• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Perfil del Contratante Histórico de licitaciones C14 / 2014 Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de un sistema integrado de control y gestión centralizado con parquímetros para la zona de aparcamiento regulado de la Savina, Formentera

C14 / 2014 Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de un sistema integrado de control y gestión centralizado con parquímetros para la zona de aparcamiento regulado de la Savina, Formentera

C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera

Anunci licitació
Anunci BOIB
Plec de condicions tècniques
Plec de clàusules administratives

Nota urgent
Ampliació plaç presentació d'ofertes

Nomenament mesa de contractació

Comunicació de reunió mesa de contractació


Anuncio cambio de reunión mesa de contratación del dia 24/11/2014