• Català
  • Castellano
  • English
Fishing

Pesca

Els Serveis d'Inspecció i Vigilància del Consell de Formentera, la Reserva Marina, la Guàrdia Civil i altres administracions realitzen un control de la pràctica pesquera a l’illa. L’Àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça de Formentera compta amb un servei d'assessorament per a tots els temes relacionats amb la pesca a l'illa i les tramitacions que es duen a terme per tal de regular aquesta pràctica a Formentera.

Els amants del medi marí poden obtenir diverses llicències de pesca, que compten amb restriccions quant al nombre de captures, depenent del tipus de llicència.
 
Tipus de llicències

A partir de l'1 de gener de 2022 el cost de les llicències de pesca són els següents:
S’estableixen quatre tipus de llicències de pesca marítima:
Recreativa individual
Recreativa per a l’embarcació
Submarina
Esportiva

Llicència de pesca marítima recreativa individual

1. La llicència de pesca marítima recreativa individual és el document administratiu nominal, individual i intransferible, que autoritza la pràctica de la pesca recreativa des de terra.

2. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, del passaport o del document governatiu del país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
El resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa. IMPORT 26,21 €
Els menors de 14 anys no necessiten llicència per practicar la pesca marítima recreativa des de terra, sens perjudici de complir la resta d’obligacions.
3. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que Penguin atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa de tres anys.

Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcació

1. La llicència de pesca marítima recreativa per a embarcació és el document administratiu que empara l’exercici de la pesca marítima recreativa que es fa des d’embarcacions de bandera espanyola de les llistes 6a i 7a o de bandera dels països de la Unió Europea, dins les aigües interiors de les Illes Balears.
2. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
Una fotocòpia del rol o la llicència de navegació actualitzat, en què han de constar les dades de l’embarcació i de l’armador o propietari. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
Una fotocòpia del DNI o CIF de l’armador o, en el cas de persones estrangeres, del NIE, passaport o del document governatiu del país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició.
El resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
3. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa de tres anys
IMPORTS: Embarcacions menys 6 m: 47,21 € / Embarcacions més 6m: 77,80 €

Llicència per a la pesca submarina

1. La llicència de pesca marítima submarina és el document administratiu nominal, individual i intransferible que autoritza la pràctica d’aquesta modalitat de pesca.
2. L’edat mínima per obtenir la llicència per a aquesta activitat és de 16 anys. En tot cas, els menors de 18 anys hauran de disposar del consentiment del pare o mare o tutor legal.
3. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, el passaport o del document governatiu del país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
Una fotocòpia de la llicència federativa de pesca submarina en vigor o una fotocòpia del certificat mèdic i assegurança adients per a la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor.
El resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
IMPORT: 28,92 €
4. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa d’un any.

Llicència de pesca marítima esportiva

1. La llicència de pesca marítima esportiva és el document administratiu nominal, individual i intransferible que autoritza la pràctica de la pesca marítima esportiva per participar en competicions oficials i entrenaments, tant des d’embarcació com des del litoral.
2. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, del passaport o del document governatiu del país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
Una fotocòpia de la llicència federativa de pesca en vigor.
3. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa d’un any natural

Llicència de pesca marítima esportiva

1. La llicència de pesca marítima esportiva és el document administratiu nominal, individual i intransferible que autoritza la pràctica de la pesca marítima esportiva per participar en competicions oficials i entrenaments, tant des d’embarcació com des del litoral.
2. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, del passaport o del document governatiu del país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
Una fotocòpia de la llicència federativa de pesca en vigor.
3. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa d’un any natural.

