• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Proposta de resolució, amb posada de manifest de l’expedient núm. 2021/3147 de revisió d’ofici de la llicència d’obres núm. 94/2007 atorgada a l’entitat Morsanix SL
2 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 30 de juliol de 2021 respecte de l'actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell de Formentera
3 Informació pública en relació a la incoació de l’expedient sobre revisió d’ofici instat per l'entitat SUNWAY, SL de l’expedient urbanístic promogut per Morsanix, S.L. a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 87/2014 del Jutjat del CA núm. 2 Palma
4 Exoneració del compliment de l’Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per remors i vibracions, durant la vigència de l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, obres a nuclis urbans
5 Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de la seua adaptació als articles 103 i 104 i la Disposició Transitòria segona de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.
6 Decret de Desistiment de l’expedient d’activitats 18/2020
7 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-04 de Sant Ferran
8 Anunci Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 41/2011
9 Anunci de Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 53/2016
10 Acord d’aprovació de conveni urbanístic de cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a sistemes generals ubicats a la unitat d’actuació anomenada UA SFR 09 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera.
11 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 73/2013
12 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 45/2013
13 Resolució de Presidència de l’expedient d’activitats 92/2016
14 Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 117/2018
15 Anunci Decret d'Inici de Caducitat de l'expedient d'activitats 53/2016
16 Publicació de l’acord del Consell de Formentera d'incoació de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys destinats a sistemes generals (vials i aparcament), situada a Sant Ferran, per a la construcció del vial d’accés a la nova dotació escolar.,
17 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 44/2014
18 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 41/2011
19 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 32/2011
20 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 2010/22
21 Anunci Inici d’expedient sancionador en matèria d’ocupació de via publica PS OVP 8/2019
22 Anunci d’arxiu d’expedient sancionador en matèria d’activitats PS ACT 4/2019
23 Anunci Inici d’expedient sancionador en matèria d’activitats PS ACT 3/2020
24 Informació pública de l’acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de febrer de 2020 d’aprovació de conveni urbanístic amb el propietari de l’immoble situat a l’Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 48 de Sant Ferran
25 Informació pública de l’acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de febrer de 2020 d’aprovació de conveni urbanístic amb els propietaris de l’immoble situat a l’Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 68 de Sant Ferran
26 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera
27 Decret sobre aixecament de l’efecte suspensiu de les obres que es veieren afectades pels efectes de la declaració de l'estat d'alarma ocasionada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, segons l’evolució de la pandèmia a data 8 de maig de 2020.
28 Anunci d'exoneració del compliment del paràgraf 2n de l’article 23.3 de l’Ordenança de remors, durant la vigència de l’estat d’ alarma, pel que fa a la realització d’obres a nuclis urbans o establiments turístics de l’illa de Formentera
29 Publicació de la Resolució de Presidència de 30 d’octubre de 2019 de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell de Formentera - CTA
30 Delegació de competències del Ple a favor de la Presidència per tal de declarar l’especial interès o la utilitat pública de construccions, instal·lacions o obres i poder bonificar així l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
31 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística.
32 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera
33 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8
34 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca)
35 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7
36 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera
37 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera
38 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera.
39 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2
40 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera
41 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
42 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
43 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
44 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
45 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
46 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
47 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
48 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
49 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
50 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
51 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
52 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
53 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
54 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
56 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
57 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
58 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
59 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
60 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
61 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
62 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
63 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
64 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
65 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
66 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
67 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
68 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
69 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
70 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
71 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
72 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
73 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
74 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
75 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
76 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
77 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
78 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
79 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
81 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
82 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
83 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
84 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
85 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
86 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
87 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
88 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
89 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
90 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
91 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
92 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
93 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
94 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
95 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
96 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
97 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
98 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
99 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
100 Edicto la Nassa SCP

Page 1 of 2

Start
Prev
1
perfilcontractant_home_eng
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Citizen Information Office
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1