitjançant el seu títol V), i el desenvolupament posterior a través del Decret 14/2011, de 25 de febrer, mitjançant el qual s’aprovà el Reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears.

La Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera (CEA), creada a l’empara del que preveu l’article 173 del Reglament orgànic de funcionament del Consell, és un òrgan de caràcter consultiu en matèria d’arqueologia que té atribuïdes les següents funcions:

a. Emetre dictàmens respecte de les propostes normatives i reglamentàries del Consell Insular de Formentera, pel que fa al patrimoni arqueològic.

b. Emetre informes relatius a consultes en matèria de patrimoni arqueològic que sol·licitin el president, la Comissió de Govern o el Ple, en termes de la seua competència.

c. Informar els projectes d’intervencions arqueològiques, amb remissió prèvia a la Comissió Tècnica Assessora.

d. Donar el vistiplau als informes i memòries derivats de les intervencions arqueològiques realitzades a Formentera.

e. Elaborar les propostes en matèria arqueològica per incloure en els plans insulars de gestió del patrimoni que s’han d’aprovar bianualment, d’acord amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

f. Informar i proposar resolució en qualsevol altre assumpte relacionat amb el patrimoni arqueològic de Formentera que no s’hagi mencionat específicament en els punts anteriors.

El nomenament de les persones que en formen part actualment el trobareu en el BOIB núm. 2023/149, de 2 de novembre, clicau aquí

El Reglament de funcionament de la Comissió Específica d’Arqueologia es va publicar al BOIB núm. 49/2013, d’11 d’abril, i al BOIB núm. 125/2023, de 9 de setembre, feu clicau aqui

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera