• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Acord de la Junta de Govern del CIF, d'inici d'expedient d'expropiació forçosa, mitjançant el procediment individualitzat, per l'adquisició del terreny ubicat al carrer Sant Jaume núm. 26 de Sant Ferran de ses Roques, TM Formentera
2 Informació pública del Pla especial del port de la Savina, TM Formentera.
3 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 62/2009
4 Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 47/2009
5 Resolució de presidència d’arxiu de l’expedient d’activitats 45/2010
6 Resolució de presidència d’arxiu de l’expedient d’activitats 43/2010
7 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 33/2012
8 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 36/2019
9 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA SFR-07, emplaçada a S
10 Proposta de resolució, amb posada de manifest de l’expedient núm. 2021/3147 de revisió d’ofici de la llicència d’obres núm. 94/2007 atorgada a l’entitat Morsanix SL
11 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 30 de juliol de 2021 respecte de l'actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell de Formentera
12 Informació pública en relació a la incoació de l’expedient sobre revisió d’ofici instat per l'entitat SUNWAY, SL de l’expedient urbanístic promogut per Morsanix, S.L. a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 87/2014 del Jutjat del CA núm. 2 Palma
13 Exoneració del compliment de l’Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per remors i vibracions, durant la vigència de l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, obres a nuclis urbans
14 Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de la seua adaptació als articles 103 i 104 i la Disposició Transitòria segona de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.
15 Decret de Desistiment de l’expedient d’activitats 18/2020
16 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-04 de Sant Ferran
17 Anunci Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 41/2011
18 Anunci de Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 53/2016
19 Acord d’aprovació de conveni urbanístic de cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a sistemes generals ubicats a la unitat d’actuació anomenada UA SFR 09 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera.
20 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 73/2013
21 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 45/2013
22 Resolució de Presidència de l’expedient d’activitats 92/2016
23 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 117/2018
24 Anunci Decret d'Inici de Caducitat de l'expedient d'activitats 53/2016
25 Publicació de l’acord del Consell de Formentera d'incoació de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys destinats a sistemes generals (vials i aparcament), situada a Sant Ferran, per a la construcció del vial d’accés a la nova dotació escolar.,
26 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 44/2014
27 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 41/2011
28 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 32/2011
29 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 2010/22
30 Anunci Inici d’expedient sancionador en matèria d’ocupació de via publica PS OVP 8/2019
31 Anunci d’arxiu d’expedient sancionador en matèria d’activitats PS ACT 4/2019
32 Anunci Inici d’expedient sancionador en matèria d’activitats PS ACT 3/2020
33 Informació pública de l’acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de febrer de 2020 d’aprovació de conveni urbanístic amb el propietari de l’immoble situat a l’Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 48 de Sant Ferran
34 Informació pública de l’acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de febrer de 2020 d’aprovació de conveni urbanístic amb els propietaris de l’immoble situat a l’Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 68 de Sant Ferran
35 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera
36 Decret sobre aixecament de l’efecte suspensiu de les obres que es veieren afectades pels efectes de la declaració de l'estat d'alarma ocasionada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, segons l’evolució de la pandèmia a data 8 de maig de 2020.
37 Anunci d'exoneració del compliment del paràgraf 2n de l’article 23.3 de l’Ordenança de remors, durant la vigència de l’estat d’ alarma, pel que fa a la realització d’obres a nuclis urbans o establiments turístics de l’illa de Formentera
38 Publicació de la Resolució de Presidència de 30 d’octubre de 2019 de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell de Formentera - CTA
39 Delegació de competències del Ple a favor de la Presidència per tal de declarar l’especial interès o la utilitat pública de construccions, instal·lacions o obres i poder bonificar així l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
40 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística.
41 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8
43 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca)
44 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7
45 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera
46 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera
47 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera.
48 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2
49 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera
50 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
51 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
52 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
53 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
54 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
56 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
57 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
58 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
59 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
60 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
61 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
62 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
63 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
64 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
65 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
66 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
67 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
68 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
69 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
70 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
71 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
72 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
73 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
74 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
75 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
76 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
77 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
78 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
79 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
81 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
82 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
83 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
84 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
85 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
86 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
87 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
88 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
89 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
90 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
91 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
92 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
93 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
94 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
95 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
96 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
97 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
98 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
99 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
100 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261

Page 1 of 2

Start
Prev
1

Urbanism and Territory planning

perfilcontractant_home_eng
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Citizen Information Office
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE