• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Acord de limitació de l’aplicació de la disposició addicional 21a de la Llei 12/2017, de 29 desembre, d’urbanisme de les IB, introduïda per l’apartat 5è de la disposició addicional 1a del DL 6/2023, de 02 octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge
2 Correcció d’error de l’anunci núm. 10673 publicat al BOIB núm. 153 d’11 de novembre de 2023
3 Acord del Ple del CIF en sessió de 31 d’agost de 2023 de ratificació de resolució de Presidència de nomenament de nova composició de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (CTA) del CIF
4 Acord de la Junta de Govern del CIF, d'inici d'expedient d'expropiació forçosa, mitjançant el procediment individualitzat, per l'adquisició del terreny ubicat al carrer Sant Jaume núm. 26 de Sant Ferran de ses Roques, TM Formentera
5 Informació pública del Pla especial del port de la Savina, TM Formentera.
6 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 62/2009
7 Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 47/2009
8 Resolució de presidència d’arxiu de l’expedient d’activitats 45/2010
9 Resolució de presidència d’arxiu de l’expedient d’activitats 43/2010
10 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 33/2012
11 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 36/2019
12 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA SFR-07, emplaçada a S
13 Proposta de resolució, amb posada de manifest de l’expedient núm. 2021/3147 de revisió d’ofici de la llicència d’obres núm. 94/2007 atorgada a l’entitat Morsanix SL
14 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 30 de juliol de 2021 respecte de l'actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell de Formentera
15 Informació pública en relació a la incoació de l’expedient sobre revisió d’ofici instat per l'entitat SUNWAY, SL de l’expedient urbanístic promogut per Morsanix, S.L. a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 87/2014 del Jutjat del CA núm. 2 Palma
16 Exoneració del compliment de l’Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per remors i vibracions, durant la vigència de l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, obres a nuclis urbans
17 Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de la seua adaptació als articles 103 i 104 i la Disposició Transitòria segona de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.
18 Decret de Desistiment de l’expedient d’activitats 18/2020
19 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-04 de Sant Ferran
20 Anunci Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 41/2011
21 Anunci de Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 53/2016
22 Acord d’aprovació de conveni urbanístic de cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a sistemes generals ubicats a la unitat d’actuació anomenada UA SFR 09 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera.
23 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 73/2013
24 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 45/2013
25 Resolució de Presidència de l’expedient d’activitats 92/2016
26 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 117/2018
27 Anunci Decret d'Inici de Caducitat de l'expedient d'activitats 53/2016
28 Publicació de l’acord del Consell de Formentera d'incoació de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys destinats a sistemes generals (vials i aparcament), situada a Sant Ferran, per a la construcció del vial d’accés a la nova dotació escolar.,
29 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 44/2014
30 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 41/2011
31 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 32/2011
32 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 2010/22
33 Anunci Inici d’expedient sancionador en matèria d’ocupació de via publica PS OVP 8/2019
34 Anunci d’arxiu d’expedient sancionador en matèria d’activitats PS ACT 4/2019
35 Anunci Inici d’expedient sancionador en matèria d’activitats PS ACT 3/2020
36 Informació pública de l’acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de febrer de 2020 d’aprovació de conveni urbanístic amb el propietari de l’immoble situat a l’Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 48 de Sant Ferran
37 Informació pública de l’acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de febrer de 2020 d’aprovació de conveni urbanístic amb els propietaris de l’immoble situat a l’Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 68 de Sant Ferran
38 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera
39 Decret sobre aixecament de l’efecte suspensiu de les obres que es veieren afectades pels efectes de la declaració de l'estat d'alarma ocasionada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, segons l’evolució de la pandèmia a data 8 de maig de 2020.
40 Anunci d'exoneració del compliment del paràgraf 2n de l’article 23.3 de l’Ordenança de remors, durant la vigència de l’estat d’ alarma, pel que fa a la realització d’obres a nuclis urbans o establiments turístics de l’illa de Formentera
41 Publicació de la Resolució de Presidència de 30 d’octubre de 2019 de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell de Formentera - CTA
42 Delegació de competències del Ple a favor de la Presidència per tal de declarar l’especial interès o la utilitat pública de construccions, instal·lacions o obres i poder bonificar així l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
43 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística.
44 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera
45 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8
46 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca)
47 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7
48 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera
49 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera
50 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera.
51 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2
52 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera
53 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
54 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
55 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
56 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
57 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
58 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
59 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
60 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
61 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
62 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
63 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
64 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
65 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
66 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
67 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
68 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
69 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
70 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
71 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
72 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
73 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
74 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
75 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
76 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
77 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
78 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
79 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
81 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
82 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
83 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
84 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
85 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
86 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
87 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
88 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
89 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
90 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
91 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
92 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
93 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
94 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
95 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
96 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
97 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
98 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
99 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
100 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015

Page 1 of 2

Start
Prev
1

Urbanism and Territory planning

perfilcontractant_home_eng
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Citizen Information Office
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE