• Català
  • Castellano
  • English
Environment Calls
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Consulta preliminar del mercat en relació a l’expedient de l’àrea de gestió ambiental per la construcció d’una planta de valorització de FORS i fangs d’EDAR (exp.2023/7974) 2513
2 Ban mesures seguretat degut a la Borrasca Ciaran 2973
3 Creació d'una Junta de Govern Especial per a l'assumpte "tramitació del procediment d'adjudicació d'amarratges i fondejos a les instal·lacions de s'Estany des Peix de l'illa de Formentera així com dels procediments i recursos que se'n derivin" 2969
4 Consulta preliminar del mercat en relació a l’expedient de l’àrea de gestió ambiental per a la construcció d’una planta d’RCDs (exp.2023/7973) 3181
5 PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA PER A L'HORITZÓ 2030 3200
6 Ban emplaçament persones interesades com a part demandada als PO 382/2023 i PO 384/2023 3330
7 Desestimar escrit al·legacions i recurs de reposició presentat per l'empresa Enjoy Watersports SL amb data 4 juliol 2023 3411
8 Instal·lacions Fotovoltaiques al Centre de Dia 4891
9 Anunci ordre de retirada d'embarcacions abandonades a l'Estany des Peix 4886
10 Anunci aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora del servei de recollida transport i tractament de residus sòlids urbans 5180
11 Projecte per a la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per autoconsums de 99kWn amb cinc punts de càrrega per a vehicles elèctrics al Poliesportiu Antoni Blanc, T.M. Formentera 8218
12 Ordenança reguladora del Preu Públic del servei d'amarratge a s'Estany des Peix de l'illa de Formentera, a l'àmbit del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera 9012
13 Reglament de s'Estany des peix 10121
14 PLA DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA I EL PLA D’EMERGÈNCIA DAVANT DE SITUACIONS DE SEQUERA, DEL MUNICIPI DE FORMENTERA 8541
15 Aprovació definitiva del projecte d’obra “proyecto ejecutivo para la instalación de pantalanes flotantes y fondeos de bajo impacto en el Estany des Peix Formentera” previo a la aprobación del expediente de contratación (exp. 2020/3893 de medi ambient) 8686
16 ANUNCI PROPOSTA INICI DELS TRÀMITS PER A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA L’ÚS I L’ASSIGNACIÓ D’AMARRAMENTS ALS PANTALANS FLOTANTS I A LES BOIES DE BAIX IMPACTE A S’ESTANY DES PEIX (PN DE SES SALINES D’EIVISSA I FORMENTERA) 9426
17 Anunci d'inici dels tràmits per a la modificació del Reglament Regulador del Servei de recollida i de transport de residus sòlids urbans, neteja viaria, manteniment de zones verdes i neteja de platges i ús de les instal·lacions municipals de Formentera 9458
18 Aprovació inicial projecte d’obra “proyecto ejecutivo para la instalación de pantalanes flotantes y fondeos de bajo impacto en el estany des peix-Formentera” previ a l’aprovació de l’expedient de contractació (exp. 2020/3893 de medi ambient) 9687
19 Pla de Salvament i Catalogació de Platges de Formentera 2021 11611
20 Pròrroga ampliació termini de l’aixecament provisional de prohibició de la pràctica esportiva kite-surf durant la temporada de bany establerta a l’Ordenança d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de l’illa de Formentera. 11980
21 Llistat provisional dels projectes admesos i exclosos de la convocatòria del concurs de porjectes del Save Posidonia Project per a l'any 2019 15347
22 Informació Pública de l'expedient 1550/2019 relatiu al projecte de substitució de la xarxa de sanejament general de Formentera, al terme municipal de Formentera, a domini públic hidràulic, zona de servitud i de policia 17395
23 Aprovació de la convocatòria específica del concurs de projectes del Save Posidonia Project, del Consell Insular de Formentera per a l’any 2019 17863
24 Resolució de Presidència sobre el control d’accés a l’àrea de gestió de residus d’es Cap de Barbaria 17870
25 Resolucio de Presidència aixecament provisional de prohibició de la pràctica esportiva kite-surf durant la temporada de bany establerta a l’ordenança d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de l’illa de Formentera 18139
26 Resolució de Presidència d’aprovació de l’Estructura Municipal de Costos per la nova licitació de la gestió del Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i matèria orgànica, neteja viària i manteniment de zones verdes a l’illa de Formentera 18356
