• Català
  • Castellano
  • English
Consell d'Entitats

Consell d'Entitats de Formentera

Votación1

Per tal de desenvolupar els objectius de participació, es constitueix el Consell d’Entitats de Formentera, òrgan màxim i únic de coordinació de les diverses Entitats de l’illa.

El Consell d’Entitats de Formentera estarà format per:
a) El President o Presidenta, que serà el President o Presidenta del Consell Insular o Conseller o Consellera en qui delegui.
b) El Vicepresident o Vicepresidenta, que serà un membre del Consell d’Entitats.
c) Les Vocalies polítiques, un membre de cada un dels grups polítics del Consell.
d) Les Vocalies de les Entitats, un membre per cada Entitat inscrita en el Registre d’Entitats del Consell Insular de Formentera.
e) La Secretaria General del Consell o personal funcionari en qui delegui amb el vistiplau de la Presidència, amb veu però sense vot.

El Consell d’Entitats de Formentera es reunirà ordinàriament dues vegades a l’any i amb carácter extraordinari a petició d'un terç dels seus membres o a petició de la Presidència.
El Consell Insular d’Entitats es dotarà d'un reglament de funcionament.
El Consell Insular d’Entitats podrà constituir les Seccions Sectorials del propi Consell que estimi convenients.
Les Seccions Sectorials es compondran del Conseller o Consellera responsable de l’àmbit sectorial de la secció, dels vocals representants de les Entitats que tenguin objectius socials relacionats amb l’àmbit sectorial de la secció i de personal tècnic o administratiu del Consell Insular, com a mínim un, de l’àmbit sectorial de la secció.
El Consell Insular de Formentera dotarà el Consell dels mitjans humans i materials necessaris per al compliment de la seua funció.
Anualment es presentarà un resum d'activitats del Consell Insular d’Entitats, que es donarà a conèixer a través dels mitjans de comunicació.

Atribucions del Consell d’Entitats de Formentera
El Consell d’Entitats de Formentera tractarà els grans temes relatius a l'àmbit general de l’illa i específicament tendrà les següents competències:
a) Consensuar els criteris de distribució de les subvencions per a les Entitats de l’illa
b) Proposar actuacions de caràcter sectorial en el marc de les competències del Consell Insular.

Les diferents seccions del Consell d’Entitats de Formentera poden acordar propostes, que s’elevaran al Consell d’Entitats de Formentera.

Les sessions del Consell d’Entitats de Formentera i de les seues Seccions Sectorials seran convocades per la Presidència a iniciativa pròpia o bé a proposta de la Comissió de Govern, del Ple o del 10% dels membres del mateix Consell d’Entitats de Formentera.

Wifi  Formentera

Ràdio Illa

ministerio_igualdad_1

institut_balear_dona_1

participacio_govern_1