Ormeigs per a la pesca recreativa

1. Els ormeigs autoritzats per a la pesca recreativa des d’embarcació són: el curricà; la fluixa; la potera; la canya, amb rodet o sense; el volantí, amb un màxim de sis hams; la fitora; el salabre; el jigging; l’spinning, i els estris imprescindibles per pujar les peces a bord.
La llicència dóna dret a utilitzar un màxim de dues canyes o línies (amb un total màxim de sis hams) i dues poteres per persona. No obstant això, per a la fluixa i el curricà d’altura s’ha d’atendre el que disposi la normativa d’aigües exteriors.
2. Els ormeigs autoritzats per a la pesca recreativa des de terra són la canya, amb rodet o sense; l’spinning; el volantí, amb un màxim de sis hams; la fitora, i el salabre. A més, com a ormeigs tradicionals que requereixen una autorització específica, també es poden autoritzar el rall,
la llenceta, el morenell i la moixonera.
La llicència dóna dret a utilitzar un màxim de dues canyes o línies (amb hams) i una esca artificial per canya ( un total màxim de sisspinning).
3. L’únic ormeig autoritzat per a la pesca marítima recreativa submarina és l’arpó manual o impulsat per mitjans mecànics, que pot tenir una punta o més. IMPORT 26,96€, duplicat 10,78 €

Equips per a la pesca marítima recreativa submarina

1. Per practicar la pesca marítima recreativa submarina és obligatori utilitzar una boia de senyalització, que ha de ser d’un color visible a la mar (taronja, groc o vermell) i de la qual cada bussejador no es podrà allunyar més de 25 metres.
2. Els practicants de la pesca submarina, a més dels equips obligatoris, poden utilitzar un ganivet i una llanterna.

Talles mínimes

Les talles mínimes generals a les aigües interiors de les Illes Balears per a la pesca recreativa són les que s’indiquen en l’ annex 3 del Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.
En qualsevol cas, s’han de respectar les talles mínimes que fixin la normativa estatal i la normativa europea, tret que la normativa autonòmica sigui més restrictiva.

Quotes màximes de captura

1. Les quotes màximes de captura per a la pesca d’espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciades que s’indiquen en l’annex II del Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors, són les mateixes que estableixi l’Administració de l’Estat per a aigües exteriors. Per a la captura d’aquestes espècies es requereix una autorització expressa de la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per a l’embarcació i a més la presentació d’una declaració de desembarcament.
2. La quota diària màxima de captura per llicència individual d’espècies distintes de les que s’esmenten en el punt 1 és de 5 kg més el pes d’una de les peces capturades.
3. La quota diària màxima de captura per llicència per a embarcació per a espècies distintes de les que s’esmenten en el punt 1 no pot superar la xifra de 5 kg més el pes d’una de les peces capturades per passatger fins a un màxim de 25 kg més el pes d’una de les peces capturades, amb independència del nombre de passatgers a bord. No obstant això, per als raors (Xyrichthys novacula) s’estableix una quota màxima de captura de 50 peces per persona present a bord, fins a un màxim de 300 raors per embarcació.
4. Aquestes quotes no es poden sumar en cap cas a les quotes que estableixi l’Administració de l’Estat per a aigües exteriors.
5. Les quotes màximes de captura per llicència, en nombre de peces, de les espècies que tenguin més interès comercial o biològic són les que fixi i actualitzi la directora general de Medi Rural i Marí mitjançant una resolució, mentre els consells insulars no les fixin per als àmbits territorials respectius.
6. La captura total per llicència i dia, comptabilitzant totes les espècies capturades, no pot excedir en cap cas la xifra de 5 kg més el pes d’una de les peces capturades que estableix el punt 2, ni de 25 kg més el pes d’una de les peces capturades que estableix el punt 3 del Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.
7. Les quotes fixades als apartats anteriors es podran superar en les competicions esportives oficials que es duguin a terme a les aigües interiors de les Illes Balears, prèvia autorització de la directora general de Medi Rural i Marí o, si escau, del consell insular quan es duguin a terme en els àmbits territorials respectius.

Marcatge de les peces

Amb la finalitat de dificultar la venda fraudulenta de peix, s’han de marcar tots els exemplars de les espècies que figuren en l’annex 4 del Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears, capturats en l’exercici de la pesca recreativa. La marca consisteix en un tall al lòbul inferior de l’aleta caudal de la manera que s’indica en la figura 1 de l’annex 5 del Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears, que s’ha de fer abans de desembarcar en el cas de pesca des d’embarcació, o de seguida que s’hagi capturat el peix, en el cas de pesca des de terra o pesca submarina.

Aquest marcatge no ha d’impedir mesurar la talla total de la peça.

Prohibicions

En l’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Decret, i a més del que preveu l’article 72 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, en l’exercici de la pesca marítima recreativa i esportiva queda expressament prohibit:
Obstaculitzar o interferir de qualsevol manera en les feines de pesca marítima professional. S’ha de respectar una distància mínima de 250 m des de qualsevol art o ormeig professional degudament senyalitzat, d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre, pel qual s’estableix un règim comunitari de control per garantir el compliment de les normes de la política pesquera comuna.
Usar o tenir, en aigües interiors, qualsevol enginy complementari de pesca o auxiliar d’aquest que no sigui estrictament manual. No
obstant això, s’autoritza la tinença a bord d’un màxim de dos rodets elèctrics amb una potència màxima conjunta de 300 W.
Usar qualsevol aparell que empri mescles detonants o explosives com a força propulsora per al llançament d’arpons.
Remolcar pescadors submarins per una embarcació.
Usar o tenir torpedes hidrolliscadors o vehicles similars, conjuntament amb fusells o aparells de pesca submarina.
Pescar en els canals d’accés a ports, a l’interior de les instal·lacions portuàries o a menys de 100 metres de llocs freqüentats per banyistes. No obstant això, es permetran les competicions de pesca esportiva a l’interior d’instal·lacions portuàries prèvia
autorització del gestor d’aquestes.
Pescar a la platja entre les 7 i les 22 hores, entre l’1 de maig i el 30 de setembre.
Practicar la pesca submarina entre la posta i la sortida del sol.
Practicar la pesca submarina sense llicència federativa o sense l’assegurança en vigor.
Portar a bord, les embarcacions de pesca recreativa, captures superiors als límits màxims diaris que estableix l’article 11. Resta expressament prohibit qualsevol transbord de les captures.

Infraccions i sancions

El règim sancionador del que es disposa en aquest Decret és el que s’estableix en els capítols I, II, III i IV del títol XII de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears i les disposicions que hi concorden.


Règim transitori

1. Les llicències de pesca marítima recreativa col·lectiva que siguin vigents a l’entrada en vigor d’aquest Decret mantenen la vigència fins al 31 de desembre de 2014.
2. Les llicències de pesca recreativa individual vigents amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret habiliten per a la pesca des d’embarcació en aigües interiors fins que caduquin.

Vedes: raor i verderol

Hi ha establert un període de veda específic per a la pesca del raor (Xyrichthys novacula) des de l'1 d'abril fins al 31 d'agost.
Així mateix, ha establert un període de veda específic per a la pesca del verderol o juvenil de classe d'edat 0 de la cirviola (Seriola dumerili) des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre a les aigües d'Eivissa i Formentera. Es consideren de classe 0 tots els exemplars que no arriben a la talla de 30 cm, mesurats d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (CE) 894/1997, del Consell.
No obstant el paràgraf anterior, la Direcció General de Pesca pot concedir autoritzacions especials per a la captura d'exemplars juvenils vius de cirviola, destinats a l'engreix en aqüicultura.
Si en els períodes de veda establerts es produeixen captures accidentals d'exemplars de les espècies característiques que s'han definit més amunt, no es poden dur a bord, transbordar, desembarcar, transportar, emmagatzemar, vendre, exposar o comercialitzar, i és obligatori retornar-los al mar immediatament.
L'incompliment del que preveu el paràgraf previ s'ha de sancionar d'acord amb el que disposa la Llei 14/1998, d'1 de juny, per la qual s'estableix el règim de control per a la protecció dels recursos pesquers, i en altres disposicions concordants .


Llistat de normatives
- Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 19 d'abril de 2005, per la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca d'11 d'abril de 2000, per la qual es declaren períodes de veda per a la pesca del raor (Xyrichthys novacula) i del verderol o juvenil de classe 0 de la cirviola (Seriola dumerili) a les aigües interiors de les Illes Balears.
- Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca, d'11 d'abril de 2000, per la qual es declaren períodes de veda per a la pesca del raor (Xrichthys novacula) i del verderol o juvenil de classe 0 de la sirviola (Seriola dumerili), en les aigües interiors de les Illes Balears.
- ORDEN APA/831/2005, de 30 de marzo, por la que se establece una veda temporal para la pesca del «Raor» y del «Verderol» en las aguas exteriores de las Illes Balears.
- Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 8 de setembre de 2008 per la qual es declara un període de veda mínim per a la pesca del raor (Xyrichtys novacula) a les aigües interiors de les Illes Balears.

Pescar a la Reserva marina des Freus d’Eivissa i Formentera
A la Reserva Marina des Freus es pot pescar amb normalitat a excepció de les zones de protecció especial i de veda per les modalitats de pesca citades anteriorment. En aquest respecte, s’ha establert una veda per a la pesca amb curricà de superfície i curricà de fons, des del 30 d'octubre fins el 31 de març. Així mateix, també hi ha una regulació pel que fa a la pesca amb ormeigs, que estableix la pesca de canya amb un màxim de 6 hams per pescador, el requisit de comptar amb una autorització especial per a la pesca amb rall i l'obligació de pesca diürna amb aparells com la fitora.
Recordam que les reserves marines són figures de protecció pesquera mitjançant les quals es regula l’ús i la explotació del medi marí. Un dels objectius és incrementar la regeneració natural i conservar els ecosistemes més representatius.
 
Pescar a la Reserva marina de la Punta de sa Creu

Què he de fer?

1r. Disposar de la llicència de pesca recreativa per a embarcació.
2n. Obtenir l'autorització de pesca des d'embarcació dins la Reserva Marina.
3r. Declarar les captures.

Particularitats:

1r. Hi està prohibida tota classe de pesca marítima i de marisqueig entre la línia de costa i els 10 metres de profunditat.
2n. En la pesca recreativa des d'embarcació, els únics ormeigs permesos són la canya/el volantí (Máx.1 línia per pescador), la potera (màx. 1 línia amb dues poteres per pescador) i la fluixa (màx.2 línies per embarcació).
3r. La pesca recreativa i el marisqueig recreatiu tan sols es poden practicar des d'embarcació, entre l'1 de juliol i el 31 de març.
4t. En cap cas es podran utilitzar peixos cefalòpodes vius com a esca.

Per a més informació, es pot consultar:

- Llibret de pesca recreativa de la Direcció General de Pesca i Medi Marí. (http://recmar.caib.es)
- Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s'estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu (BOIB núm. 144 de 17/11/2018).
- Tríptic RM punta de sa Creu
- Cartografia (coordenades geogràfiques RM punta de sa Creu)
- Sol·licitud Llicència embarcació RM punta de sa Creu
- Sol·licitud Diari de pesca recreativa RM punta de sa Creu

 
Normativa

- Llibre informatiu sobre la Normativa de Pesca Recreativa

- Cartografia de la Reserva des freus
- Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears
- Llei 6/2013 de pesca marítima de les Illes Baleares
- Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears (BOIB núm.104 de 2 d'agost de 2014)
- Reial Decret 347/2011, d'1 de març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors (BOE núm.81, de 5 d'abril de 2011)

Mes informació a l'à d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça.
tel. 971 32 10 87 (ext. 3410) · pesca@conselldeformentera.cat
 
 

ministerio_agricultura_1

Wifi  Formentera

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1