27 Informació pública de la sol·licitud de declaració d'impacte ambiental, autorització administrativa prèvia i declaració, en concret, d'utilitat pública del projecte de la connexió elèctrica a 132 kV D.C. entre Eivissa (subestació de Torrent) i Formentera 19334
28 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Conselleria de Transició Energètica i sectors productius del Govern de les Illes Balears per impulsar el pacte de batles i batlesses en l’àmbit de l’illa de Formentera 19179
29 Aprovació definitiva de les "Bases que han de regir la convocatòria de concessió de finançament del projecte/s guanyador/s del concurs de projectes emmarcats dins del Save Posidonia Project, del Consell Insular de Formentera per a l'any 2019 19170
30 Anunci per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Posidònia 19366
31 APROVACIÓ INICIAL DE LES "BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE CONCESSIÓ DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE/S GUANYADORS/S DEL CONCURS DE PROJECTES EMMARCATS DINS DEL SAVE POSIDONIA PROJECT, DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA PER A L'ANY 2019. 18731
32 Aprovació inicial i exposició pública del projecte bàsic per la construcció i explotació d’una planta de residus de construcció i demolició (RCD’S) a l’àrea de gestió de residus des Cap de Barbaria dins del procediment d’avaluació d’impacte ambiental 19831
33 Ordre de retirada d'embarcacions abandonades 19296
34 Informació pública del projecte de Decret d'aprovació del Pla de gestió Natura 2000 de Formentera 21979
35 Llei 9/2018, de 31 de juliol, per la qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears 23015
36 Informació pública sobre el projecte de modificació substancial de l’autorització ambiental integrada de l’àrea de tractament de residus de Ca Na Putxa, consistent en la planta de triatge de rsu i tractament de matèria orgànica 22774
37 Ordre de retirada d'embarcacions abandonades del dipòsit municipal 23339
38 Pla Director Sectorial de Residus 26363
39 Aprovació definitiva de la creació del Servei públic de recollida porta a porta de matèria orgànica de grans productors a l’illa de Formentera 23251
40 Llistat d’adjudicació de finançament per al/s projecte/s guanyador/s del concurs de projectes emmarcats dins del Save Posidònia Project, del consell insular de formentera, per a l’any 2017 22901
41 Publicació de la llista provisional dels projectes admesos i exclosos presentats en el marc de la convocatòria específica del concurs de projectes del Save Posidonia Project per a l’any 2017 23315
42 Entrega Projectes Save Posidonia Project 23598
43 Decret 45/2017, de 8 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial deTelecomunicacions i Innovació de les Illes Balears 25449
44 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenaça d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de Formentera 25141
45 Informació pública en relació al Projecte de Subestació a 132 kV Formentera, ampliació de la SE Formentera 30 kV (existent) i el cable subterrani d'unió dels parcs de 132 i 30 kV i Cable a 132 kV, doble circuit, Torrent - Formentera 25743
46 Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 10 de maig 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per presentar sol·licituds, per nstal·lacions d’energia solar fotovoltaica: particulars 27851
47 Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 10 de maig de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per presentar sol·licituds de subvenció per ainstal·lacions d’energia solar fotovoltaica: empreses 27546
48 Aprovació definitiva de la modificació del reglament del servei de xarxa wi-fi al Terme Municipal de Formentera 27616
49 Constitució del servei públic deixelleria i d’aprovació definitiva del Reglament d’ús i funcionament de la deixalleria de TM Formentera 27982
50 Anunci decret incoació procediment sancionador ordenança reguladora de vehicles abandonats TM Formentera 31021
51 Anunci aprovació de la revisió de tarifes, de programa i pressupost d’explotació, així com de la regularització del pla d’explotació promogut per l’UTE GIREF 27086

Wifi  Formentera

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges_eng_baix_1