• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Suspensió de l'exigència derivada de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa i per ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb llocs, barraques, casetes de... 84
2 Anunci aprovació inicial de la modificació del Catàleg de Llocs de Treball a propòsit de la classificació dels bombers del Consell Insular de Formentera. Sotmetiment a información pública 497
3 Atorgament d'ajuts a l'habitatge per part del Consell Insular de Formentera per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la covid-19 en els lloguers de l'habitatge habitual any 2020 794
4 Anunci requeriment d'esmena de documentació de la Convocatòria d’ajuts per a l’habitatge 2020 1981
5 Delegació de competències en matèria d’Esports, Recursos Humans i Serveis Insulars, per baixa mèdica i maternal de la consellera Sra. Paula Ferrer Magaña 1965
6 Aprovació inicial del Reglament Intern d’Extinció d’Incendis i Salvament del Consell Insular de Formentera (Bombers). Sotmetiment a informació pública. 2245
7 Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de la convocatòria per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’habitatge per part del Consell Insular de Formentera per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 2288
8 Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles 2541
9 Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions 2767
10 Aprovació Incial de Pressupost general exercici 2021 3010

Pàgina 1 de 13

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1