• Català
  • Castellano
  • English
Intervenció

Departament d'Intervenció

Funcions bàsiques: Control i fiscalització

(a) S'exerciran en les Entitats locals amb l'extensió i els efectes que es determinen en els articles següents de control intern respecte a la gestió econòmica d'aquestes, dels Organismes Autònoms i de les Societats Mercantils dependents d'elles en la seua triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.

(b) La funció interventora tendrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les Entitats locals i dels seus Organismes Autònoms que donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que es derivin d'aquells i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics administrats amb la finalitat que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.

L'exercici de l'esmentada funció comprendrà:
La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons de valors.
La intervenció formal de l'ordenació del pagament.
La intervenció material del pagament.
La intervenció i comprovació material de les inversions i de l'aplicació de les subvencions.

(c) En l'exercici de la funció interventora l'òrgan interventor haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de l'adopció de l'acord o resolució si es manifestàs en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats.

(d) El control financer tendrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte economic i financer dels Serveis de les Entitats locals, dels seus Organismes Autònoms i de les Societats Mercantils depenents d'elles.

(e) Aquest control tendrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.

(f) El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del Sector Públic.

(g) Com a resultat del control efectuat s'haurà d'emetre informe escrit en el qual es faci constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen.

(h) El control d'eficàcia tendrà per objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis o inversions.

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio