• Català
  • Castellano
  • English
Registry of Entities

Registre d'Entitats

El Registre d'Entitats Ciutadanes té per objectiu conèixer les entitats existents a l’illa, així com els seus fins i representativitat, per possibilitar una correcta política d’illa de foment de l'associacionisme.

Poden obtenir la inscripció en el Registre d’Entitats Ciutadanes totes aquelles associacions o entitats sense ànim de lucre i l'objecte de les quals sigui la defensa, foment i millora dels interessos generals o sectorials dels veïns/veïnes de l’illa i en particular les associacions de veïns, les associacions de mares i pares d'alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, ecologistes, juvenils, comunitats de veïns, associacions de caràcter social, totes elles d'àmbit insular o amb delegació a l’illa de Formentera.

Les inscripcions es realitzen a petició de les persones interessats, que hauran d'acreditar els requisits següents:
a) Tenir domicili social o delegació a l'Illa de Formentera.
b) Tenir com a objecte fins de defensa, millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania de Formentera.

Les Entitats inscrites en el Registre d'Entitats del Consell Insular de Formentera tenen els drets següents:
a) Rebre ajudes econòmiques si acrediten complir els requisits establerts.
b) Fer servir dependències del Consell d'ús públic i en funció de les disponibilitats.
c) Ser informats dels acords del Consell sobre assumptes o iniciatives que puguin ser del seu interès.
d) Rebre notificació de les convocatòries i acords que afectin les respectives activitats.
e) Sol·licitar en qualsevol moment informació.
f) Consultar els arxius i registres del Consell respectant els requisits legals.
g) Participar en el Consell Insular d’Entitats i en el Ple del Consell.
h) Assistir a les sessions d’altres òrgans del Consell, amb invitació prèvia de la Presidència del Consell Insular de Formentera, en temes del seu àmbit d’activitat.
i) Exercir els drets de proposta, intervenció i consulta popular.

A més, les Entitats tenen dret a rebre del Consell assessorament per complir amb els requisits exigits.
Més informació: participacio@formentera.es _Tlf. 971 32 12 75.

Per consultar el llistat  del Registre d' Entitats jurídiques de les Illes Balears , clicau aquí
Per consultar el llistat d’entitats de Formentera, clicau aquí
Per inclure les dades de l'associació al directori d'entitats en aquesta mateixa web, clicau aquí

Condicions d’inscripció en el Registre

Les inscripcions es realitzen a petició de les persones interessades, que hauran d'acreditar els requisits següents:
a) Tenir domicili social o delegació a l'Illa de Formentera.
b) Tenir com a objecte algun dels fins generals d’interés comú o sectorial.
c) Tenir i presentar els Estatuts de l'entitat.
d) Tenir i presentar el número d'inscripció al Registre General d'Associacions o en altres registres públics.
e) Tenir i presentar la Memòria de l'activitat realitzada per l'entitat.
f) Presentar la relació de les dades (nom, DNI, adreça) de les persones que ocupen els càrrecs directius, així com la declaració del nombre de socis i sòcies.
g) Presentar la certificació dels acords de nomenament dels càrrecs directius.
h) Presentar el CIF.   
En el termini de quinze dies hàbils des de la petició d'inscripció, tret que aquest s'hagués d'interrompre per la necessitat d'aportar documentació no inclosa inicialment,
el Consell notificarà a l'Entitat el seu número d'inscripció i a partir d'aquest moment es considerarà d'alta a tots els efectes.
En el mateix termini, si fos el cas, s'haurà de comunicar la denegació de la inscripció i les circumstàncies que la motivassin.

Presentació de la sol·licitud d’inscripció en el Registre per contituir/ actualitzar les dades d'una associació
La sol·licitud d'inscripció es presentarà en el Registre General d'Entrada del Consell Insular de Formentera (OAC)
Si voleu descarregar la sol·licitud, feu click aquí
Per modificar les dades ja existents al registre, feu click aquí

Wifi  Formentera

Ràdio Illa

ministerio_igualdad_1

institut_balear_dona_1

participacio_govern_1